قدم هفتم اتحاد با خداوند در مقابل وراثت گناه

آخرین قدم به سوی آزادی در مسیح ، رَد کردن گناهان و لعنت هایی است که از طریق والدین مان بر زندگی ما و فرزندانمان وارد شده است. 

اتحاد با خداوند در مقابل وراثت گناه

آزادی از لعنت ها

آخرین قدم به سوی آزادی در مسیح ، رَد کردن گناهان و لعنت هایی است که از طریق والدین مان بر زندگی ما و فرزندانمان وارد شده است. 

در ده فرمان خداوند می فرماید : «ترا خدایان دیگر از من نباشد. صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و آنچه پایین در زمین است و آنچه زیر زمین است برای خود مساز. نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما زیرا که من یهوه خدای تو می باشم. خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا نسل سوم و چهارم از آنان که مرا دشمن دارند می گیرم و تا هزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند ، رحمت می کنم» ( خروج باب ۲۰ آیه ۴-۶ )

روح های پلید ، از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می کنند. این انتقال وراثت روحانی تا زمانی که بوسیله وراثت جدیدتان در مسیح متوقف نشده باشد ، اگر در شما جای پایی پیدا کرده باشد ، ادامه پیدا می کند. بسیاری از مشکلات و بیماریها ارثی بوده و یا پدر و مادر به فرزندان خود منتقل می کنند. ( لعنت ها و تحقیرهای زبانی مثل : تو عُرضه نداری ، تو بد هستی ، تو هیچوقت آدم نمی شوی ) نیز می تواند جای پای شیطان و دروغ های او را در زندگی ما باز کند. همینطور ممکن است افرادی شما را لعنت کرده باشند یا بر شما لعنت گذاشته باشند. به عنوان فرزند خداوند ، شما این قدرت و اختیار را دارید که در مقابل تمام این لعنت ها بایستید.

با دعا موارد زیر را به حضور خداوند ببرید. اگر روح القدس در دل شما تأیید کرد که آن مورد درباره شما صادق است. دعای مربوط به آن را بکنید :

۱) گناهان پدر و مادر و یا پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها

( ادیان دروغین ، گناهان جنسی ، اعتیاد به قمار، سیگار، مشروب ، مواد مخدر و … )

خداوندا ، گناه [………………………….] را در خانواده ام اعتراف می کنم. با آن گناه قطع رابطه می کنم و به وسیله خون مسیح هر تاثیری را که آن گناه بر من دارد را پاک می کنم.

در نام عیسی مسیح ، آمین.

 

۲) طلاق پدر و مادر

خداوندا ، گناه طلاق پدر و مادرم را به حضور تو اعتراف می کنم.

به اسم عیسی مسیح هر لعنتی که این طلاق ، وارد زندگیم کرده است را رَد می کنم و اعلام می کنم که ازدواج من با همسرم ( همسر آینده ام ) ابدی می باشد.

در نام عیسی مسیح ، آمین.

۳) لعنت های لفظی

اگر جملاتی مثل : احمق هستی ، بی عرضه هستی ، تنبل هستی ، زشت هستی ، هیچوقت آدم نمی شوی ، واقعـاً به درد هیچ کاری نمی خوری ، تو هرگز چیزی یاد نمی گیری ، تو باید از خودت خجالت بکشی ، تو باعث شرمندگی من و خانواده ات هستی و …  به شما ( بخصوص در بچگی ) تکرار شده است ، دعای زیر را بکنید.

     ای خدای مهربان ، پدر آسمانیم ، به اسم عیسی مسیح این دروغ را رَد می کنم کـه     من [………………………….] هستم. تأثیـر این دروغ و لعنت را با خون عیسی مسیح در زندگی ام پاک می کنم و اعلام می کنم که فرزند تو هستم ، محبوب تو هستم و در تو کامل هستم و قادر به انجام هر کاری هستم.

در نام عیسی مسیح ، آمین.

 

۴) بیماری های ارثی خانوادگی

خداوندا ، بیماری [………………………….] را به حضورت می آورم. اعتراف می کنم که ریشه همه بیماری ها ، گناه بشر می باشد. ریشه این بیماری را با خون تو می شویم و به اسم عیسی مسیح تأثیر آن بیماری را در زندگی خودم قطع می کنم.

در نام عیسی مسیح ، آمین.

