کلینیک شفا و آزادی

به کلینیک شفا و آزادی خوش آمدید

همه ما مسیحیان خوانده شده ایم که در رویا و هدف عالی که خداوند از بنیاد عالم برای ما طرح ریزی کرده قرار گرفته و در پتانسیلی که خدا در ما گذاشته رشد کنیم. به قامت پری مسیح برسیم و در پیروزی زندگی کرده تا ابزار دست خدا روی زمین باشیم

photo_5796481936082976729_w

رویای ما در کلینیک

لوقا ۴:۱۸ ”«روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم، و ستمدیدگان را رهایی بخشم
نجات ، شفا ، آزادی و زندگی سالم و پیروزمند

ماموریت ما در کلینیک

⦿ بدست آوردن شفا و آزادی شخصی و ادامه در رشد برای رسیدن به قامت پری مسیح

⦿ مجهز به کلیدهای جنگ روحانی

⦿ انتقال کلیدهای پیروزی

⦿ تجهیز خادمین

clinic2

کلینیک شفا آزادی با خادمین مجرب لوکال و گلوبال در خدمت همه عزیزان است . امید ما این است که بتوانیم کلیدهای پیروزی ، شفا و آزادی را در اختیار همه عزیزان قرار دهیم تا در مواجهه با خشم، غم، افسردگی، نگرانی، اضطراب و… استفاده کنند و زندگی شاد و سالم و پیروزمند داشته باشند.
شماره تلفن‌های ۷۰ ۷۰ ۷۳۲ (۴۰۸)و ۵۱ ۶۱ ۹۰۵ (۴۰۸) ‌پاسخگوی عزیزان خواهد بود

تا زمانی که همه به یگانگی ایمان و شناخت پسر خدا دست یابیم و بالغ شده، به بلندای کامل قامت مسیح برسیم

افسسیان ۴:۱۳

Scroll to Top