آیات جنگ روحانی

 

آیات جنگی برای اخراج ارواح 

 

  لطفاً آیات مورد نظر را مطالعه کنید‌، و در کلام خود علامت بزنید، تا دعا‌های اخراج ارواح، بر اساس «کلام حقیقت» را بشناسید.  

 •  قدرت خون مسیح :  

–  کولسیان(۲: ۱۴)  

–  رومیان( ۸: ۱ ) 

–  مکاشفه (۱۲: ۱۱) 

–  اول یوحنا (۱: ۹)  

 •  شکست شیطان بر صلیب :  

–  کولسیان(۲: ۱۵)  

–  پیدایش(۳: ۱۵)  

–  اول یوحنا( ۳: ۸)  

–  اول یوحنا(۴: ۴)  

–  رومیان(۱۶: ۲۰)  

–  مکاشفه(۲۰: ۱۰) 

–  افسسیان( ۲: ۶) 

–  افسسیان (۶: ۱۰-۱۲) 

 • دفاع و دعای پیروزی بر دروغ و فریب شیطان :  

–  یوحنا (۸: ۳۲) 

–  عبرانیان( ۴: ۱۲ )

–  رومیان( ۱ :۱۶ ) 

 •   دفاع ودعای آزادی از وسوسه شیطان: 

–  یعقوب( ۱: ۱۳) 

–  اول قرنتیان( ۱۰: ۱۳)  

–  دوم قرنتیان (۱۰: ۴-۵)  

–  متی( ۴: ۴) 

–  غلاطیان (۲: ۲۰) 

–  غلاطیان( ۵: ۲۴) 

–  غلاطیان (۶: ۱۴) 

–  اول قرنتیان (۶: ۱۹) 

–  یعقوب (۱: ۲-۴)  

 •  دعای پیروزی بر علیه محکومیت‌های شیطان به خودتان:  

–  غلاطیان (۲: ۲۰) 

–  دوم قرنتیان (۵: ۱۷) 

–  اول پطرس (۱: ۱۸-۱۹) 

–  اول یوحنا (۱: ۹) 

–  افسسیان (۲: ۶) 

–  فیلیپیان (۳: ۲۰) 

–  افسسیان( ۲: ۱۰) 

–  فیلیپیان (۴: ۱۳) 

–  افسسیان (۳: ۲۰) 

 •  دعای پیروزی بر علیه محکومیت‌های دیگران: 

–  افسسیان (۶: ۱۰-۱۲) 

–  دوم قرنتیان (۵: ۱۸ )

–  متی (۱۸: ۱۵-۱۷) 

–  متی (۱۸: ۱۹-۲۰) 

–  یوحنا (۱۷: ۱۱ )

–  مزمور ۱۳۳ 

 •  دعای پیروزی بر علیه محکومیت‌های شیطان راجع به خدا‌:  

–  مزمور (۱۰۰: ۵) 

–  ارمیا (۳۱: ۳) 

–  اول پطرس (۱: ۱۸-۲۰) 

–  ارمیا (۲۹: ۱۱) 

–  دوم تیموتائوس (۲: ۱۳) 

–  رومیان( ۸: ۳۸-۳۹) 

–  مزمور ۲۳ 

–  مزمور ۹۱ 

–  اول قرنتیان (۱۰: ۱۳) 

–  مزمور (۴۶: ۱) 

–  افسسیان (۳: ۲۰) 

–  فیلیپیان (۴: ۱۳) 

–  افسسیان (۲: ۶) 

–  اول تسالونیکیان (۴: ۱۷) 

 •  باطل کردن و دعا بر علیه آسیب‌های جسمانی شیطان بر خودتان و عزیزانتان: 

–  اشعیا( ۵۳: ۵) 

–  اول پطرس (۲: ۲۴)

– اول تسالونیکیان (۵: ۲۳) 

 •   باطل کردن لعنت‌ها: 

–  دوم قرنتیان (۵: ۱۷) 

–  غلاطیان( ۳: ۱۳)

–  غلاطیان (۵: ۱) 

 •  کلیدهای مسیح، برای دعای باطل کردن و بستن لعنت‌ها و بازکردن برکات: 

–  مکاشفه (۱: ۱۷-۱۸) 

–  مکاشفه (۳: ۷) 

–  متی (۱۶: ۱۹) 

–  متی (۱۸: ۱۸)

 •  دعای اخراج روح مرگ:  

–  اول قرنتیان (۱۵: ۵۵) 

–  دوم قرنتیان (۵: ۸) 

–  غلاطیان (۲: ۲۰) 

–  افسسیان (۲: ۵-۶) 

– فیلیپیان (۳: ۲۰) 

–  مکاشفه (۲۱: ۱-۴) 

–  یوحنا (۳: ۱۶) 

–  اول یوحنا (۵: ۱۱-۱۲) 

–  مزمور (۲۳: ۴) 

–  یوحنا (۱۴: ۱-۲) 

 •  دعای اخراج روح نگرانی و ترس: 

–  دوم تیموتائوس (۲: ۷) 

–  فیلیپیان (۴: ۶-۷) 

–  اول پطرس (۵: ۷) 

–  یوحنا (۸: ۳۲) 

– دوم قرنتیان( ۱۰: ۴-۵) 

–  متی(۶: ۲۵-۳۴) 

–  مزمور (۲۳: ۴) 

–  یوحنا (۱۴: ۱-۲)

 •  دعای اخراج روح افسردگی :  

–  دوم قرنتیان (۷: ۱۰) 

–  متی (۶: ۱۲ )

–  رومیان( ۱۲: ۲) 

–  افسسیان (۴: ۳۱) 

–  افسسیان( ۴: ۲۳-۲۴) 

–  فیلیپیان( ۴: ۴)

–  نحمیا (۸: ۱۰) 

–  غلاطیان (۵: ۲۲) 

 •  دعای اخراج روح خشم:  

– افسسیان (۴: ۲۶-۲۷) 

مزمور (۴: ۸) 

–  متی (۶: ۱۴-۱۵) 

– متی (۵: ۲۱-۲۲) 

–  متی (۱۱: ۲۸) 

–  دوم قرنتیان (۵: ۱۸) 

–  پیدایش (۲: ۳) 

 •  دعای اخراج روح گیجی و گنگی : 

–  اول قرنتیان( ۲: ۹-۱۰) 

–  افسسیان (۱: ۱۷) 

–  یوحنا (۸: ۳۶) 

 •  دعای اخراج اسارت‌های اعتیاد ، شهوت و زیاده‌خواهی: 

–  غلاطیان ۵(: ۲۲)  

–  اول قرنتیان (۱۰: ۱۳) 

–  زکریا (۴: ۶) 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top