لیست خصوصیات یک رهبر (یک)

این مطالب مقدمه آتورتیه ۲:۲ و تعلیم جو و تصحیح جو  را در ویدیوهای دیگر گوشزد کرده ایم

مقدمه : 

 

این مطالب مقدمه آتورتیه ۲:۲ و تعلیم جو و تصحیح جو  را در ویدیوهای دیگر گوشزد کرده ایم 

 

۱. یک رهبر می بایست معنی آتوریته ۲:۲ را بداند ، شخصیت و عملکرد را داشته باشد

۱. منفعت افرادی که خدمت می کند را بخواهد 

۲. فروتنی او به آنها ( افرادی که به او اقتدا می کنند ) ثابت شده باشد

۳. در محافظت آنان نه تنها دعا کند بلکه عمل کند

۴. در بنای افرادی که خدا به او داده عمل می کند و از خدا پیام هائی دریافت کند که آنها را تجهیز کند 

 

خصوصیات خوب یک خادم تعلیم جو و تصحیح جو بودن است 

 

  • لیست خصوصیاتی که یک رهبر یا شبان می بایست با جویا بودن و پویا بودن برای خود بدست آورد: 

 

۱. بی نیاز             

این بی نیازی از باور درست از خصوصیات شبان نیکوست و از موضع ایمان و قوت جاری می شود

 

مزمور ۲۳ 

خداوند شبان من است محتاج به هیچ چیز نخواهم بود

 

آیا حقیقتا محتاج به هیچ چیز نخواهیم بود؟ 

 

یعقوب ۱ : ۲-۴       

 ای دوستان من، هر گاه دچار آزمایشات گوناگون می‌شوید بی نهایت شاد باشید،  چون می‌دانید اگر خلوص ایمان شما در آزمایش ثابت شود بردباری شما بیشتر می‌شود  و وقتی بردباری شما کامل شود شما انسانهای کامل و بی نقصی شده و به چیزی محتاج نخواهید بود‌

 

رومیان ۱۳ : ۸ 

هیچ چیز به کسی مقروض نباشید به جز محبت به یکدیگر‌.۲. بی توقع   

            

لوقا ۶ : ۳۵

 اما شما به دشمنان خود محبت نمایید و نیکی کنید و بدون توقع عوض قرض بدهید که پاداش سرشاری خواهید داشت و فرزندان خدای متعال خواهید بود، زیرا او نسبت به ناسپاسان و خطاکاران مهربان است

 

برادر خود را مثل من محبت کن ، بدون توقع برگشت و درخواست جواب ، بلکه یک طرفه آگاپه 

 

یوحنا ۱۳ : ۳۴           

به شما فرمان تازه‌ای می‌دهم: یکدیگر را دوست بدارید‌. همان طور که من شما را دوست داشته‌‌ام شما نیز یکدیگر را دوست بدارید‌۳. بی نقاب  ( بی ریا ) 

 

دو قرنتیان ۶:۶

 همچنین با خلوص نیت، معرفت، صبر، حوصله و مهربانی نشان می‌دهیم که خادمان خدا هستیم‌. تمام این کارها را با کمک روح‌القدس و با محبت بی ریا

 

دوم قرنتیان ۳ : ۱۸

و همۀ ما در حالی که با صورتهای بی نقاب مانند آئینه‌ای جلال خداوند را منعکس می‌کنیم، به تدریج در جلالی روز افزون به شکل او مبدل می‌شویم و این کار، کار خداوند یعنی روح‌القدس است‌.

 

نتیجه :

 

خادم ، رهبر و شبانی که در این سه خصلت زندگی می کند از 

۱. موضع قوت و ایمان عمل خواهد کرد

۲. و نه از موضع ضعف و ترس

Scroll to Top