تشخیص عطایا و خواندگی

وظیفه یک رهبر چیست ؟

مقدمه : 

 • وظیفه یک رهبر چیست ؟ 

 

۱. پتانسیل تک تک افراد را تشخیص و تشویق کنید         

۲. هدفمند باشید        

                                        

 • دو گروه افراد کلیسا چه کسانی هستند ؟ 

 

۱. لاوی 

۲. آنان 

 

 • نکاتی که باید یک رهبر در نظر بگیرد چیست ؟ 

 

۱) هفت تپه = هفت کوه             

۲) مسح                                 

۳) اقتدار                                 

۴) میوه بیاورند ، میوه فراوان ، میوه های ماندنی        

 

 • تشخیص کیفیت و نمونگی یک رهبر و  شبانان  بر چه اساسی است؟ 

۱. شخصیت 

۲. کارائی 

 

 • تشخیص کلی  و اکتیویت یک خادم  :

 هویت  ،  شخصیت ،   عطایا ،  خواندگی  ، مسح  .  اقتدار 

 

 • روش تشخیص و رشد یک خادم

 

نجات  ، تائید نجات 

 ۱.  هویت                           

۲. شخصیت                                

افسسیان ۴ : ۱۳     

غلاطیان ۵ : ۲۲        

۳.  عطایا              

رومیان ۱۲ : ۴ – ۷   ( از طرف پدر )                      

اول قرنتیان ۱۲ : ۷ – ۱۱   ( از طرف روح القدس )      

۴.  خواندگی  : امتیاز ، مقام ، موقعیت                       

افسسیان ۴ : ۱۱  

                    

 • خدمات پنجگانه 

رسالت ، نبوت ، بشارت ، شبانی ، تعلیم                          

فرم ارزیابی عطایا و خواندگی در تلگرام کلیسای ایرانیان  قسمت کلاس ها 

https://t.me/kelisairanianclasses                                                                                        

   • مسح : توانائی اجرای کلام خدا                                  
   • اقتدار : حق اجرائی کلام خدا                                    
   • لوقا ۹ : ۱ – ۲                                                    
   • تقدیس و اطاعت   
Scroll to Top