اقتدار چیست؟

اقتدار حق استفاده از قدرتِ و حق اجرائی داده شده خداست. اقتدار حق اجرائی کلام خداست. تمام قدرت ها بوسیله خدا تنظیم شده اند. کلیسا و ایماندار باید از اقتداری که عیسی مسیح به او داده است استفاده کند.

 

رومیان ۱۳: ۱

 

اقتدار حق استفاده از قدرتِ و حق اجرائی داده شده خداست. اقتدار حق اجرائی کلام خداست. تمام قدرت ها بوسیله خدا تنظیم شده اند. کلیسا و ایماندار باید از اقتداری که عیسی مسیح به او داده است استفاده کند. شیطان اقتدار روحانی یک خادم را تشخیص می دهد ولی لزوماً آنرا تأئید نمی کند. اما اگر ایماندار از اقتدار خود آگاه باشد و در چهارچوب درست از آن استفاده کند، آنگاه شیطان از او اطاعت خواهد کرد. اگر خودِ ایماندار تحت اطاعت خدا و آتوریته ای که خداوند بر او قرار داده است نباشد، هر چقدر هم که جنگ روحانی بکند جواب نخواهد گرفت. 

 

  • فرق بین اقتدار و قوت ( مسح ) چیست؟ 

 

اقتدار (Exousia) امتیاز و حقِ انجام دادن و حق اجرائی کلام خدا و آن کار است. اقتدار با اطاعت زیاد می شود 

قوت (Dunamis)  توانایی اجرای آن کار است….. قوت = مسح و با مردن در نفس زیاد می گردد  

 

مثال : 

در مقابل یک در بزرگ آهنین سنگین قرار گرفته اید ، مسیح به شما کلید باز کردن در را می دهد ( اقتدار ) کلید را می اندازید و در باز می گردد ولی انقدر سنگین است که احتیاج به قوت و توانائی دارد که روح القدس بدهد تا در را کاملا باز کنید .  

عیسی مسیح اقتدار و حق اجرائی را و رو ح القدس توانائی و مسح اجرائی کلام خدا را به شما می دهد و این مسح و اقتدار است که شما را از اسارت ها آزاد و در زندگی پیروزمند می کند 

 

اقتدار خود را بشناس ، باور کن و بکار ببر

  • اقتدار : حق و آتوریته اجرائی کلام خدا

 

متی ۲۸ : ۱۸ – ۲۰ 

پس عیسـی پیـش آمـده، بدیشـان خطاب کرده، گفت: «تمامی قدرت ( آتوریته ) در آسمان و بر زمین به من داده شده است  پس رفته، همه امّت‌ها را شاگـرد سازیـد . . . . . .

 

کولسیان ۲ : ۹ – ۱۰ 

 که در وی از جهت جسم، تمامی پری الوهیت ساکن است. و شما در وی تکمیل شده‌اید که سر تمامی ریاست و قدرت ( آتوریته ) است.

 

کولسیان ۲ : ۱۵ ، رومیان ۱۶ : ۲۰ اقتدار خود را استفاده کن   • مسیح : توانائی و قوت اجرائی کلام خدا

 

لوقا ۴ : ۱۸ 

روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم

 

لوقا ۹ : ۱ – ۲

 پـس دوازده شاگـرد خـود را طلبیـده، به ایشان قوت و قدرت بر جمیع دیوها و شفا دادن امراض عطا فرمود و ایشان را فرستاد تا به ملکوت خدا موعظه کنند و مریضان را صحت بخشند.

 

متی ۱۰ : ۱

و دوازده شاگرد خود را طلبیده، ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد که آنها را بیرون کنند و هر بیماری و رنجی را شفا دهند

 

مرقس ۱۶ : ۱۷ – ۱۸ 

و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند . . . . . . . . و هرگاه دستها بر مریضان گذارند، شفا خواهند یافت  • اقتدار چگونه بدست می آید ؟

۱. شناخت هویت 

۲. داشتن امنیت 

۳. اطاعت کلام 

 

  • اقتدار چگونه بیشتر می گردد ؟

فقط با اطاعت حقیقی از کلام ، روح خدا و افرادی که خدا بعنوان آتوریته بر سر ما گذاشته است 

 

  • مسح چگونه بدست می آید ؟

۱. شناخت هویت 

۲. تشخیص خواندگی خود و ایستادن و عملکرد در آن 

۳. مردن ( غلاطیان ۲ : ۲۰ )

 

  • مسح چگونه بیشتر می گردد ؟

۱. با قدوسیت 

۲. تسلیم نفس به روح خدا 

۳. روح خدا از درون ما بدون مانع نفس ( بند ، قلعه ) جاری خواهد شد  

Scroll to Top