اصول ارزیابی

  • ارزیابی  خودمان : 

  ۱. آیا من یک آنان نمونه هستم ؟ 

  ۲. آیا من جزو لاویان انتخاب شده ام ؟
  • ارزیابی  خودمان : 

  ۱. آیا من یک آنان نمونه هستم ؟ 

  ۲. آیا من جزو لاویان انتخاب شده ام ؟ 


  • اصول ارزیابی شخصی چیست؟ 

  ۱. شخصیت مسیح :  آیا به شباهت مسیح رشد می کنم ؟ 

  ۲. پتانسیل : آیا طبق چهار عمل اصلی زندگی می کنم؟     

  ۳. انتقال  : آیا ابزار دست خدا برای انتقال نجات و برکت هستم ؟  


  • ارزیابی یک خادم  رهبر ( لاوی ) 

  ۱. شخصیت 

  ۲. کارائی 

  کارائی در دو خدمت پیشرونده و پشتیبانی ارزیابی گردد  


  • ارزیابی کارائی 

  ۱. مسح  

  ۲. اقتدار   


  • چگونه مسح و اقتدار خود را دریافت کنم ؟ 

  ۱. هویت ، شخصیت روحانی و شخصیت انسانی Disc  

  ۲. تشخیص عطایا خود 

  ۳. درک خواندگی خود 

  ۴. اگر در خواندگی خود قرار بگیریم ، مسح جاری می شود 

  ۵. اگر درمسح خود قدم بزنم ، آقتدار مسیح جاری می شود  

  • چگونه در مسح و اقتدار  رشد کنیم ؟    

  ۱. با قدوسیت   

  ۲. با اطاعت   


  • چگونه کارائی خود را ارزیابی کنم ؟ 

  ۱. تعلیم جو و تصحیح جو است  

  ۲. میوه می آورد ، میوه فراوان ، میوه های ماندنی 

  ۳. بتواند در تیم و با تیم کار کند  


  • سه نوع افراد در تیم هستند 

  ۱. کارگر  labor  به او شرح وظایف را باید داد   

  ۲. مدیر ، گار گزار ، مباشر Manager  به او پروژه و مسئولیت باید داد 

  ۳. رهبر Leader    به او باید اقتدار اجرائی داد    

   


  • مدیر (مباشر ) + رهبر  می بایست طبق  ۴ اصل ارزیابی گردند :

  ۱. چهار عمل اصلی را زندگی کنند   

  ۲. چهار عمل اصلی را بتواند تعلیم دهند 

  ۳. اقتدار روحانی ۲ : ۲ را اجرا کنند    

  ۴. تعلیم جو و تصحیح جو باشند

  ۵. پشتیبانی می کند
Scroll to Top