کلیسای ایرانیان مسیحی در سال ۱۹۸۷ در  کالیفرنیا شهر سن حوزه، به وسیله ۴ خانواده مسلمان زاده تشکیل شد. این گروه کوچک ایمان داشتند که خداوند یک نقشه بزرگ برای نجات برای ایران و ایرانیان سراسر دنیا دارد.    از زمانیکه این کلیسا دایر شد،‌ خیلی ازخانواده های فارس زبان نیز به مسیح ایمان آوردند . هر هفته در کلیسای ایرانیان مسیحی در شهر سانیوول  حدود ۲۲۰ نفر در جلسه عبادتی در سالن مخصوص پرستش، شرکت میکنند. باید اضافه کنم، که کلیسای کودکان و سرویس جوانان، حدودآ ۵۰ نفر هستند. داشتن کلاسهای  تعلیماتی هفتگی و تدریس کتاب مقدس در کلیساهای خانگی، به رشد کلیسا و شخصیت افراد در ایمان مسیحی ما کمک میکند. کلیسای مسیحی ایرانیان باعث کاشت و پرورش دو کلیسای دیگر: یکی در والنات کریک در سال ۱۹۹۱، و یکی دیگر در شهر ساکرامنتو در سال ۲۰۰۱ بوده است. این دو کلیسا با شبانان و رهبرانیکه در آن محل هستند، تجهیز شده اند. 

باورهای ما
Our believe statements are not comprehensive of all aspects of life and faith, but are a summary of our convictions as a community of Christ followers.
Our Mission
Our mission is the salvation, freedom and victorious life of all Muslims in the Bay Area and beyond. Luke 4:18
Our Vision
Our vision is to lead Iranians to receive salvation, healing, freedom and live a victorious life to fulfill Jeremiah 49.
Our Values
Our values describe qualities we want to embody as we go about our vision and mission.

Godly position of fathers in their family.
Women’s values and ministries.
Raising respectful, obedient and successful children. Malachi 4:6
Success in marketplace.

Our Team

Kamil Navai

Senior Pastor


Nadereh Navai

Co Pastor


Khosrow Khodadadi

Home Church Lead Pastor


Raymond Akbari

Prayer & Care Pastor


Nasrin Mortensen

Office Administrator


Faezeh Latifi

Social Work Ministry Director


Parichehr Hormozdzadeh

Social Work Ministry Team


Khosro Haifi

Social Work Ministry Team


Hossein Salari

Facilities Manager


Danibel Bakuniance

TV Ministry Director


Mehrdokht Khodadadi

Worship Ministry Director


Kamran Aslanpour

Worship Ministry Team


Mojgan Kord Sahbari

ICC Kids Director


Shahram Sahbari

ICC Kids Team


Shirin Amiri

Youth Group Director


Amir Amiri

Teaching Ministry Director


Minoo Zarin

Home Church Leadership Team


Armineh Akbari

Home Church Leadership Team


Farhad Olfat

Evangelism Ministry Director


Farid Saalabi

Evangelism Ministry Team


Masoud Fattahi

Elder


Mojgan Ansari

Accountant


OTHER CAMPUS

Nasser Varani

Campus Pastor


Rafi

Campus Pastor