کلاسهای حضوری

کلاسهای حضوری​

اعضای کلیسای سانیول را تشویق می‌کنیم که با کمک همیار ایمانی خود نسبت به انتخاب و ثبت نام در کلاسهای حضوری اقدام فرمایند. 

شفا و آزدی

در این کلاس با استفاده از کتاب مقدس می آموزیم که هدف خداوند از خلقت انسان, زندگی انسان در حضور خداوند, دوری انسان گناهکار از خداوند, راه حل خداوند برای از میان برداشتن این دوری و بازگشت انسان به سوی خداوند چیست؟

تاریخ شروع ۵ می

یکشنبه ها

نام معلم :‌شبنم

تعداد جلسات: ۱۵ جلسه – حضوری

زمان :۱۲ ظهر کالیفرنیا 

ثبت نام

زندگی در ملکوت

در این کلاس با استفاده از کتاب مقدس می آموزیم که هدف خداوند از خلقت انسان, زندگی انسان در حضور خداوند, دوری انسان گناهکار از خداوند, راه حل خداوند برای از میان برداشتن این دوری و بازگشت انسان به سوی خداوند چیست؟

تاریخ شروع ۵ می

یکشنبه ها

نام معلم :‌بهروز

تعداد جلسات: ۱۲ جلسه – حضوری

زمان :۱۲ ظهر کالیفرنیا 

ثبت نام

مسیحیت چیست

در این کلاس با استفاده از کتاب مقدس می آموزیم که هدف خداوند از خلقت انسان, زندگی انسان در حضور خداوند, دوری انسان گناهکار از خداوند, راه حل خداوند برای از میان برداشتن این دوری و بازگشت انسان به سوی خداوند چیست؟

تاریخ شروع ۵ می

یکشنبه ها

نام معلم :‌افسانه

تعداد جلسات: ۱۲ جلسه – حضوری

زمان :۱۲ ظهر کالیفرنیا 

ثبت نام

جنگ روحانی

در این کلاس با استفاده از کتاب مقدس می آموزیم که هدف خداوند از خلقت انسان, زندگی انسان در حضور خداوند, دوری انسان گناهکار از خداوند, راه حل خداوند برای از میان برداشتن این دوری و بازگشت انسان به سوی خداوند چیست؟

تاریخ شروع ۵ می

یکشنبه ها

نام معلم :‌پویا

تعداد جلسات: ۱۵ جلسه – حضوری

زمان :۱۲ ظهر کالیفرنیا 

ثبت نام

شاگردی

در این کلاس با استفاده از کتاب مقدس می آموزیم که هدف خداوند از خلقت انسان, زندگی انسان در حضور خداوند, دوری انسان گناهکار از خداوند, راه حل خداوند برای از میان برداشتن این دوری و بازگشت انسان به سوی خداوند چیست؟

تاریخ شروع ۵ می

یکشنبه ها

نام معلم :‌کارمن

تعداد جلسات: ۱۲ جلسه – حضوری

زمان :۱۲ ظهر کالیفرنیا 

ثبت نام

Scroll to Top