خدمت متی

زیرا چون گرسنه بودم، به من خوراک دادید؛ تشنه بودم، به من آب دادید؛ غریب بودم، به من جا دادید؛ عریان بودم، مرا پوشانیدید؛ مریض بودم، عیادتم کردید؛ در زندان بودم، به دیدارم آمدید… زیرا آنچه برای یکی از کوچک‌ترین برادران من کردید، در واقع برای من کردید

Scroll to Top