پرسشنامه

پرسشنامه تشخیص عطایا

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻋﻄﺎﯾﺎﺋﯽ را داده اﺳﺖ ﺗﺎ او را ﺑﺮﮐﺖ داده و از ﻃﺮﯾﻖ او دﯾﮕﺮان را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ. ﻫـﺮ ﮐـﺪام از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻄﺎﯾﺎي ﻫﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻃﺮز ﻓﮑﺮ، اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﺷﺨﺺ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ سوالات زیر عطایای خود را تشخیص دهید.

در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ از ﺧﻮد ﺳﺌﻮال ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت را ﺧﻮاﻧﺪه و ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎره زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﯿﺪ.

۵- تقریبا همیشه درست می‌باشد
۴-اغلب اوقات درست می‌باشد
۳-گاهی درست می‌باشد
۲-به ندرت درست می‌باشد
۱-تقریبا هرگز درست نمی‌باشد

ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ درﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ازجواب شماره ۳ (گاهی درست می‌باشد) استفاده نکنید و حتی‌الامکان از شماره ‌های ۱ و ۵ استفاده کنید. هر سوال را صادقانه جواب دهید. نباشد که بخاطر فروتنی از انتخاب شماره ۱ یا ۵ خودداری کنید. برای جواب دادن با این عبارت‌ها به کل زندگی خود در خانه٬ در سرکار٬ در رابطه با دوستان و … رجوع کنید. پاسخ‌های شما به صورت محرمانه باقی خواهد ماند.

Scroll to Top