هدف خدا، ماموریت شخصی من

هدف خدا برای من به عنوان یک مسیحی و کلیسای خود چیست؟

خدا برای هر یک از شما فرزندانش رویا، هدف و برنامه مخصوصی را دارد،که می‌خواهد در زندگی شما انجام‌گردد.

هدف خدا، ماموریت شخصی من 

 

هدف خدا برای من به عنوان یک مسیحی و کلیسای خود چیست؟

خدا برای هر یک از شما فرزندانش رویا، هدف و برنامه مخصوصی را دارد که می‌خواهد در زندگی شما انجام گردد.

« زیرا خداوند می‌گوید: فکرهایی را که برای شما دارم می‌دانم که فکرهای سلامتی می‌باشد و نه بدی تا شما را در آخرت امید بخشم».

(ارمیا، باب ۲۹ آيه ۱۱)

 

«چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبّت مقدّس و بی‌عیب باشیم».

(افسسیان، باب ۱ آيه ۴)

 

« تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تّام پسر خدا و به انسان کامل، به اندازه قامت پُری مسیح برسیم».

(افسسیان، باب ۴ آيه ۱۳)

 

مأموریت شخصی من و یا ما با هم به عنوان یک کلیسا چیست؟

 

«پس رفته، همه امّت‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اَب و اِبن و روح‌القدس تعمید دهید. و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کرده‌ام حفظ کنند. و اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می‌باشم».

(متی، باب ۲۸ آيه ۱۹-۲۰)

 « پس بدیشان گفت: در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید. هر‌ که ایمان آورده، تعمید یابد نجات یابد و امّا هر‌ که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد. و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبان‌های تازه حرف زنند و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند ضرری بدیشان نرساند و هرگاه دستها بر مریضان گذارند، شفا خواهند یافت».

(مرقس، باب ۱۶ آیه ۱۵-۱۸)

 

« لیکن چون روح‌القدس بر شما می‌آید، قّوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیّه و سامره و تا اقصای جهان».

(اعمال رسولان، باب ۱ آيه ۸)

 

« روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد، تا شکسته دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی، موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم».

(لوقا، باب ۴ آيه ۱۸)

 

Scroll to Top