قدم ششم آزادی در مقابل بندگی

قدم ششم بسوی آزادی ، در مورد گناهانی است که به صورت عادت درآمده اند. اشخاصی که در این زمینه در بند شیطان هستند ، بطور مکرر گناه نموده اعتراف می کنند و دوباره گناه نموده و دوباره اعتراف به گناه می کنند.

آزادی در مقابل بندگی

قدم ششم بسوی آزادی ، در مورد گناهانی است که به صورت عادت درآمده اند. اشخاصی که در این زمینه در بند شیطان هستند ، بطور مکرر گناه نموده اعتراف می کنند و دوباره گناه نموده و دوباره اعتراف به گناه می کنند. این روش گناه ، اعتراف ، گناه ، اعتراف ، نشانه قلعه ای است که شیطان در زندگی ما بنا نموده و احتیاج به انهدام دارد.

برای آزادی از این بند ، باید از کلام خدا در ( یعقوب باب ۵ آیه ۱۶-۱۷ ) اطاعت کرد که می فرماید : «نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد.» پس مهم است که با شخصی عادل و مومن و مورد اعتماد ، مشارکت داشته باشید تا برای شما دعا کند و شما را جوابگو نگاه دارد.

( اول یوحنا باب ۱ آیه ۹ ) می فرماید :«اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را  از هر ناراستی پاک سازد.» اعتراف به گناه به معنای معذرت خواهی از خداوند نیست ، اعتراف گناه ، قبول انجام دادن آن گناه و پذیرفتن مسئولیت انجام آن گناه است.

ابتدا دعای زیر را بکنید :

ای پدر آسمانی ، ای خداوند عزیز، تو به ما آموختی که به شایستگی رفتار کنیم.

عیسی مسیح خداوند را بپوشیم و برای شهوات جسمانی تدارک نبینیم.

( رومیان باب ۱۳ آیه ۱۴ )

اعتراف می کنم که من بنده و اسیر شهوات جسمانی ام هستم که با نفس من در نزاع هستند ( اول پطرس باب ۲ آیه ۱۱ )

تو را شکر می کنم که در مسیح گناهان من بخشیده شده است.

اما با ادامه روش ها و گناهان خود ، از قوانین روحانی تو ای خداوند سرپیچی نموده و به شیطان فرصت این را داده ام که جنگ روحانی را در نفس من ایجاد نماید.

( رومیان باب ۶ آیه ۱۲-۱۳ و افسسیان باب ۴ آیه ۲۷ و یعقوب باب ۴ آیه ۱ و اول پطرس باب ۵ آیه ۸ )

حال ای خداوند به حضور تو آمده و به گناهان خود اعتراف می کنم.

از تو می خواهم گناهان مرا برداشته و مرا پاک بگردانی ( اول یوحنا باب ۱ آیه ۹ )

تا بتوانم از این بند گناه آزاد شوم.

از تو می خواهم راه هایی را که من از قانون روحانی تو سرپیچی کرده و روح القدس را محزون نموده ام را به من مکشوف نمایی.

در نام مقدس عیسی مسیح دعا می کنم ، آمین.

تمایلات جسمانی بسیاری وجود دارند. موارد زیر را با دعا به حضور خدا بیاورید و از روح القدس بخواهید به شما گوشزد کند که آیا در این گناهان درگیر بوده اید یا خیر؟

غُر زدن و شکایت ، ناشکری ، بی عفتی ، دو بهم زنی ، غیبت کردن ، دشمنی و کینه توزی ، خشم ، فحش ، حسادت ، طمع ، بدبینی ، طلاق ، پول پرستی ، مستی وعیاشی ، جُک های کثیف

در هر مورد بالا دعا کنید :

خداوندا ، اعتراف می کنم که در گناه [………………………….] شرکت داشتم. از این گناه توبه می کنم.

   مرا ببخش و از بند این گنـاه آزاد کن. در نام عیسی مسیح ، قلعه هایی کـه شیطان بوسیله [………………………….] در زندگی من ایجاد کرده است را نابود کرده و اعلام می کنم که بدن من متعلق به عیسی مسیح است و من بدن خود را برای [………………………….] استفاده نکرده بلکه برای جلال خدا استفاده خواهم کرد.

در نام عیسی مسیح ، آمین.

گناهان جنسی

این مسئولیت شماست که خود را برای گناه ، مُرده و در عیسی مسیح زنده نگاه دارید تا اینکه ، گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند و هوس های آن را اطاعت ننمایید ( رومیان باب ۶ آیه ۱۲-۱۳). گناهان جنسی بر فکر و روح و بدن ما تاثیر منفی و مخرب به صورت عمیق و دراز مدت می گذارند.

