تعمید روح القدس و دعا به زبان ها چیست؟

تعمید روح القدس اولین باری است که شما روان (فکر، احساس، اراده) خود را به کنترل کامل روح القدس می دهید.

تعمید روح القدس اولین باری است که شما روان (فکر، احساس، اراده) خود را به کنترل کامل روح القدس می دهید. در همان لحظه خداوند نشانه هایی به شما می دهد که یکی از آنان دعا به زبان روح القدس است.

بعد از تجربه اول که تعمید روح خوانده می شود، هر موقع که شما کنترل کامل روان خود را به روح القدس می دهید به پُری روح ، یا پری روح القدس معروف است.

دعا به زبان ها تنها نشانه تعمید روح القدس نیست. ولی این عطیه به ما اجازه می دهد که به ابعاد روح به راحتی وارد شده و قوت و قدرت روح خدا و اعماق شخصیت و محبت او را تفحص کنیم.

تشویق می کنم که این عطیه را با غیرت از خداوند بطلبید تا با بنا کردن سریع خود به کلیسای خداوند بهتر خدمت نمایید و از دریافت عطایای دیگر کوتاهی نکنید. اگر عطیه زبان ها را تجربه کرده اید در دعاهای خود هر روزه هم به عقل و هم به زبان ها بطور مستمر دعا کنید.

 

“و چون با ایشان جمع شد، ایشان را قدغن فرمود که از اورشلیم جدا مشوید، بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیده‌اید. زیرا که یحیی به آب تعمید می‌داد، لیکن شما بعد از اندک ایامی، به روح‌القدس تعمید خواهید یافت.”

 (اعمال باب ۱ آیه ۴-۵)

 

“لیکن چون روح‌القدس بر شما می‌آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان.”

 (اعمال باب ۱ آیه ۸)

 

“در ‌پی محبت بکوشید و عطایای روحانی را به غیرت بطلبید، خصوص اینکه نبوت کنید.”

 (اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۱)

 

“پس‌ای برادران، نبوت را به غیرت بطلبید و از تکلم نمودن به زبان ها منع مکنید. لکن همه‌چیز به شایستگی و انتظام باشد.”

 (اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۳۹-۴۰)

 

“خواهش دارم (آرزو دارم) که همه شما به زبان ها تکلم کنید، لکن بیشتر اینکه نبوت نمایید.”

 (اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۵)

 

دلایل و فواید دعا به زبان ها چیست؟

۱- در دعا به زبان ها روح خدا برای من شفاعت می کند.

(رومیان باب ۸ آیه ۲۶-۲۷)

۲- در دعا به زبان ها روح خدا عمق حضور خدا را نمایان می کند.

(اول قرنتیان باب ۲ آیه ۹-۱۰)

۳- وقتی از روح او زور آور می شویم ، روح خدا ابعاد محبت مسیح را باز می کند.

(افسسیان باب ۳ آیه ۱۶-۱۹)

۴- در دعا به زبان ها ، روح خدا ماورای فکر و خواسته و قوت من عمل می کند.

(افسسیان باب ۳ آیه ۲۰)

۵- روح خدا من را به آسمان سوم روی تخت خدا می برد.

(دوم قرنتیان باب ۱۲ آیه ۲ – ۴)

۶- دعا به زبان ها در جنگ روحانی مؤثر است.

(افسسیان باب ۶ آیه ۱۸)

۷- در دعا به زبان ها ، روح من خدا را می پرستد.

(اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۱۴-۱۵)

۸- در دعا به زبان ها ، خود را بنا می کنم ، تا شبیه مسیح گردم (اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۴)

۹- دعا به زبان ها میوه های روح القدس را در مرور زمان از من به راحتی نمایان می کند.

۱۰- دعا به زبان ها به صورت “سر” و راز است و خود شخص معنی آن را نمی داند (اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۲) ولی چون می دانیم که برای بنای خودمان است و ما مستقیم به خدا دعا می کنیم و می دانیم که روح القدس کارهای عظیمی را طبق نکات ذکر شده در بالا در من و ما و برای ما انجام خواهد داد پس حتماً به نفع ماست که با ایمان به زبان ها دعا کنیم.