۵) گناهان فرهنگی

کدامیک از گناهان فرهنگی در خانواده شما وجود داشته است؟ ظاهر را به هر قیمتی حفظ کردن ، غیبت کردن ، چشم و هم چشمی ، زرنگی کردن با معیار انسانی ، دروغ مَصلحتی ، تعارف و … 

خداوندا ، این گناه را اعتراف می کنم که [………………………….] انجام داده ام ، از امروز به اسم عیسی مسیح این دروغ را رَد کرده و این طرز فکر غلط را کنار می گذارم و با خون عیسی مسیح تأثیر آن را در زندگی ام پاک می کنم.

در نام عیسی مسیح ، آمین.

۶) عقد اسلامی

اگر با همسرتان عقد اسلامی کرده اید. دعا کنید :

ای خداوند ، ازدواج ایده تو است. به اسم عیسی مسیح هر تاثیری که مراسم ازدواج اسلامی بر من و ازدواجم گذاشته است را رَد می کنم.

این ازدواج را با خون عیسی مسیح شسته و تقدیس می کنم. از امروز این ازدواج را به تو ای خداوند یهوه تقدیم می کنم.

در نام عیسی مسیح ، آمین.

 

اگر همسر شما هم مسیحی است و شما مایلید برای داشتن یک ازدواج سالم و پُر برکت طی مراسمی عهد ازدواج خود را در عیسی مسیح تجدید کنید، لطفاً با شبان کلیسای خود تماس بگیرید.

 

۷) احساس می کنید کدامیـک از روح های زیر شما را کنترل می کند؟

روح ترس روح حساسیت

روح یاس و ناامیدی ، روح زود رنجی

روح غصه ، روح رنجوری

روح خشم و عصبانیت ، روح حقارت

روح بد دهنی و ناسزاگویی ، روح صرع

روح چند شخصیتی و غیره

برای هر کدام ، دعای زیر را بکنید :

خداوندا ، امروز در نام عیسی مسیح هر نوع رابطه خود را با روح [………………………….] قطع می کنم.

اعلام می کنم که روح [………………………….] هیچگونه حقی در فکر و دل و زندگی من ندارد بلکه چون با خون گرانبهای عیسی مسیح خریداری شده ام ، کاملاً متعلق به او هستم و تنها روح القدس حق و اختیار کامل دارد که فکر و دل و زندگی مرا کنترل کند.

در نام عیسی مسیح، آمین.

۸) لعنت های انتقال پیدا کرده از طرف دیگران

بعضی از لعنت هاست که در زندگی معلوم نیست که از کجا به ما رسیده که امکان دارد ، ریشه ای از لعنت های گذشتگان و نیاکان ما باشد و یا حتی امکان دارد که لعنت هایی که از طرف دیگران بر خانه و زندگی ما بسته شده است ، مثل : ورشکستگی و بد بیاری در کار، تجارت و درآمد و یا حتی بسته شدن برکت ازدواج ها و شیرینی که در خانه و خانواده باید باشد.

این نوع لعنت ها ممکن است توسط دعا نویس ها و یا افرادی که با ارواح پلید رابطه دارند ، بر علیه شما نوشته شده و یا گفته شده باشد.

این ارواح با دعوت آن افراد به شما نزدیک می شوند و آسیب می رسانند. اما شما می توانید بدون ترس و واهمه ، این لعنت ها را نیز باطل کنید. ولی کلید این است که اول اگر فرد یا افرادی به یادتان می آید که این کار را کرده اند را با تمامی دل ببخشید ( طبق روش بخشش ارادی و احساس در این کتاب ) که عامل دست شیطان بوده اند و غیظ و تنفر و خشم خود را بر آنان جاری نکنید ، چه دوست و چه دشمن را به خدا واگذار کنید و سند نبخشیدن را در دستان آن ارواح باقی نگذارید که در آن صورت واجد شرایط نخواهید بود که بتوانید آن دعاها که به ارواح بر علیه شما شده و ارواح به شما دست یافته اند را باطل کنید و اگر دری و دریچه ای از این بابت باز شده که ارواح در خانه و خانواده و محل کارتان آسیب می رسانند را بتوانید اخراج کنید. بعد می توانید دعای زیر را بخصوص طبق آیه ( غلاطیان باب ۳ آیه ۱۳ ) انجام دهید.

