پیوست ها

قدم ششم بسوی آزادی ، در مورد گناهانی است که به صورت عادت درآمده اند. اشخاصی که در این زمینه در بند شیطان هستند ، بطور مکرر گناه نموده اعتراف می کنند و دوباره گناه نموده و دوباره اعتراف به گناه می کنند.

جدول تشخیص ریشه ها با توجه به عوارض موجود در ما و دیگران

عوارضی در زندگی ما هست که ایجاد درد ، سختی ، غم ، افسردگی ، نگرانی ، ترس ، خشم و تنفر و غیره می کند. با بررسی این عوارض از جدول زیر، شما می توانید ریشه های این عوارض را پیدا کنید و با دعا از زندگی خود دور کنید.ریشه ها

 

عوارض

غرور ترس عدم ایمان عدم بخشش آسیب خوردگی ندانستن هویت

۱ دروغ گفتن، به صورت عادت

۲ روحیه بی اطاعتی و سرکشی

۳ خشم ، غیظ ، غضب

۴ غم شدید و افسردگی

۵ روحیه کنترل کردن

۶ تلخی ، زودرنجی ، حساسیت ، قهر کردن

۷ شک کردن ، سوء ظن داشتن

۸ نگرانی ، اضطراب ، انواع ترس های عادی

۹ حسادت کردن ها

۱۰ رقابت کردن ، چشم و هم چشمی

۱۱ خجالت بی جا ( نه بخاطر احترام )

۱۲ روحیه قضاوت و محکوم کردن دیگران

۱۳ روحیه محکوم کردن خودم و خدا

۱۴ روحیه و زبان منفی و تلخ ، غرغر کردن

۱۵ روحیه غیبت کردن

Scroll to Top