آیا حیوانات همچون انسان روح و روان دارند؟

آیا حیوانات همچون، انسان روح و روان دارند؟ 

حیوانات بعد از مرگ کجا می‌روند؟ 

 

 در آیه زیر نویسنده کتاب جامعه، سلیمان چنین سوالی داشت؟

  •  (جامعه ۳ : ۲۰ -۲۱)

همه به یکجا می‌روند و همه از خاک هستند و همه به خاک رجوع می‌نمایند.   کیست روح انسان را بداند که به بالا صعود می‌کند یا روح بهایم را که پایین بسوی زمین نزول می‌نماید؟   

  

شما فرق بین آفرینش «حیوانات»، در روز پنجم و «انسان»، در روز ششم در آیات زیر چه می‌بینید؟  

  •  (پیدایش۲ : ۷ ) ترجمه قدیم  

  خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید، و آدم نَفْس زنده ( موجود زنده) شد. 

  

  • (پیدایش ۱ : ۲۴) ترجمه عصر جدید 

  بعد از آن، خدا فرمود: «زمین همه نوع حیوانات به وجود آورد، اهلی و وحشی، بزرگ و کوچک» و چنین شد. 

  

در مقایسه این دو آیه‌:   

با توجه به (پیدایش باب۱ : ۲۴)، وقتی حیوانات در روز پنجم آفریده شدند، خدا فقط« گفت » و آنها زنده شدند؛ و در (پیدایش باب ۲ :۷) خدا، آدم «انسان» را با عمل خود «بوسیله دست‌های خود» از خاک آفرید، چون روح خدا در انسان دمیده شد، او نیز زنده شد. 

لغت عبرانی «nefesh» به معنای موجود زنده، که در (پیدایش باب ۲: ۷) بکار برده شده، این لغت نیز برای انسان استفاده شده است.  

تفاوت بین انسان با حیوانات چیست‌؟  

 (پیدایش ۱ : ۲۶– ۲۸ )  

خدا فقط انسان را شبیه خود آفرید، حیوانات و حتی فرشتگان را شبیه خود نیافرید.  و به این معنی است خداوند روحی را که به انسان داده بود، به شباهت خودش و از جنس خودش بود. حال آنکه بعداُ انسان در (پیدایش باب )۳ این شباهت را به دلیل گناه، غرور و بی‌اطاعتی، بوسیله وسوسه شیطان از دست داد.

 جنس روح انسان، از جنس روح خدا بود، اما در ا‌ثر خارج شدن از حضور خدا، روح انسان از روح خدا که نور بود جدا شد؛  و طبق (افسسیان ۵ : ۸) مسیح آمد، که این روح تبدیل شده به ظلمت و تاریکی را دوباره به جنس روح خدا و نور تبدیل کند. 

  • ( افسسیان ۵ : ۱۴،  افسسیان ۲ : ۵ – ۸،  رومیان ۸ : ۱۱ – ۱۶)  

 آیا حیوانات مثل انسان صاحب فکر و احساسات و اراده هستند؟  

بله، فکر و احساس و اراده دارند، اما نه به صورت انسان.  انسان اراده آزاد و حق انتخاب دارد، و همچنین توانایی تشخیص بد و خوب را دارد. در حالی که خدا، به نوعی مسئله راز بقا را در وجود حیوانات برای زندگی هدیه داده است، اما حیوانات مثل انسان تشخیص خوب و بد و حق انتخاب را ندارند.   

  

آیا حیوانات روح دارند؟   

بله، روح زندگی دارند ولی نه  به شباهت انسان.   

آیا جان حیوان برای خدا ارزشمند است؟  

 خودتان آیات زیر را چک کنید و ببینید روح خدا چه جوابی می‌دهد؟ 

  • (پیدایش ۹ : ۹ -۱۰)

   اینک من عهد خود را با شما و بعد از شما با ذریت شما استوار سازم،    و با همه جانورانی که با شما باشند، از پرندگان و بهایم و همه حیوانات زمین با شما، با هر چه از کشتی بیرون آمد، حتی جمیع حیوانات زمین.   

آیا در آیه قبل همانگونه که خدا با نوح عهد بست، آیا خدا با حیوانات نیز عهد خود را نگاه می‌دارد؟  

 

شما طبق آیات زیر دل خدا را نسبت به حیوانات چی می‌بینید؟  

  •  (متی ۶ : ۲۶ ) 

 مرغان هوا را نظر کنید که نه می‌کارند و نه می‌دروند و نه در انبارها ذخیره می‌کنند و پدر آسمانی شما آنها را می‌پروراند.


  •     (امثال ۱۲ : ۱۰)

مرد عادل برای جان حیوان خود تفکر می‌کند. 

در واقع، خدا از طریق مرد عادل به حیوانات فکر می‌کند، زیرا جان حیوان نیز برای او اهمیت دارد، چون مخلوق او هستند. 

  حیوانات بعد از مرگ کجا می‌روند؟   

با مطالعه آیات زیر، چه پاسخی برای این سوال وجود دارد؟  

  • (اشعیا ۱۱ : ۶-۸ ) 

  و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری با هم، و طفل کوچک آنها را خواهد راند.  و گاو با خرس خواهد چرید و بچه‌های آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد.   و طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفلِ از شیر باز داشته شده دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت.   

  •   (اشعیا ۶۵ : ۲۵ )

گرگ و بره با هم خواهند چرید و شیـر مثـل گاو کاه خواهد خورد و خوراک مار خاک خواهد بود. خداوند می‌گویـد که در تمامی کـوه مقدّس مـن، ضـرر نخواهند رسانیـد و فساد نخواهند نمود. 

  •   (مکاشفه ۱۹ : ۱۱) 

و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حقّ نام دارد و به عدل داوری و جنگ می‌نماید. 


  روح القدس، در پاسخ به سوالاتی که درباره حیوانات داشتید، چه گفت‌؟

 

Scroll to Top