اکنون دعای زیر را با صدای بلند تکرار کرده و موقعیت خود را در مسیح به شیطان و همکاران او اعلام کنید:

در نام عیسی مسیح تمام گناهان و لعنت های اجداد و پدران خود را رَد می کنم. به عنوان کسی که بوسیله خون عیسی مسیح خریداری شده و از پادشاهی تاریکی به پادشاهی نور و راستی خداوند آمده ، تمام افکار، اعمال و لعنت های شیطان را که از طریق اجداد من ، به من ارث رسیده است نابود و رَد می کنم. به عنوان کسی که بر روی صلیب با عیسی مسیح مُرد و با وی زنده گشته و حال با او در پادشاهی آسمان شریک است. من تمام لعنت هایی که شیطان و همکارانش بر من و خدمت من قرار داده اند را رَد کرده و منحل اعلام می کنم.

من به تو شیطان و تمام نیروهای او اعلام می کنم که خداوندم عیسی مسیح مرا از لعنت آزاد کرده ، چونکه وقتی بر روی صلیب جانش را بخاطر گناهان من داد. در راه من لعنت شد (غلاطیان باب ۳ آیه ۱۳)

من هر گونه مالکیت تو ای شیطان ، به نحوی که بر زندگیم بدست آورده ای را در نام عیسی رَد می کنم. عیسی مسیح مرا با خون خود بر روی صلیب خریداری نموده و من متعلق به عیسی هستم. هر گونه قربانی دیگری را که برایم شده است ، رَد می کنم.

اعلام می کنم که کاملاً و تا به ابد به عیسی مسیح تعلق دارم. بوسیله قدرت و اختیاری که به عنوان فرزند خداوند دارم ، به تو شیطان و تمام ارواح خبیث تو که در من و یا دور من هستند ، دستور می دهم که در این لحظه مرا ترک کنید. من خود را بطور کامل به پدر آسمانی خود سپرده و از امروز و تا به ابدالاباد می خواهم راه او را دنبال کرده و اراده او را در زندگیم انجام دهم.

در نام عیسی مسیح ، آمین.

 

دعای خاتمه :

ای پدر آسمانی ، امروز به عنوان فرزند تو بسوی تو می آیم.

تو مرا با خون پسر یگانۀ خود عیسی مسیح که پادشاه تمام عالم و سرور زندگی من است ، بر روی صلیب خریداری نمودی. من امروز، بدن خود را به عنوان قربانی زنده برای عدالت و راستی به تو تسلیم می کنم. از تو می خواهم که در بدن من جلال پیدا کنی. اکنون از تو می خواهم که مرا با روح القدس خود پُرکنی.

خداوندا ، پیمان می بندم که افکار خود را به وسیله کلامت از ریشه عوض کرده تا ثابت کنم که خواست تو در زندگی من نیکو و پسندیده و بهترین است.

همه این ها را در نام و اختیار عیسی مسیح دعا می کنم ، آمین.پیگیری

نگاه داشتن آزادی

اکنون در این قدم های شفا و آزادی ، آزادی هایی را بدست آورده اید. اما باید هوشیار باشید که در طی روزها و حتی ماه های آینده ، شیطان سعی خواهد کرد که کنترل از دست رفته خود را در زندگی شما ، دوباره بدست آورد.

شخصی تعریف می کرد که دو روز بعد از آن که با این قدم ها آزاد شده بود ، صدایی در فکر خود شنید که می گفت : «من برگشته ام.» اما او با صدای بلند جواب داد: «نخیر برنگشتی» با گفتن همین جمله ، حمله شریر متوقف شد.

پیروزی در یک نبرد پیروزی در تمام مراحل جنگ نیست. آزادی که امروز بدست آورید را باید نگاه دارید. (غلاطیان باب ۵ آیه ۱)

 

خانمی بعد از تمام کردن قدم های شفا و آزادی ، با خوشحالی و وجد می گفت : «آیا همیشه همینطور خواهم بود؟» به او گفتم که بله تا وقتی که در رابطه صحیح با خدا باقی بماند. برای تشویق به او گفتم : «حتی اگر لغزش بخوری و بیافتی ، حالا می دانی که چگونه بلند شوی و رابطه صحیح با خدا داشته باشی». 

شخصی که از بندهای زیادی در زندگیش آزاد شده بود می گفت: «زندگی قبلی من مثل این بود که توی خانه خودم مجبور شده بودم با یک غریبه زشت و وحشتناک مسابقه بدهم. مرتب می باختم و دلم می خواست وِل کنم ولی آن غریبه زشت و وحشتناک نمی گذاشت وِل کنم. تا اینکه پلیس را صدا زدم ( کسی که اختیارش از من بیشتر بود ). پلیس آمد و این غریبه را بیرون انداخت. بعد از مدتی ، او پشت دَر آمد و دَر زد و خواست که وارد شود. اما این بار صدایش را تشخیص دادم و دَر را بر رویش باز نکردم.»

