تاریخچه کلیسای ایرانیان

کلیسای ایرانیان سانیول در سال ۱۹۸۷ در  کالیفرنیا شهر سن حوزه، به وسیله ۴ خانواده مسلمان زاده تشکیل شد. این گروه کوچک ایمان داشتند که خداوند یک نقشه بزرگ برای نجات ایران و ایرانیان  در سراسر دنیا دارد.

از زمانیکه این کلیسا دایر شد،‌ خیلی ازخانواده های فارسی زبان به مسیح ایمان آوردند. تا حدی که مجبور شدند، به محل بزرگتری درشهر سانیول انتقال یابند. در حال حاضر هر هفته در کلیسای ایرانیان مسیحی در شهر سانیوول حدود ۲۲۰ نفر در جلسه عبادتی شرکت میکنند. در کلیسای ایرانیان سانیول ، دو سرویس دیگر برای  کلیسای کودکان و کلیسای جوانان، ایجاد شده که در حدود ۵۰ نفر هستند.، و هر هفته  با داشتن کلاسهای  تعلیماتی هفتگی و تدریس کتاب مقدس در این کلیساهای کوچک شرکت میکنند.

بودن  جلسات  خانگی درطول هفته، یکی دیگر از اهداف  این کلیسا هست که به  رشد و شخصیت افراد در ایمان مسیحی،  کمک میکند. کلیسای مسیحی ایرانیان باعث ایجاد و پرورش دو کلیسای دیگر , یکی در والنات کریک در سال ۱۹۹۱، و یکی دیگر در شهر ساکرامنتو در سال ۲۰۰۱ بوده است. این دو کلیسا با شبانان و رهبرانیکه در آن محل هستند، تجهیز شده اند.

ارزشهای کلیسای ایرانیان

(دادن خبر خوش انجیل به همه)

(شفا و آزادی شخصی در مسیح)

(خانواده سالم و پیروزمند)

 

  تثبیت  مسولیت و مقام  روحانی مرد بعنوان پدر در خانواده,ارزش زن و خدمات او در خانواده ودرکلیسا,تعلیم و پرورش کودکان با احترام و اطاعت ازخدا و والدین طبق ملاکی۴ : ۶,موفقیت در بازار کاری و مشاغل

هدف کلیسا

 نجات، شفا , آزادی و زندگی سالم و پیروزمند برای ایران و ایرانی تا ارمیا 49 انجام گیرد

رویای جهانی ما

نجات و ‌پیروزی یک ملت   

تا پیشگوئی خداوند در مورد ایران به تحقق بپیوندد  ارمیا  39-38 :49