چگونه دریافت کنم؟

(۱) با ایمان:

هر چیز نیکو را با ایمان به کلام و به وعده های خدا دریافت می کنیم، کلام خدا در مورد فواید دعا به زبان ها در آیات ذکر شده به وضوح نوشته شده است. تمام آیات ذکر شده را بخوانید، باور کنید و نقد کنید تا آن آیات به ایمان تبدیل شود و ایمان شما به عمل تبدیل خواهد شد و قوت خدا به فعل تبدیل می گردد.

 

(۲) اعتراف به گناهان و پاکی نفس:

طبق اول یوحنا باب ۱ آیه ۹، به هر گناهی که کرده اید و روح القدس به یاد شما آورده است، اعتراف کنید و توبه نمایید. در همان لحظه به خاطر ایمانتان به کار مسیح روی صلیب و این آیه به خصوص، حتماً کاملاً بخشیده و پاک شده اید و نفس شما (فکر و احساسات و اراده شما پاک گردیـده) پس می توانید نفس (بخصوص فکـر) را به روح القدس تسلیم کنید و آن همان معنی پُری و لبریز شدن است.

 

(۳) شروع کنید به دعا:

به عقل و به زبان مادری خود شروع به دعا کنید و خدا را برای وعده هایش طبق ۱۰ نکته بالا به زبان فارسی و یا مادری خود شکر کنید. در حین دعا به زبان فارسی خود، بایستید و شروع کنید با صدایی که توسط روح القدس در فکرتان شنیده می شود، آن را تکلم و تکرار کنید. البته آن صدا مخالف درک عقلانی شماست و صدایی است که به نظر شما عجیب و غریب و شاید بچه گانه بیاید ولی آن لغات را با “ایمان” از زبان خود جاری سازید.

اعتماد کنید که این صدا از روح خداست و شما را به ابعاد خودش دعوت کرده است. چون باعث بنای شما و سایر فواید خواهد شد. همکاری کنید.

 

(۴) شک نکنید:

شاید شک کنید که این لغات از خودم هست و یا شاید از شیطـان باشد ولی طبق  وعده خدا در لوقا باب ۱۱         آیه ۱۱- ۱۳ حتماً صدای شما از زبان روح القدس است ، نه خودتان و نه حتی شیاطین بلکه چون شما از خدا خواسته بودید که تعمید روح و دعا به زبان ها را به شما بدهد، حتماً پدر آسمانی شما این جواب را طبق لوقا باب ۱۱ داده است و دعای زبان ها و توانایی و قوت روح القدس را به شما جاری کرده است.

 

(۵) روح و جان شما در حال پرستش است:

طبق مزمور باب ۱۰۳ آیه ۱- ۲ هر چه در درون شماست می تواند خدا را پرستش کند و روح و روان شما دارد خدا را مبارک می خواند و تمام جان و روان شما پاک شده است، صدای شما و هر صدایی که از زبان شما جاری می گردد نیز پاک است و شایسته متبارک خواندن خداست که به این ترتیب آن لغات و زبان را به او تقدیم کنید. پس ادامه دهید و باور کنید که روح القدس در حال پرستش است و اوست که تمام برکات ذکر شده را در شما جاری می کند.

 

(۶) کلام خدا شما را تشویق می کند که به زبان ها دعا کنید تا خودتان بنا گردید:

(اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۲، ۵، ۳۹) پس در خلوت و در دعاهای شخصی خود از دعا کردن به زبان ها کوتاهی نکنید ولی در جمع کلیسایی که غیر ایماندار وجود دارد و یا ایماندارانی هستند که هنوز به این تعالیم و عطیه واقف نیستند، با آرامی و بدون این که آنان متوجه شوند به دعای در روح خود ادامه دهید ولی سعی کنید با نمونگی شما و تعالیم صحیح شما، آنان مشتاق گردند که این عطیه را از روح القدس دریافت کنند.Scroll to Top