 

این داستان چه تصویر خوبی را در مورد آزادی در مسیح نشان می دهد. ما از عیسی مسیح که تمام اختیارات ، در دست اوست ، کمک می خواهیم و او دشمن ما شیطان را از زندگیمان بیرون می اندازد.

پس حقیقت را بدانید. محکم بایستید و در مقابل شریر مقاومت کنید. در مشارکت خوب مسیحی شرکت کنید و متعهد شوید که روزانه کلام را خوانده و دعا کنید. خدا شما را دوست دارد و هرگز شما را ترک نخواهد کرد و تنها نخواهد گذاشت.
ادامه پیروزی و آزادی

آزادی خود را باید حفظ کنید. اکنون در نبرد مهمی پیروز شده اید ، اما جنگ هنوز ادامه دارد. تا وقتی که حقیقت را انتخاب کنید و با قدرت توانایی خداوند بایستید ، آزاد خواهید بود. 

اگر خاطرات جدیدی به یادتان آمد یا متوجه شده اید که دروغ هایی را باور کرده اید ، آنها را به اسم عیسی مسیح رَد کرده و در مقابل ، حقیقت را قبول کنید. کار مفید دیگر این است که خودتان دوباره این هفت قدم را مرور کنید.

 

برای آنکه آزادی خود را حفظ کنید ، قدم های زیر را بردارید:

۱) در پرستش و گروه دوستی شرکت کنید تا با دیگر ایمانداران مسیحی در مشارکت و محبت رشد کنید.

۲) روزانه کتاب مقدس خود را مطالعه کنید. آیات اصلی را حفظ کنید و روزانه با صدای بلند بخوانید و آیات را اعلام کنید.

۳) هر فکر را به اسارت و اطاعت مسیح درآورید. مسئول افکارتان، خود شما هستید. دروغ ها را رَد کنید، حقیقت را قبول کنید و در عیسی مسیح محکم بایستید.

۴) مواظب باشید کـه کم کم به عادت ها و افکار قبلی خود برنگردید. جنگ های فکری و مشکلات خود را با یک دوست نزدیک مسیحی در میان بگذارید. حداقل به یک دوست احتیاج دارید تا با شما بایستد. هم اکنون این دوست را انتخاب کرده و با او برای پشتیبانی و جوابگویی تماس بگیرید : دوست من [ ………………………… ] با من خواهد ایستاد.

۵) انتظار نداشته باشید که شخص دیگری جای شما بجنگد. خود شما باید برای خداوند ایستاده و در او رشد کنید. دیگران می توانند شما را کمک کنند ولی نمی توانند بجای شما فکر کنند ، بجای شما دعا کنند ، بجای شما کتاب مقدس بخوانند و حقیقت را انتخاب کنند.

۶) هویت خود را در مسیح پیدا کنید و ارزش خود را برای مسیح دریابید. فکرتان را بوسیله این حقایق که مسیح شما را پذیرفته ، در او اَمن هستید و مهم هستید، تازه کنید. لیست “من در مسیح که هستم  و چون در مسیح هستم”  را برای چند هفته هر روز با صدای بلند بخوانید. از آن لیست سه جمله را انتخاب کرده و در عرض هفته آینده ، آن را حفظ کنید.

۷) روزانه متعهد به دعا باشید. می توانید دعای روزانه صفحه بعد را چند بار و با اعتماد و با صدای بلند دعا کنید :

 

دعای روزانه

ای پدر عزیز آسمانی ، تو خداوند من هستی. این حقیقت را اعلام می کنم که تو همیشه با من حاضر هستی. تو تنها قادر مطلق هستی و از همه چیز آگاه هستی. تو در تمام راه هایت مهربان و با محبت هستی. تو را دوست دارم و از تو تشکر می کنم که با مسیح متحد هستم و در او روحاً زنده هستم. 

تصمیم من این است که دنیا را دوست نداشته باشم ، پس نفس خود را با همه امیالش مصلوب می کنم. برای زندگی که اکنون در مسیح دارم ، تو را شکر می کنم و می خواهم که مرا با روح القدس خودت پُر کنی تا بتوانم با آزادی از گناه زندگی کنم.