اول دعا کنید :

خداوندا از تو می خواهم که فکر مرا لمس نموده و هر گونه استفاده نادرست جنسی از بدنم را به خاطر من آوری.

در نام عیسی مسیح ، آمین.

هر تجربه و خاطره ای که خداوند در زمینه گناهان جنسی از قبیل مجلات و ویدیوهای سکسی ، خودارضایی جنسی ، رابطه خارج از ازدواج و انحرافات جنسی ، که به خاطر شما می آورد را یک به یک اعتراف کرده و قلعه های شیطان را در این زمینه نابود کنید. 

در دعای زیر، لازم نیست که جزییات را بازگو کنید :

خداوندا اعتراف می کنم که بوسیله [……………… (گناه خود را نام ببرید)] و یا [……………… (شخصی را که با وی گناه کرده اید نام ببرید)] به تو و به آن شخص و به بدن خود گناه کرده ام و قلعه ای که به این وسیله در من ایجاد شده است را به اسم عیسی مسیح فرو بریز و با خون خود ، تأثیر آن را بر روح و روان و جسم من پاک نما.

در نام عیسی مسیح ، آمین.

گاهی کسی از حریم خود نسبت به ما تجاوز می کند. این می تواند در سطح تجاوز، سواستفاده جنسی باشد و یا در حد دست درازی باشد. این تجربیات بخصوص در زمان بچگی ، تاثیرات منفی بر روح و روان انسان دارد. حتی گاهی یک نگاه ناپاک می تواند این تاثیر را داشته باشد. اما با قدرتی که در خون عیسی مسیح برای نجات و شفا و آزادی است ، می توان تأثیر آن را قطع کرد و پاک نمود.

اگر روح القدس در این مورد تجربیات را به یاد شما می آورد ، دعا زیر را بکنید :

خداوند پاک و مهربانم ، اعتراف می کنم که [………………………….] نسبت به من گناه کرده است و احسـاس خواری و ناپاکی را در من ایجاد کرده است. آن شخـص را می بخشم و به تو می سپارم. اکنون که فرزند تو هستم ، از تو می خواهم که با خون خودت مرا بشویی و هر گونه تأثیر آن تجربه را بر روح و روان من پاک کنی.

به اسم عیسی مسیح ، هرگونه جای پای شیطان را در این زمینه پس گرفته و به خداوندم تقدیم می_کنم.

در نام عیسی مسیح ، آمین.

روابط احساسی و عاطفی نیز در روح و روان انسان ، بندهایی ایجاد می کند. آیا از لحاظ رمانتیک و احساسی با کسی درگیر شده اید؟ ( که اکنون همسر و یا نامزد شما نمی باشد ) دعا زیر را بکنید :

خداوندا از تو میطلبم که بندی که بوسیله رابطه احساسی با […………………………. (نام شخص را ذکر کنید)] در من بسته شده است را باز نمایی. قلب خود را از او پس گرفته و با خون مسیح پاک کرده و به تو و به همسرم ( همسر آینده ام ) هدیه می کنم.

حال با دعای زیر بدن خود را به عیسی مسیح تقدیم کنید :

خداوندا ، من به نام عیسی مسیح ، هر گونه استفاده بدنم را به عنوان آلت ناراستی و هر گونه گناه جسمانی رَد می کنم.

از تو می خواهم که با قدرت خون خود تمام قلعه هایی را که شیطان در نفس و روح من بوسیله این گناه ایجاد کرده نابود نمایی.

حـال ، من بدن خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس کـه پسندیده توست ، به تو تقدیم می کنم و بدنم را فقط برای ازدواج نگاه می دارم. من این دروغ شیطان را که بدن من بخاطر تجربیات جنسی و نامشروعِ گذشته ام کثیف و یا نامقبول است را رَد میکنم. 

تو را شکر می کنم که تو ای خداوند مرا کاملاً بوسیله خون خود بخشیده ای و پاک گردانیده ای و مرا همانطور که هستم دوست داشته و می پذیری. به این جهت من نیز خود را می پذیرم و بدن خود را پاکیزه می بینم.

به نام عیسی مسیح ، آمین.

دعاهای مشخص برای احتیاجات بخصوص

اگر در گناهان زیر درگیر بوده اید. دعای مخصوص آن را بکنید :

(۱) همجنسگرایی :

خداوندا ، با این دعا ، دروغ شیطان را که تو، من و یا هر شخص دیگری را همجنسگرا آفریده ای ، رَد می کنم. تایید می کنم که تو بطور مشخص، همجنس بازی را قدغن کرده ای.

من خود را به عنوان فرزند خداوند قبول کرده و اعلام می کنم که تو مرا یک زن ( مَرد ) آفریده ای. من تمام بندهای شیطان را که باعث شده من با زنان ( مَردان ) دیگر بطور نامشروع رابطه داشته باشم در این لحظه پاره می کنم.

