عطیه تجرد چیست؟


عطیه تجرد چیست؟ 

( اول قرنتیان ۳۲:۷-۳۸ )

    « اما خواهش این دارم که شما بی‌اندیشه باشید. شخص مجرّد در امور خداوند می‌اندیشد که چگونه  رضامندی خداوند  را بجوید؛   و صاحب زن در امور دنیا می‌اندیشد که چگونه زن خود را خوش بسازد.   در میان زن منکوحه و باکره نیز تفاوتی است،  زیرا باکره در امور خداوند می‌اندیشد تا هم در تن و هم در روح  مقدس  باشد؛  اما منکوحه در امور دنیا می‌اندیشد تا شوهر خود را خوش سازد.   اما این را برای نفع شما می‌گویم نه آنکه دامی بر شما بنهم بلکه نظر به شایستگی و ملازمت خداوند، بی‌تشویش.   لکن هرگاه کسی گمان برد که با باکره خود ناشایستگی می‌کند، اگر به حدّ بلوغ رسید و ناچار است از چنین شدن، آنچه خواهد بکند؛ گناهی نیست؛  بگذار که نکاح کنند.   اما کسی که در دل خود پایدار است و احتیاج ندارد بلکه در اراده خود مختار است و در دل خود جازم است که باکره خود را نگاه دارد، نیکو می‌کند.  پس هم کسی که به نکاح دهد، نیکو می‌کند و کسی که به نکاح ندهد،  نیکوتر  می‌نماید». 

۱.    کتاب مقدس می‌گوید: مجرد بودن یک هدیه است، زیرا به شما فرصتی بیشتر برای تمرکز بر خدا می‌دهد‌.

۲.    مجرد بودن در کتاب مقدس،  هدیه ای است که می‌تواند به شما بیاموزد چگونه در مسیح بی‌نیاز، راضی، قانع و شاد باشید، حتی اگر زندگی شما آنطور که می‌خواهید نباشد. 

3.    مجرد بودن در کتاب مقدس، هدیه‌ای است که می‌تواند به شما کمک کند تا توجه بیشتری به روابط مهم دیگر و اهداف مشخص خدا در زندگی خود داشته باشید. 

4.  این عطیه ممکن است برای مدت محدود و موقت باشد که فرد  تمرکز خود را به سوی خدا و مسائلی که خدا به اومی‌گوید معطوف کند، نه به سوی همسر. این می‌تواند مانند (تقدس، تحصیل، خدمت ) باشد تا زمانی که اراده خدا برای او رقم بخورد و سپس ازدواج کند.    

چگونه خود شخص تشخیص دهد‌؟ 

با دعا و شنیدن صدای خدا 

چگونه ما تشخیص می‌دهیم که کسی این عطیه را دارد؟ 

 فقط با تمییز روح و تشخیص میوه اعمال و شخصیت او  


Scroll to Top