دیدگاه ملکوتی دو

عملکرد کاربری و پرکتیکال این دید ملکوتی چگونه است؟

عملکرد کاربری و پرکتیکال این دید ملکوتی چگونه است؟

۱. اول خودتان از خدا بگیرید که می خواهید به مرحله ۴ رهبری برسید 

۲. افراد واجد شرایط از مرحله ۳ را دعوت به تجهیز برای رهبری مرحله ۴ و گسترش خدمت و یا تفویض خدمت فعلی خود کنید ، یعنی کسانی را دعوت کنید که بیایند و کنار شما بایستند و با شما در این مسیر برای گرفتن بتان آماده بشوند 

 

۳. دیگر رهبران و همکاران خود را در تیم را با خود همراه کنید تا همه برای آن شخص و یا اشخاص که می خواهند 

  • ماموریت و 
  • مسئولیت شما را 
  • برعهده بگیرند 
  • دعا کنند 

 

و در نهایت کمک باشند نه چوب لای چرخ 

البته اگر می خواهید رهبران فعلی کلیسای شما برای این شخص و یا اشخاص تازه وارد ، و یا تیموتاوس ها و یا یوشع های آینده دعا کنند و همکاری کنند و نه مخالفت ،  می بایست 

 

۱. خودشان در آزادی زندگی کنند 

۲. خودشان ملکوتی فکر کنند 

۳. خودشان از نظر کارائی به مرحله ۳ و ۴ رسیده باشند و اگر نه با رهبرانی که فقط در مرحله ۲ هستند به هر دلیلی چه شخصیتی و چه کارایی مشکل خواهید داشت .  

انقدر باید محیط سالم باشد که همه در دعا برای آوردن یوشع ها و تیموتاوس ها در دعا باشند . که محیط سالم در راستی و شفافیت ، بدون نقاب ، و آماده به تجهیز باشیم هر کسی بتواند بیاید و درمیان ما به راحتی رشد کند

  • ما احتیاج به دعا و تمیز روح و هدایت خدا داریم و مبادا کسانی که 

۱. واجد شرایط هستند 

۲. خوانده شده اند 

۳. شخصیت نیکو دارند 

دو یا سه سال پشت خط نگاه داریم و آنان را زیر اتوریته و یا دست کسانی قرار دهیم که اصلا خوانده نشده اند و خودشان به مرحله ۴ رهبری نرسیده اند و برعکس باعث خفه شدن روحیه آن کسی که خوانده شده خواهند شد 

  • واجد شرایط شدن ، و ارزیابی این یوشع ها بر اساس اصول زیر است: 

 

۱. شخصیت است 

۲. خواندگی

۳. تصحیح جو و تعلیم جو بودن ایشان 

۴. کارائی ( مسح و اقتدار ) 

۵. مجهز شدن به اصول رهبری نوین ، مدیریت ( رهبری بداند و یا تربیت شود )  یا لیدرشیپ آنان است

 

  • نکته مهم : 

یک شخصی که خوانده شده و در رهبری تجهیز می شود یکی از اصولی که ما به او یاد می دهیم این است که : 

مسح او ،  او را خودکار و حرکت کننده و حرکت دهنده می کند و او کسی است که خودش فرصت ها را ایجاد می کند و نمی گوید که به من فرصت دهید بلکه با ایجاد فرصت ها خادمین دیگر می بینند که او قادر به رهبری است با همه اینها که می دانیم این نوع افراد که در رهبری تربیت می شوند ، حتما خودشان فرصت ها را ایجاد می کنند ولی باز ما بعنوان رهبران و خادمینی که به دنبال تیموتاوس ها هستیم می بایست با تشویق فرصت ها را در اختیار آنها بگذاریم ، تا محیط برای آنانی که خوانده شده اند ، محیط جنگ و ستیز و زمین رقابت ها و یا حسادت ها نباشد بلکه محیطی که همه به یک اندازه فرصت خواهند داشت در خواندگی و مسح خود ، میوه بیاورند و میوه فراوان و میوه های ماندنی دعا کنید در کلیسای خود  افرادی از داخل خادمین فعلی و یا از خارج بیایند و شما و ما با آغوشی باز آنان را بپذیریم و فرصت را ایجاد کنیم تا یوشع ها و تیموتاوس های جوان به خدمت گرفته شوند 

چند نفر از شما آماده هستید از امروز برای این حرکت و اکتیویت کردن خادمین جدید ، در دعا بایستید و عمل کنید؟  

Scroll to Top