آیا در آسمان پدر , پسر و روح القدس را خواهیم دید؟

آیا در آسمان ( بهشت = حضور خدا ) پدر، پسر و روح‌القدس را خواهیم دید؟ 

 

(متی ۶ : ۹ )

« پس شما به اینطور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد». 

 

(مرقس ۱۶ : ۱۹)

  « و خداوند بعد‌از آنکه به ایشان سخن گفته بود، به سوی آسمان مرتفع شده، به دست راست خدا بنشست». 

 

(یوحنا ۱ : ۱۸)

« خدا را هرگز کسی ندیده است؛ پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد». 

 

(یوحنا ۱۴ : ۱۶) 

 « و من از پدر سوال می‌کنم و تسلّی دهنده‌ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند».

 

  • بنابراین، محل پدر در آسمان است، و عیسی(پسر)، دوباره به آسمان برگشته است و همچنین، روح‌القدس که در حال حاضر با ما روی زمین است، تا ابد با ما خواهد بود؛ می‌توان نتیجه گرفت، که روح‌القدس، نیز با ما در بهشت خواهد بود.  

 (مکاشفه ۲۲: ۳-۴ ) 

 « و دیگر هیچ لعنت نخواهد بود و تخت خدا و بره در آن خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نمود.  و چهره او را خواهند دید و اسم وی بر پیشانی ایشان خواهد بود. 

 

  چهره چه کسی را خواهیم دید؟  

 

  • « در آیه مکاشفه ۲۲، چهره بره یعنی عیسی مسیح را خواهیم دید».  

 (اول قرنتیان ۱۳ : ۱۲) 

  « زیرا که الحال در آینه بطور معما می‌بینیم، لکن آن وقت روبرو؛ الان جزئی معرفتی دارم، لکن آن وقت خواهم شناخت «معرفت »، چنانکه نیز شناخته شده‌ام». 

 

(مکاشفه ۲۱: ۳-۴)

« و آوازی بلند از آسمان شنیدم که می‌گفت: «اینک خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قوم‌‌‌های او خواهند بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود.  و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد. و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود زیرا که چیزهای اول درگذشت». 

 

  •  نتیجه گیری:  

طبق این آیات، عقل و معرفت ما محدود است که چگونه پدر، پسر و روح‌القدس را خواهیم دید. بر اساس آیات موجود، در حال حاضر برای ما این مفهوم معما است،  اما طبق (اول قرنتیان ۱۳)، وقتی در بهشت باشیم با شناخت «معرفت» کامل، پدر‌ و پسر و روح‌القدس ما او را بطور روشن و کامل هر سه را خواهیم دید. 

 بنابراین، برای ما مفهوم پدر، پسر، روح‌القدس یک معما است، زیرا ما در ابعاد انسانی که محدود به عرض و طول و بلندی، زمان و مکان است، محدودیت‌های داریم، اما در بهشت، در ابعاد روح، قادر خواهیم بود به‌طور کامل و با شناختی عمیق‌تر، این مفاهیم فهمیده و تجربه کنیم.

بنده فکر میکنم و مطمئن هم نیستم که این فکرم الان درست باشد که من مسیح را رو در رو می‌بینم، اما این مفهوم را در پدر و پسر و روح‌القدس که قابل جدا شدن نیستند، در عیسی مسیح خواهم دید. ولی آیه‌ای به غیر از آیات بالا برای حمایت از این تصویر وجود ندارد

 

Scroll to Top