سری موعظات شخصیت های کتاب مقدس – سلیمان (قسمت دوم)

Iranian Christian Church 740 E. Arques Ave, Sunnyvale, CA, United States

یکشنبه مورخه ۱۲/۰۵/۲۰۲۴ در کلیسای ایرانیان سانیول جمع خواهیم شد و ضمن پرستش ،‌ کلام خداوند را خواهیم شنید واعظ کلام: حنیف اورسجی همچنین شما میتوانید با ما در زوم همراه باشید و بعد از موعظه مشارکت خواهیم داشت Meeting ID: 937 7984 6620 Passcode: 7777 اتصال به زووم

موعظه صدای او

Iranian Christian Church 740 E. Arques Ave, Sunnyvale, CA, United States

یکشنبه مورخه ۱۹/۰۵/۲۰۲۴ در کلیسای ایرانیان سانیول جمع خواهیم شد و ضمن پرستش ،‌ کلام خداوند را خواهیم شنید  واعظ کلام: کشیش خسرو خدادادی همچنین شما میتوانید با ما در زوم همراه باشید و بعد از موعظه مشارکت خواهیم داشت Meeting ID: 937 7984 6620 Passcode: 7777 اتصال به زووم

سری موعظات شخصیت های کتاب مقدس – عزرا

Iranian Christian Church 740 E. Arques Ave, Sunnyvale, CA, United States

یکشنبه مورخه ۲۶/۰۵/۲۰۲۴ در کلیسای ایرانیان سانیول جمع خواهیم شد و ضمن پرستش ،‌ کلام خداوند را خواهیم شنید واعظ کلام: کشیش کامیل نوایی همچنین شما میتوانید با ما در زوم همراه باشید و بعد از موعظه مشارکت خواهیم داشت Meeting ID: 937 7984 6620 Passcode: 7777 اتصال به زووم

سری موعظات شخصیت های کتاب مقدس – نحمیا

Iranian Christian Church 740 E. Arques Ave, Sunnyvale, CA, United States

یکشنبه مورخه ۰۲/۰۶/۲۰۲۴ در کلیسای ایرانیان سانیول جمع خواهیم شد و ضمن پرستش ،‌ کلام خداوند را خواهیم شنید واعظ کلام: حنیف اورسجی همچنین شما میتوانید با ما در زوم همراه باشید و بعد از موعظه مشارکت خواهیم داشت Meeting ID: 937 7984 6620 Passcode: 7777 اتصال به زووم

سری موعظات شخصیت های کتاب مقدس – استر

Iranian Christian Church 740 E. Arques Ave, Sunnyvale, CA, United States

یکشنبه مورخه ۰۹/۰۶/۲۰۲۴ در کلیسای ایرانیان سانیول جمع خواهیم شد و ضمن پرستش ،‌ کلام خداوند را خواهیم شنید واعظ کلام: کشیش نادره نوایی همچنین شما میتوانید با ما در زوم همراه باشید و بعد از موعظه مشارکت خواهیم داشت Meeting ID: 937 7984 6620 Passcode: 7777 اتصال به زووم

سری موعظات شخصیت های کتاب مقدس – دانیال

Iranian Christian Church 740 E. Arques Ave, Sunnyvale, CA, United States

یکشنبه مورخه ۱۶/۰۶/۲۰۲۴ در کلیسای ایرانیان سانیول جمع خواهیم شد و ضمن پرستش ،‌ کلام خداوند را خواهیم شنید واعظ کلام: کشیش کامیل نوایی همچنین شما میتوانید با ما در زوم همراه باشید و بعد از موعظه مشارکت خواهیم داشت Meeting ID: 937 7984 6620 Passcode: 7777 اتصال به زووم

سری موعظات شخصیت های کتاب مقدس – پطرس

Iranian Christian Church 740 E. Arques Ave, Sunnyvale, CA, United States

یکشنبه مورخه ۳۰/۰۶/۲۰۲۴ در کلیسای ایرانیان سانیول جمع خواهیم شد و ضمن پرستش ،‌ کلام خداوند را خواهیم شنید واعظ کلام: حنیف اورسجی همچنین شما میتوانید با ما در زوم همراه باشید و بعد از موعظه مشارکت خواهیم داشت Meeting ID: 937 7984 6620 Passcode: 7777 اتصال به زووم

موعظه داستان حقیقی

Iranian Christian Church 740 E. Arques Ave, Sunnyvale, CA, United States

یکشنبه مورخه ۰۷/۰۷/۲۰۲۴ در کلیسای ایرانیان سانیول جمع خواهیم شد و ضمن پرستش ،‌ کلام خداوند را خواهیم شنید واعظ کلام: کشیش کامیل نوایی همچنین شما میتوانید با ما در زوم همراه باشید و بعد از موعظه مشارکت خواهیم داشت Meeting ID: 937 7984 6620 Passcode: 7777 اتصال به زووم

موعظه مرا طلا و نقره نیست

Iranian Christian Church 740 E. Arques Ave, Sunnyvale, CA, United States

یکشنبه مورخه ۱۴/۰۷/۲۰۲۴ در کلیسای ایرانیان سانیول جمع خواهیم شد و ضمن پرستش ،‌ کلام خداوند را خواهیم شنید واعظ کلام: کشیش خسرو خدادادی همچنین شما میتوانید با ما در زوم همراه باشید و بعد از موعظه مشارکت خواهیم داشت Meeting ID: 937 7984 6620 Passcode: 7777 اتصال به زووم

Scroll to Top