تست شفا و آزادی

راه جعلی در مقابل راه درست

به سوالات زیر پاسخ. دهید در صورت انتخاب اشتباه راهنمایی های موجود را دنبال کنید تا به پاسخ صحیح برسید .کلیه اطلاعات درج شده محرمانه نزد کلیسای ایرانیان خواهد ماند

Document

Scroll to Top