لیست خصوصیات یک رهبر (دو)

خصوصیات برجسته دیگر رهبر چیست ؟

خصوصیات برجسته دیگر رهبر چیست ؟ 

 

  • روحیه شاداب و بنا کننده دارد  ،  شاداب نه عبوس 

فیلیپان ۴ : ۴     شاد باشید باز هم میگویم شاد باشید 

 

مزمور ۱۰۰ : ۲ 

 خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنّم بیایید با شادی خداوند را بپرستید ، با دف و رقص خدا را پرستش کنید ، شادی خداوند قوت ماست

 

نحمیا  ۸ : ۱۰  

هدف او ملکوت خداست نه خود و کلیسای خود. خصوصیات این رهبر با دیدگاه ملکوتی این است که می خواهد دیگران را کمک کند 

 

یوحنا ۱۰ : ۱۶

  ۱۶ و مرا گوسفندان دیگر هست که از این آغل نیستند. باید آنها را نیز بیاورم و آواز مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد

 

متی ۲۸ : ۱۹ 

پس رفته همه امتها را شاگرد من سازید 

 

لوقا ۹ : ۴۹ – ۵۰

 یوحنا جواب داده گفت: ای استاد شخصی را دیدیم که به نام تو دیوها را اخراج می‌کند و او را منع نمودیم، از آن رو که پیروی ما نمی‌کند. عیسی بدو گفت: «او را ممانعت می کنید زیرا هر که ضد شما نیست با شماست


ما می بایست دیدگاه ملکوتی داشته باشیم : 

۱. بجای کنترل ، هدایت کنیم :  کنترل نکن ، هدایت کن 

۲. بجای قضاوت ، بنا می کند :   قضاوت نکن ، بنا کن 

بجای قضاوت برای محکومیت دیگران ، با تمیز الهی در راستی دیگران را بنا کنیم و از محکومیت ها بیرون بیاوریم  

۳. بجای مچ گرفتن دست میگیرد :   مچ نگیر ، دست را بگیر   

Scroll to Top