آسمان دوم چیست ؟

 • خدا روح، است.
 • شیطان و ارواح پلید،  نیز روح هستند؛  اما از جنس خدا نیستند و از حضور خدا سقوط کردند.
 •   انسان،  یک مخلوق روحانی است که از جسم، نفس و روح تشکیل شده است.

فقط روح انسان، از جنس خدا است و به دلیل گناه، در تاریکی مطلق فرو می رود؛  اما در زمان نجات، از جنس نور خواهد شد.  بعد از نجات، انسان روح القدس را دریافت می کند و بدین ترتیب می تواند با روح خدا مشارکت نماید.

 • رومیان (۸: ۱۴-۱۵)
  ” زیرا همه‌ٔ کسانی که از روح خدا هدایت می شوند، ایشان پسران خدایند. از آنرو که روح بندگی را نیافته‌اید تا باز ترسان شوید بلکه روح پسرخواندگی را یافته‌اید که به آن ابّا یعنی ای پدر ندامی‌کنیم.   همان روح بر روحهای ما شهادت می‌دهد که فرزندان خدا هستیم”.
 • دوم قرنتیان (۱۲: ۲- ۴ )
  ” شخصی را در مسیح می‌شناسم، چهارده سال قبل از این. آیا در جسم؟ نمی‌دانم! و آیا بیرون از جسم؟ نمی‌دانم! خدا می‌داند. چنین شخصی که تا  آسمانِ سوم  ربوده شد.    و چنین شخص را می‌شناسم، خواه در جسم و خواه جدا از جسم، نمی دانم، خدا می‌داند  که به  فردوس  ربوده شد و سخنان ناگفتنی شنید که انسان را جایز نیست به آنها تکلّم کند”.
 • افسسیان (۲: ۱- ۲)
  “و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید، زنده گردانید،   که در آنها قبل، رفتار می‌کردیدبرحسب دوره‌‌ٔ این جهان، بر وفق  رئیس قدرت هوا  یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می‌کند”.
 • آسمان اول : 
بعدی از روح، که ما در آن حضور داریم و روی زمین زندگی می کنیم . 
 • آسمان دوم :  

 بُعدی از روح، که شیطان و ارواح پلید ساکنند و شیطان در ابعادی از روح بر زمین غالب است، کنترل می کند و به نفس ایماندار آسیب می رساند؛ اما بر روح یک ایماندار هیچ قدرتی ندارد.

 • آسمان سوم :   

بُعدی از روح، که خدا ساکن است و او حق ورود به تمام ابعاد را دارد..

  انسان پس از نجات، به واسطه داشتن روح القدس، اجازه ورود به آسمان سوم را دارد و در حقیقت روح القدس، روح ما را به حضور خدا در آسمان سوم هدایت می کند.

 • افسسیان ( ۲ : ۵ – ۶)
  ” ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافته‌اید. و با او برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید”.
 • مکاشفه  (۴ : ۱ – ۲) 

” بعد از این دیدم که ناگاه دروازه‌ای در آسمان باز شده است و آن آواز اوّل را که شنیده بودم که چون کرّنا با من سخن می‌گفت، دیگر باره می‌گوید: «به اینجا صعود نما تا اموری را که بعد از این باید واقع شود به تو بنمایم ».  فی‌الفور در روح شدم و دیدم که تختی در آسمان قائم است و بر آن تخت نشیننده‌ای”

 

«در زمان دریافت تعمید روح القدس و پری روزانه، ما حتماً از آسمان دوم عبور خواهیم کرد و در نتیجه با جنگ مواجه خواهیم شد».

Scroll to Top