آزادی خود را در داشتن رابطه با جنس مخالف در کانون ازدواج اعلام می کنم.

در نام عیسی مسیح ، آمین.

(۲) سقط جنین (کورتاژ):

خداوندا اعتراف می کنم که در مورد زندگی ای که تو در اختیار من قرار دادی ، احساس مسئولیت نکردم. از تو تقاضای بخشش دارم. من نیز همانطور که تو مرا بخشیدی خود را می بخشم. حال من آن بچه را به تو می سپارم تا به ابد محافظ او باشی.

در نام عیسی مسیح ، آمین.

(۳) افکار خودکشی :

خداوندا ، من این دروغ شیطان را که بوسیله اِتمام زندگی خودم ، قادر به پیدا کردن آرامش و آزادی هستم را رَد می کنم. شیطان چیزی بجز یک دزد نیست. او می آید که ببرد ، بدزدد ، بکشد و نابود کند.

من زندگی در مسیح را برمی گزینم ، مسیحی که آمد تا به من زندگی سرشار از محبت و آزادی و آرامش تقدیم کند. اعلام می کنم که من صاحب بدنم نیستم ، بلکه متعلق به مسیح هستم که مرا با خون گرانبهای خود خریده است.

در نام عیسی مسیح ، آمین

 

(۴) کم خوری ، خود را زَدن یا بُریدن ، خود را لعنت کردن :

خداوندا ، من این دروغ شیطان را که ارزش من بستگی به ظاهر من و یا اعمال من دارد را با تمام وجود رَد می کنم. من خود را زَدن ، خود را بُریدن ، استفراغ و یا تخلیۀ شکم را به منظور تمیزی بدن خود رَد می کنم.

اعلام می کنم که تنها خون عیسی مسیح قادر به تمیز کردن بدن من و گناهان من است. قبول می کنم که ممکن است بخاطر قبول دروغ های شیطان در من گناه باشد ولی دروغ شیطان را که من ، ناپاک هستم و یا قسمتی از بدن من شریر است را رَد می کنم.

اعلام می کنم که عیسی مسیح مرا پاک کرده و به عنوان فرزند خود پذیرفته است و قبول کرده است و هیچ چیز، این حقیقت را تغییر نمی دهد.

در نام عیسی مسیح ، آمین.

(۵) اعتیادها : ( سیگار، مشروب ، قمار، غذا ، پُرخوری ، داروهای نسخه ای ، مواد مخدر، تلویزیون ، کامپیوتر و موبایل )

برای هر کدام از اعتیادهای بالا جداگانه دعا کنید.

خداوندا ، اعتراف می کنم که از [………………………….] به منظور آرامش و خوشی ، فرار از حقیقت زندگی و یا برخورد با مشکلات استفاده کرده ، باعث سواستفاده از بدن خودم ، تخریب فکر و مغز خودم و اطفای روح القدس شده ام. از تو تقاضای بخشش دارم. در این لحظه هر قلعه ای را که شیطان به وسیله سواستفاده های من از [………………………….] در زندگی من بوجود آورده ، در نام عیسی مسیح نابود می کنم. من تمام دلواپسی ها و دلهره های خود را به زیر صلیب عیسی مسیح آورده و به خداوند خود که مرا دوست دارد ، میسپارم.

من این پیمان را با خود و با تو ای خداوند می بندم که هیچگاه به [………………………….] در مواقع تنهایی و ناراحتی روی نیاورده ، بلکه به روح القدس تو تکیه کنم. از تو می خواهم ای خدای پدر که مرا با روح القدس خود به فراوانی پُر کنی.

در نام عیسی مسیح ، آمین.

اعتیاد نه تنها بر روح و روان ما بلکه بر جسم ما نیز تأثیر می گذارد. در روزهای آینده ، شیطان شما را در این زمینه ها ، وسوسه خواهد کرد تا سعی کند ، دوباره یوغ بندگی را به گردن شما ببندد. برای همین مهم است که در این مورد به کسی (مثلاً مشاور روحانی خود) جوابگو باشید تا نه تنها با دعا ، شما را پشتیبانی کند بلکه روزانه هوای شما را داشته باشد که دوباره در آن دام نیفتید.

بعد از اعتراف تمام گناهان بالا، این دعا را بکنید:

خداوندا ، حال که من تمام گناهان خود را به تو اعتراف کردم، بوسیله خون عیسی مسیح بر روی صلیب ، از تو بخشش و پاکیزگی را دریافت می کنم. من تمام قلعه هایی که شیطان و یا ارواح شریر از طریق گناهانِ من در زندگی من ایجاد کرده اند را با قدرت و قوت منهدم می کنم.

همه اینها را در نام یگانه منجیم عیسی مسیح در خواست می کنم ، آمین.

Scroll to Top