پرسشنامه

پرسشنامه شخصیتی

ﻟﻄﻔﺄ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت از ﺧﻮد ﺳﺌﻮال ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺳﺮي “ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ” ﺷﺒﺎﻫﺖ را ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ دارد. ﻟﻄﻔﺄ آن ﮔﺮوه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﻨﯿﺪ و آﻧﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ هستید را ﻫـﻢ اﻧﺘﺨـﺎب نکنید٬ ﺑﻠﮑﻪ آﻧ‌‌ﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. توجه کنید که هر ۴ گروه از کلمات یک سوال محسوب میشوند. مثلا از ۱٬۲٬۳٫۴ فقط یکی را انتخاب کنید. به مثال زیر توجه کنید ٬ گویا کلمات گروه (۱) بیشتر از دیگر کلمات این شخص را توصیف می‌کنند٬ بنابراین او از سری اول شماره (۱) را انتخاب کرده است. به همین ترتیب بقیه پرسشنامه را پرکنید بعد از پایان یک فایل برای شما ذخیره می‌شود آن را به همراه خود ارایه دهید. پاسخ‌های شما به صورت محرمانه باقی خواهد ماند.

Document

نام و نام خانوادگی


آدرس ایمیلScroll to Top