هدف از شناخت جنگ روحانی چیست؟

برای پیروزی و رسیدن به یک زندگی سالم و موفق احتیاج است که ( موانع درون ) و( موانع و جنگ بیرون از خود را ) آگاهانه بشناسیم و هوشیار و بیدار باشیم.

هدف از شناخت جنگ روحانی چیست؟

برای پیروزی و رسیدن به یک زندگی سالم و موفق احتیاج است که ( موانع درون ) و( موانع و جنگ بیرون از خود را ) آگاهانه بشناسیم و هوشیار و بیدار باشیم. با ندانستن جنگ بیرون و برنداشتن موانع درون (ندانستن شفا و آزادی که خدا مهیا کرده است) به مسیحیان شکست خورده تبدیل می شویم .  

جنگ روحانی ، یعنی جنگ در بُعد و ابعاد روح ، پس احتیاج است که ما نحوه ورود به ابعاد روح را بدانیم . ( به قسمت تعمید و پری روح القدس در این جزوه رجوع کنید ). 

 

خلاصه ای برادران من ، در خداوند و درتوانایی قوت او زورآور شوید. ۱۱ اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. ۱۲ زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاستها و قدرتها وجهان داران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی

 (افسسیان ، باب ۶ آیه ۱۰ – ۱۲)

 

زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه ها ، ۵ که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می افرازد، به زیر می افکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم.

 (دوم قرنتیان ، باب ۱۰ آيه ۴ – ۵)

 

هدف چیست؟

۱-  تعلیم و پرورش سربازان و ژنرال های جنگ روحانی

سرباز کیست ؟  

ژنرال کیست ؟  

چرا باید جنگید؟

پادشاهی تو بیاید ، اراده تو چنانکه در آسمان است ، بر زمین نیز کرده شود و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده.

 (متی باب ۶ آیه ۹ -۱۳)

 

زورآوران ، پادشاهی خدا را بر روی زمین می آورند.

و از ایام یحیی تعمید دهنده تا الان ، پادشاهی آسمان مجبور می‌شود ( در جبر و معرض حمله قرار می گیرد ) و جبّاران ( زورآوران) آن را به زور می‌ربایند (  They claim it)

 (متی باب ۱۱ آیه ۱۲)

 

از مکاید شیطان بی خبر نیستم

تا شیطان بر ما برتری نیابد ، زیرا که از مکاید او بی خبر نیستیم. 

 (دوم قرنتیان ، باب ۲ آيه ۱۱)

 

ابزار شیطان چیست؟

 

       ۱-  دروغ و فریب

       ۲- وسوسه 

       ۳- محکومیت ( دیگران ، خودت ، خدا ) 

       ۴- آسیب جسمانی 
مکاید ، حیله ها و اعمال شیطان چیست؟

یوحنا ۱۰:۱۰

بدزد ، بکشد ، هلاک کند 

      –   شادی را بدزد. 

     –   همسر و بچه هایت ( خانواده ات ) را بدزد. 

     –   مسح و خدمتت را بدزد. 

        –  بکشد : افسرده کند. 

        –  بکشد : آسیب جسمانی برساند.

        –   بکشد : عملا به قتل رساند.

هلاک کند : با خودش تا به ابد ، به دریاچه گوگرد ببرد. کلیسا وظیفه دارد حکمت رنگارنگ خدا را نمایان سازد.

 

تا آنکه الحال بر ارباب ریاستها و قدرتها در جایهای آسمانی ، حکمت گوناگون خدا بوسیله کلیسا معلوم شود. 

 (افسسیان باب ۳ آیه ۱۰)

 

شیطان در جهان طبق ( یعقوب باب آیه ۱۵ ) ، حکمت شیطانی خود را رایج کرده است .

 

مسیح خودش آمد تا اعمال ابلیس را باطل سازد.

 

عیسی پسر خدا آمد تا کارهای ابلیس را باطل کند و این اقتدار را به ما داده که ما نیز باطل کنیم.

 (اول یوحنا ، باب ۳ آیه ۸)

 

خون عیسی مسیح بر صلیب تمام گناهان ما را بخشید.

 

و آن دستخطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و به خلاف ما بود ،  محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده ، از میان برداشت.

 (کولسیان باب ۲ آيه ۱۴)

 

عیسی مسیح بر شیطان ظفر یافت و سر او را روی صلیب کوبید.

 

و از خویشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده ، آنها را علانیه آشکار نمود، چون در آن بر آنها ظفر یافت

 (کولسیان ، باب ۲ آيه ۱۵)

 

و خدای سلامتی بزودی شیطان را زیر پایهای شما خواهد سایید.

 (رومیان باب ۱۶ آیه ۲۰)

 

عیسی به شاگردان خود اقتدار بخشیده که ارواح را اخراج کنند.

 

لوقا ۹ : ۱ – ۲ 

 مرقس ۱۶ : ۱۶ – ۱۸ 

عیسی به ما اقتدار بخشیده که باعث نجات شویم.

 

  • چون می داند که جنگ در پیش روی ماست . 

پس عیسی پیـش آمـده ، بدیشان خطاب کرده ، گفت : تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است  پس رفته …

 (متی باب ۲۸ آيه ۱۸ – ۱۹)

 

روح القدس قوت خواهد داد تا باعث شفا و آزادی فرزندان او  شویم.

 

روح خداوند بر من است ، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم.

 (لوقا باب ۴ آيه ۱۸)اصولی را که شما بعنوان سرباز جنگ روحانی خواهید آموخت .

۱. ابعاد روح و دنیای ارواح پلید

۲. تشخیص زمین جنگ ، قلمرو دشمن  

۳. روش ها و اسلحه ها جنگی شیطان و ارواح پلید 

۴. روش ها و اسلحه های جنگی ما  

۵. روش نبرد و دریافت پیروزی 

Scroll to Top