هدایا

هدایای خود را از طریق فرم زیر پرداخت نمایید

همچنین می توانید هدایای خود را از طریق چک در وجه

Iranian Christian Church

به آدرس زیر ارسال فرمایید

740 East Arques Ave. Sunnyvale. CA 94085

Scroll to Top