تست شفا و آزادی

بخش اول مقدمه

به سوالات زیر پاسخ. دهید در صورت انتخاب اشتباه راهنمایی های موجود را دنبال کنید تا به پاسخ صحیح برسید .کلیه اطلاعات درج شده محرمانه نزد کلیسای ایرانیان خواهد ماند

Document

Scroll to Top