سری موعظات شخصیت های کتاب مقدس – داوود (قسمت دوم)

Iranian Christian Church 740 E. Arques Ave, Sunnyvale, CA, United States

یکشنبه مورخه ۲۸/۰۴/۲۰۲۴ در کلیسای ایرانیان سانیول جمع خواهیم شد و ضمن پرستش ،‌ کلام خداوند را خواهیم شنید واعظ کلام: حنیف اورسجی همچنین شما میتوانید با ما در زوم همراه باشید و بعد از موعظه مشارکت خواهیم داشت Meeting ID: 937 7984 6620 Passcode: 7777 اتصال به زووم

سری موعظات شخصیت های کتاب مقدس – سلیمان (قسمت اول)

Iranian Christian Church 740 E. Arques Ave, Sunnyvale, CA, United States

یکشنبه مورخه ۰۵/۰۵/۲۰۲۴ در کلیسای ایرانیان سانیول جمع خواهیم شد و ضمن پرستش ،‌ کلام خداوند را خواهیم شنید واعظ کلام: حنیف اورسجی همچنین شما میتوانید با ما در زوم همراه باشید و بعد از موعظه مشارکت خواهیم داشت Meeting ID: 937 7984 6620 Passcode: 7777 اتصال به زووم

سری موعظات شخصیت های کتاب مقدس – سلیمان (قسمت دوم)

Iranian Christian Church 740 E. Arques Ave, Sunnyvale, CA, United States

یکشنبه مورخه ۱۲/۰۵/۲۰۲۴ در کلیسای ایرانیان سانیول جمع خواهیم شد و ضمن پرستش ،‌ کلام خداوند را خواهیم شنید واعظ کلام: حنیف اورسجی همچنین شما میتوانید با ما در زوم همراه باشید و بعد از موعظه مشارکت خواهیم داشت Meeting ID: 937 7984 6620 Passcode: 7777 اتصال به زووم

Scroll to Top