آیا ما می توانیم با مردگان صحبت کنیم ؟


آیا ما می توانیم با مردگان صحبت کنیم‌؟ 

 ساده‌ترین مثلی که عیسی گفت، این بود که انسان‌ها در این جهان با افرادی که فوت می‌کنند رابطه‌ای ندارند، که در آیات (لوقا ۱۶ : ۱۹- ۳۱) آمده است، به طور خاص آیه ۲۶، که مردگان رابطه‌ای با ما ندارند؛ در عهد عتیق مردم می‌خواستند با مردگان خود صحبت کنند و خدا می‌فرماید افرادی که این کار را می‌کنند، فقط رابطه با ارواح پلید خواهند داشت، که در آیات (تثنیه ۱۸ : ۱۱ ) و ( اشعیا ۸ : ۱۹- ۲۰) آمده است.

 

  • در عهد جدید 

هنگامی که یک نفر غیر ایماندار فوت می‌کند، برای روز داوری آماده می‌شود و رابطه ای با این دنیا ندارد،  و وقتی هم ایماندار فوت می‌کند طبق آیات در (عبرانیان ۹ : ۲۷)  و (دوم قرنتیان ۵ : ۸) در حضور خداوند است و آنان هم نیز با این دنیا تماس نخواهند داشت.

اگر این مطالب را برای کسی توضیح می‌دهید، خوب است که این آیات و داستان شائول و سموئیل را برای ایماندار بفرستید و خودشان این آیات را بخوانند و اجازه دهند که روح‌القدس برای آنها مکاشفه کند. 

 

«داستان درباره شائول پادشاه که می‌خواست با سموئیل صحبت کند را بخوانید ببینید چه اتفاقی افتاد»! 

 

Scroll to Top