پرسشنامه

پرسشنامه شخصیتی و تشخیص عطایا

این پرسشنامه برای شناخت بهترعطایایی که خداوند در وجودتان نهاده است، طراحی شده است. پاسخ‌های شما به صورت محرمانه باقی خواهد ماند

پرسشنامه تشخیص عطایا

پرسشنامه شخصیتی

Scroll to Top