آیا حق با من است

مخاطب این صحبت و یدیو کیست ؟

  • مخاطب این صحبت و یدیو کیست ؟ 

۱. شبانان کلیساهای خانگی 

۲. شبانان کلیساهای اینترنتی 

۳. شبانان کلیساهای ساختمانی 

۴. اعضا کلیساهای شما 

  • تفاوت ها در مقایسه با اختلافات چیست ؟ 

۱. تفاوت های شخصیتی ، پرسونالیتی 

۲. فرهنگ متفاوت   

۳. دیدگاه های مذهبی از گذشته  

۴. بند ها و قلعه های شخصی ، 

۵. گناهان شخصی ما نسبت به دیگران 

۶. گناهان دیگران به ما

۷. فرهنگ کلیسای محلی خودمان شبانان  

۸. تفاوت ها در عطا یا 

۹. داشتن رویا و اهداف متفاوت 

۱۰. جنگ روحانی ، ارواحی که تمام این رابطه را بهم می زند و ، محکومیت شخصی محکومیت دیگران حتی محکومیت خود خدا …. که باعث اختلافات …… روی شعله تلخی ما آتش و بنزین می ریزد و بدتر  بدتر می کند 

  • عکس العمل های ما در  اختلافات که فکر می کنیم حق با ماست چه می تواند باشد ؟ 

۱. من درستم و دیگری در اشتباه ، و دیگران را می بینم و او را در خطا و گناه می بینیم 

۲. او را محکوم می کنیم 

۳. بدون اینکه اول با خدا راجع به او و بعد با خود او صحبت کنیم با مردم راجع به مشکل و خطایش صحبت می کنیم 

۴. غیبت می کنیم 

۵. تهمت می زنیم 

۶. بی آبرو می کنیم 

۷. و می گویم من در راستی دارم عمل می کنم و با گناه سازش نمی کنم

  • برای رفع اختلافات می بایست ما طبق متی ۱۸ : ۱۵-۱۷ رفتار کنیم 

۱. ولی قبل از اینکه طبق این آیه رفته و سعی به مصالحه و بنا داشته باشیم . می بایست بدانم که من در مقابل مسند خداوند حقی ندارم 

۲. بدانیم که بعد از مردن با مسیح و پذیرش او به عنوان نجات دهنده ، ما دیگر هیچ حقی نسبت که کسی نداریم …. تمام حق های ما به عیسی مسیح واگذار شده است …. هر چه داریم مسئولیت است نه حق …. 

۳. چه در زناشوئی … حق منه که زنم من را اطاعت کند … خیر این مسئولیت اوست ولی اگر نکرد شما حق ندارید … این حق مال مسیح است …. 

۴. همسرم مرا محبت کند … خیر من حق ندارم … من مسئولیت دارم او را محبت کنم 

۵. حق شبان اینه که مردم به مسح و اقتدار او احترام بگذارند و احترام بگذارند … خیر این حق مال مسیح است نه من … ولی من مسئولیت دارم آنان خدمت کنم و آنان مسئولیت دارندطبق کلام رفتار کنند 

  • من حقی ندارم 
  • امکان دارد من در اشتباه باشم   ( سه مطلب را در نظر بگیرم ) 
  • سه مطلب اساسی قبل از روبرو شدن با حر شخصی که به شما خطا کرده است:

 

۱. من درست هستم و مسئله را درست دیده ام و آن شخص در اشتباه است 

۲. ممکن است سو تفاهم باشد 

۳. من در اشتباه هستم و من باید توبه کنم 

اول این سه تست را جلوی خدا انجام دهید و وقتی رفتید که با طرف مقابل صحبت کنید حتما به او 

Benefit of doubt    را بدهید ، این لغت به معنی فرصت تفکر دوباره ، یا منفعت شکی که باعث چک کردن دوباره میشه ، را به خودتان بدهید که مبادا شما در اشتباه باشید 

Scroll to Top