تمرین روش آموزش در رشد یک دوست

کلیسا و ماموریت آن چیست ؟

در این قسمت , با دانش اینکه دوست و یا شاگرد شما از روش تبدیل آگاهی دارد و می تواند هر مطلب و مبحثی را با دیدگاه روش تبدیل بررسی کند و از آیات مربوطه در هر مبحثی بتواند , پیام و شخصیت لازم برای اجرای آن پیام را بدست آورد , این قسمت نوشته و ویدیوی آن تهیه شده است .   بعنوان یک تمرین باز شده است.  شما میتوانید هر مطلب دیگری را به این نحو و روش با دوست خود درمیان بگذارید و اجازه دهید روح القدس مکاشفات را به خود شخص دهد ولی در هر قسمت شما همراه او خواهید بود.

این روش در ایران و در گروه های خانوادگی و یا خانگی استفاده می گردد و در کلیساهای ساختمانی خارج از ایران نیز می توان از این نوع روش استفاده کرد . مطلب مورد بررسی , کلیسا و ماموریت چیست , می باشد 

پیش مطالعه برای دوست : قبل از ملاقات این آیات و سوالات را برای او تکست کنید و از او بخوانید که این آیات را مطالعه کند و به چهار سوال زیر با برداشتی که خودش از این آیات دارد , از طریق روح القدس بشنود که کلام چه می گوید؟ 

اول قرنتیان ۱۲ : ۱۲-۲۷ , اول قرنتیان ۳ : ۱۶ , متی ۱۸ : ۲۰ ,  متی ۱۶ : ۱۸  , اعمال رسولان ۲: ۴۱- ۴۷  ,

 متی ۲۸ : ۱۸-۲۰   

۱.    کلیسا کیست ؟

۲.    رابطه  بین کلیسا و عیسی چیست ؟

۳.    رابطه بین اعضا کلیسا چیست ؟

۴.    رابطه کلیسا با مردم دنیا و دیگران چیست؟

در ملاقات بعدی :

از او بپرسید , با خواندن آن آیاتی که برایت فرستادم حالا فکر می کنی که دیدگاه روح القدس از طریق کلام خدا به کلیسا چیست؟  

اول قرنتیان ۱۲ : ۱۲ – ۲۷

۱.    آیه ۱۲ راجع به بدن انسان و بدن مسیح چه مقایسه ای می کند؟

۲.    شما فکر می کنید کلیسا کیست؟ 

۳.    چه آیه ای جواب رابطه بین اعضای کلیسا و یا این بدن را بیان می کند و چی می گوید ؟

اول قرنتیان ۳ : ۱۶

۴.    راجع به بدن مسیح = کلیسا چه می گوید ؟

۵.    چند نفر با هم یک کلیسا را شروع می کنند ؟ آیا ۱۲ و یا ۷۰ نفر یک کلیسا هستند ؟ 

متی ۱۶ : ۱۸

۶.    رابطه بین عیسی مسیح و کلیسای خود چیست ؟

۷.    از نظر روحانی و عملی و کاربردی در زندگی امروز من و تو , صخره و ابواب جهنم چه معنی  می دهد ؟

اعمال رسولان ۲ : ۴۱ – ۴۷

۸.    کلیسای اولیه چگونه شروع شد ؟  

۹.    طبق این آیات ۴۲ تا ۴۶ , کلیسای اولیه کجا جمع می شدند و چه کارهائی می کردند ؟

۱۰.     طبق آیه ۴۷ آیا خدا از کار آنان خشنود بود؟  

متی ۲۸ : ۱۸ – ۲۰

۱۱.                  عیسی چه اقتدار ( قدرت و حق اجرائی ) دارد؟

۱۲.                  این اقتدار و قدرت را به کی (چه کسانی) می دهد؟

۱۳.                  طبق این آیات وظیفه , مسئولیت و ماموریت کلیسا با مردم دیگر چیست ؟  

در آخر با هم راجع به تمام این مکاشفات دعا کنید :   ( دانلود )

با دعا تمام مکاشفات و پیام هائی را که راجع به این آیات را دوست شما بدست آورده است را به حضور خدا ابراز کنید و بخواهید که این آیات در زندگی شما و دوست شما متجسم شود و اجرا گردد 

تکلیف این هفته : ( زندگی عملی + انتقال )

از او بخواهید که هر چه را از این ملاقات و مکاشفات بدست آورده است را با همسر و فرزندان و یا دیگران تقسیم کند

Scroll to Top