نحوه شبانی و گسترش کلیسا از طریق کلیساهای خانگی دو

جزئیات اصولی را که شبانان و مسئولین باید رعایت کنند

  • جزئیات اصولی را که شبانان و مسئولین باید رعایت کنند 

۱. خودشان به عنوان لاوی از طرف خدا برای این خدمت خوانده شده باشند ( تشخیص لاوی و آنان برای خود و اعضا)

۲. خود خادم ، تعلیم جو و تصحیح جو است و این مطلب را یاد دهد 

۳. شخصیت او هر روزه در حال رشد و به شباهت مسیح جلو می رود  ( فروتن و پر از فیض و راستی ) 

۴. در کارائی ( مسح و اقتدار ) خود رشد می کند 

۵. خود او باعث نجات افراد می شود و آنان را به گروه خود دعوت می کند 

۶. اصول بشارت ( تایید نجات ) را می داند  و یاد می دهد  

۷. اصول شاگرد سازی ( روش تبدیل + چهار عمل اصلی ) 

۸. اصول شبانی نوین ( ۵ میم شبانی ) را کاملا رعایت می کند ( شناخت شخصیت های انسانی و عطایا ، خواندگی و مسح و اقتدار هر عضو را با او درمیان می گذاریم تا خودش به مرحله بعدی برسد ) 

۹. اصول خادم سازی ( شبانی و رهبری نوین ) را آموخته و اجرا می کند 

۱۰. باعث گسترش گروه های کوچک ( با بشارت های شخصی ، با یاد دادن وابسته بودن به روح القدس نه ما ) چند نفر را باعث نجات شدید ؟ چند نفر را بوسیله تایید نجات ، روش تبدیل ، شفا آزادی ، چهار عمل اصلی ، باعث پیروزی شده اید ؟ 

Scroll to Top