سمینار شبانی و رهبری نوین

ویژه شبانان و رهبران کلیساهای ساختمانی، خانگی و اینترنتی

  
تاریخ:    جمعه ۳ ، ۱۰ ، ۱۷ و ۲۴ جون 
 
زمان:     ۱۰ تا ۱۲ ظهر به وقت کالیفرنیا
            ۷ شب اروپا
            ۸ شب ترکیه
           ۹:۳۰ شب ایران
 

محل:    ویدیو کنفرانس از طریق زوم