سوالات متداول

سوالات متداول

كليسای ايرانيان سانيول هر هفته سوالات بسیاری دریافت می کند که با توجه به تعداد کارکنان و منابع محدود خود تلاش مى كنيم در اسرع وقت پاسخ شما را بدهيم. لطف كنيد از يكی از راههای ارتباطی زير كه مناسب می‌بينيد، هرگونه پرسش، تقاضاى دعا، پيشنهاد، انتقاد و يا هر مورد ديگرى را با ما به اشتراك بگذاريد

برنامه ما به ما کمک می کند مطمئن شویم که همه اعضای کلیسا دوستی دارند که می توانند در مواقع ضروری به او تکیه کنند. ما همدیگر را ملاقات می کنیم، برای هم دعا می کنیم، به هم خدمت می کنیم و به هم دلداری می دهیم. ما خانواده هستیم.

برنامه ما به ما کمک می کند مطمئن شویم که همه اعضای کلیسا دوستی دارند که می توانند در مواقع ضروری به او تکیه کنند. ما همدیگر را ملاقات می کنیم، برای هم دعا می کنیم، به هم خدمت می کنیم و به هم دلداری می دهیم. ما خانواده هستیم.

برنامه ما به ما کمک می کند مطمئن شویم که همه اعضای کلیسا دوستی دارند که می توانند در مواقع ضروری به او تکیه کنند. ما همدیگر را ملاقات می کنیم، برای هم دعا می کنیم، به هم خدمت می کنیم و به هم دلداری می دهیم. ما خانواده هستیم.

برنامه ما به ما کمک می کند مطمئن شویم که همه اعضای کلیسا دوستی دارند که می توانند در مواقع ضروری به او تکیه کنند. ما همدیگر را ملاقات می کنیم، برای هم دعا می کنیم، به هم خدمت می کنیم و به هم دلداری می دهیم. ما خانواده هستیم.

برنامه ما به ما کمک می کند مطمئن شویم که همه اعضای کلیسا دوستی دارند که می توانند در مواقع ضروری به او تکیه کنند. ما همدیگر را ملاقات می کنیم، برای هم دعا می کنیم، به هم خدمت می کنیم و به هم دلداری می دهیم. ما خانواده هستیم.

برنامه ما به ما کمک می کند مطمئن شویم که همه اعضای کلیسا دوستی دارند که می توانند در مواقع ضروری به او تکیه کنند. ما همدیگر را ملاقات می کنیم، برای هم دعا می کنیم، به هم خدمت می کنیم و به هم دلداری می دهیم. ما خانواده هستیم.

برنامه ما به ما کمک می کند مطمئن شویم که همه اعضای کلیسا دوستی دارند که می توانند در مواقع ضروری به او تکیه کنند. ما همدیگر را ملاقات می کنیم، برای هم دعا می کنیم، به هم خدمت می کنیم و به هم دلداری می دهیم. ما خانواده هستیم.

برنامه ما به ما کمک می کند مطمئن شویم که همه اعضای کلیسا دوستی دارند که می توانند در مواقع ضروری به او تکیه کنند. ما همدیگر را ملاقات می کنیم، برای هم دعا می کنیم، به هم خدمت می کنیم و به هم دلداری می دهیم. ما خانواده هستیم.

Scroll to Top