آتوریته 2:2

هر لاوی ، خادم و شبان طبق اول پطرس ۵ می بایست در این اقتدار قرار بگیرد

هر لاوی ، خادم و شبان طبق اول پطرس ۵ می بایست در این اقتدار قرار بگیرد .

برای توضیح آتوریته ۲:۲  ویدیو و موعظه مربوطه را مشاهد کنید

Scroll to Top