اعلام می کنـم که به تو کاملاً محتاج هستم و در مقابل شیطان و همـه فریب هایش می ایستم. حقیقت را باور می کنم و در این مورد دلسرد نخواهم شد. تو خدای امیدها هستی و من مطمئن هستم وقتی طبق کلامت زندگی می کنم ، تو احتیاجات مرا برآورده می کنی.

اعلام می کنم که مطمئن هستم که می توانم به وسیله مسیح که مرا قدرت می بخشد، زندگی پاک و درستی داشته باشم.

اکنون در مقابل شیطان می ایستم و به او و روح های شریر فرمان می دهم که از من دور شوند. زره کامل خدا را می پوشم و بدن خود را به عنوان قربانی زنده ، مطیع خداوند می کنم و به وسیله کلام خدا افکارم را تغییر شکل می دهم تا اراده نیکو و پسندیده و کامل خدا را تشخیص دهم.

همه اینها را در نام عزیز خداوند و نجات دهنده ام عیسی مسیح میطلبم ، آمین.

 

۸) دعای قبل از خواب

اگر در خوابیدن مشکلی دارید یا کابوس می بینید ، دعای زیر را هر شب قبل از خواب بکنید:

خداوندا، شکرت می کنم که مرا به خانواده خودت آوردی و مرا با همه برکات روحانی ، در ملکوت آسمانی مسیح برکت داده ای. برای وقت خوابی که برای تازه شدن به من دادی ، تو را شکر می کنم. این وقت خواب را به عنوان اراده نیکویت برای فرزندانت از تو می پذیرم و از تو می خواهم فکر و جسم مرا هنگام خواب محافظت کنی. همانطور که در طول روز بر روی حقایق کلام تو تفکر کرده ام ، می خواهم این افکار هنگام خواب هم در من ادامه داشته باشد. خودم را به تو تسلیم می کنم تا مرا از هر حمله شیطان و همکارانش هنگام خواب حفظ کنی. خودم را به تو که صخره و قلعه من و محل آرامش من هستی می سپارم.

همه این ها را در نام پر قدرت خداوندم عیسی مسیح دعا می کنم ، آمین.

 

۹) پاکسازی خانه

بعد از بیرون انداختن و پاک کردن خانه از اشیاء مذهبی و غیراخلاقی ، برای هر اتاق ، دعای زیر را بکنید:

ای پدر آسمانی ، اعلام می کنیم که تو خداوند آسمان و زمین هستی . بر طبق اراده و محبتت ، تو همه چیز را برای لذت ما داده ای. تو را برای این محل زندگی شکر می کنیم.

اعلام می کنیم که این خانه برای خانواده ما ، محل اَمن و روحانی در مقابل حمله های شریر می باشد. به عنوان فرزندان خدا که با مسیح در قلمرو آسمانی نشسته ایم ، به هر روح شریر دستور می دهیم که این محل را ترک کنند و هرگز باز نگردند. ما هر لعنت و جادو را که بر علیه این محل شده است ، رَد می کنیم.

از تو ای پدر آسمانی می طلبم که فرشتگانی را دور خانه ما بگذاری تا جلوی دشمن را که می خواهد وارد شود ، بگیرد.

خداوندا از تو برای انجام این کار تشکر کرده و در نام عیسی مسیح دعا می کنیم حفاظت تو همیشه همراه ما باشد ، آمین.

 

۱۰) زندگی در محیط غیر مسیحی

اگر در خانه ای زندگی می کنید که دیگران غیر مسیحی هستند ، اتاق خود را از اشیاء مذهبی و غیراخلاقی پاک کرده و دعای زیر را بکنید :

ای پدر آسمانی ، از تو برای این محل زندگی و خواب تشکر می کنم. از تو تقاضا می کنم که این اتاق را محلی امن از لحاظ روحانی برای من بکنی. هر نوع تعهد که ساکنان قبلی این اتاق به خدایان دروغین داده اند را رَد می کنم و هر نوع حقی را که شیطان به خاطر ساکنان قبلی این اتاق دارد ، لغو می کنم.

به عنوان فرزند خدا که هم ارث مسیح هستم که قدرت زمین و آسمان به او داده شده است ، به تمام روح های شریر دستور می دهم که این محل را ترک کنند و هرگز باز نگردند.

ای پدر آسمانی از تو می خواهم که تا وقتی در اینجا زندگی می کنم ، فرشته های محافظ برای حفاظت من بگماری.

این ها را در نام خداوندم عیسی مسیح دعا می کنم ، آمین.

Scroll to Top