هدف از شناخت جنگ روحانی چیست؟

برای پیروزی و رسیدن به یک زندگی سالم و موفق احتیاج است که ( موانع درون ) و ( موانع و جنگ بیرون از خود را ) آگاهانه بشناسیم و هوشیار و بیدار باشیم.

برای پیروزی و رسیدن به یک زندگی سالم و موفق احتیاج است که ( موانع درون ) و ( موانع و جنگ بیرون از خود را ) آگاهانه بشناسیم و هوشیار و بیدار باشیم.

با ندانستن جنگ بیرون و بر نداشتن موانع درون ( ندانستن شفا و آزادی که خدا مهیا کرده است ) به مسیحیان شکست خورده تبدیل می شویم.

 

جنگ روحانی ، یعنی جنگ در بُعد و ابعاد روح ، پس احتیاج است که ما نحوه ورود به ابعاد روح را بدانیم ، به قسمت تعمید و پُری روح رجوع کنید.

“خلاصه ای برادران من ، در خداوند و درتوانایی قوت او زورآور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاست ها و قدرت ها وجهان داران این ظلمت و با فوج های روحانی شرارت در جای های آسمانی”

 (افسسیان باب ۶ آیه ۱۰-۱۲)

 

“زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه ها ، که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می افرازد ، به زیر می افکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم.”

 ( دوم قرنتیان، باب ۱۰ آيه ۴-۵ )

Scroll to Top