دعای جنگ روحانی

سه نحوه دعا به خدا و فرمان دادن به شیطان برای رهایی خود و دیگران را ” دعای جنگ روحانی” می نامیم.

 

سه نحوه دعا به خدا و فرمان دادن به شیطان برای رهایی خود و دیگران را ” دعای جنگ روحانی” می نامیم.

جدول انواع دعاها
برای ورود به جنگ روحانی و اخراج ارواح می بایست ما دو جنگ بزرگ را بشناسیم.

 

جدول تشخیص دو جنگ بزرگ

 

لیست دعاهای جنگ روحانی

۱) دعای پیش بشارتی:

دعای جنگ روحانی بر علیه شیطان که طبق دوم قرنتیان باب ۴ آیه ۴ نمی گذارد عزیزان شما مژده نجات را بشنوند ، این دعا برای آزادی افراد قبل از اینکه با آنان مژده نجات را در میان بگذارید ، است.

 

۲) دعای اعتراف به ایمان (نجات):

چارچوب این دعا در مسیحیت چیست ؟ ( در تلگرام هست ) ، (ضمیمه این اوراق نیز هست)

۳) دعای تعمید روح القدس:

در دو صفحه آخر کتاب شفا و آزادی هست (ضمیمه این اوراق نیز هست)

۴) دعای بخشش احساسات

(این دعا در کتاب شفا و آزادی در صفحات ۳۱ تا ۳۲ نوشته شده است)

۵) دعاهای شفای درون:

دعاهای شفا و آزادی – ۷ قدم

۶) دعای توبه از ناراستی ، دروغ ، ریاکاری

۷) دعای قطع رابطه و آزادی از ارواح پشت مذاهب

۸) دعای توبه از غرور

۹) دعای توبه از نااطاعتی و سرکشی

۱۰) دعا بر علیه روح جزابل ( ایزابل )

۱۱) دعای باطل کردن و بستن لعنت ها و باز کردن برکات

۱۲) دعای اعلام شکست شیطان و پیروزی عیسی بر صلیب و ساییده شدن زیر پای ما

۱۳) دعای پیروزی بر دروغ و فریب شیطان

۱۴) دعای آزادی از وسوسه شیطان

۱۵) دعای پیروزی بر محکومیت بر خودم

۱۶) دعای پیروزی بر محکومیت دیگران

۱۷) دعای پیروزی بر محکومیت خدا

۱۸) دعا بر علیه آسیب های جسمانی شیطان ( بر اساس اول تسالونیکیان باب ۵ آیه ۲۳)

۱۹) دعای اخراج روح مرگ ( قطع رابطه با روح مرگ پشت مذهب)

۲۰) دعای اخراج روح ترس و نگرانی

۲۱) دعای اخراج روح افسردگی

۲۲) دعای اخراج روح خشم

۲۳) دعای اخراج روح گیجی و گنگی

۲۴) دعای اخراج روح زیاده خواهی ، شهوت ، اعتیاد

طریق هایی که شیطان به مسیحیان به صورت فردی حمله می کند.

(۱) فریب و دروغ

(۲) سرزنش ، اتهام ، ادعا ، محکومیت ، نبخشیدن ها ، نزاع ها , جدایی ها

(۳) تنگدستی ، نیاز به کمک

(۴) مشکلات ( ایجاد مشکلات و مسائل در زندگی شخصی و خانواده یا کار و یا کلیسا ) برخوردن ها ، زود رنجی ها ، کناره گیری ، سیستم های دفاعی

(۵) وسوسه ها و روح زیاده خواهی ، خودخواهی ، غرور، پول پرستی ، شهرت و مقام ، شهوات جنسی ، اعتیادها ،

(۶) آزار و اذیت ( روحی و روانی و جسمانی ) ایجاد نگرانی ، ترس ، افسردگی ، برانگیختن خشم ، ایجاد گیجی و گنگی

(۷) بیماری ، امراض ، لعنت های نسلی.

 

طرز فکر و نحوه دعا در جنگ روحانى

۱) اول خود شخص مسیحی ( سرباز) می بایست قادر باشد که در مورد زندگی خود و مشکلات خود ریشه یابی کند و یا کمک بگیرد تا بتواند ریشه ها را پیدا کند و بعد بتواند خودش و با کمک دیگری بندها و قلعه ها و اسارت ها را مشخص کند و در مورد درهای باز و گناهان خود اعتراف و توبه کند ( اول یوحنا باب ۱ آیه ۹) و با اطاعت ( یعقوب باب ۴ آیه ۷) بر علیه ارواحی که از طریق این بندها و قلعه ها وارد روان او شده اند ، فرمان دهد که اخراج شوند.

 

۲) می بایست نحوه فرمان دادن را بداند. باور داشته باشد که دعای شخص عادل ( پارسا و عادل شمرده شده ) در عمل قوت بسیار دارد (یعقوب باب ۵ آیه ۱۶).

 

۳) دوم شخص مسیحی ( سرباز) در مورد کمک و اخراج ارواح برای شخص دیگری می بایست اول با تمییز روح و دانش کلام بداند که چگونه برای شخص سوم ریشه یابی کند و بعد بیاموزد که چگونه با اقتدار و قوت طبق آیات مربوط به ارواح پلید فرمان دهد و چه آیات مخصوصی را استفاده کند تا ارواح اطاعت کرده و اخراج شوند.

 

در دعاى جنگ روحانى ايماندار با تمییز روح که از عطایای روح القدس است و با اقتدارى كه از عيسى مسيح گرفته است ؛ با دیدن عوارض در شخص ، ریشه یابی می کند و قدرت هاى شرير و شيطان را تشخیص داده و بعد در اطاعت قرار گرفته و فرمان می دهد تا اخراج شوند و شخص از بندها و قلعه ها و ارواح پلید آزاد گردد.

در اين مورد ، شخص دعا کننده ، قدرت هاى ملكوت آسمان را بوسيله دعا براى شخص مورد حمله درخواست كرده و با ايمان دريافت مى كند.

كار ايماندار اين است قدرت هاى تاريكى را در هم شکسته و اثرات آن را در زندگى افراد نابود سازد و بوسيله خون مسيح و اقتدار او پاك كند و با پُرى روح القدس ، شخص را در ملكوت پسر خدا بنا نمايد.

  • ارميا باب ۱ آیه ۹-۱۱
  • غلاطیان باب ۱ آیه ۱۵

 

در دعا ، اراده خدا را براى شخص ديو زده تقاضا مى كنيم. اراده خدا بطور كل براى هر فرد اين است كه آزاد گشته نجات يابد ، آزادانه خدا را پرستش نمايد و شبيه پسر خدا گردد.

  • متى باب ۶ آیه ۹-۱۵ 

 

دكتر اد مورفى مى گويد: « خدا براساس اينكه دعاهاى ما چقدر بلند و طوﻻنى و يا چقدر تکرار شود ، جواب نمى دهد. بلكه او طبق اراده و قانون الهى خود به دعاهاى ما جواب مى دهد ».

اگر جواب دعايى داده نشده است ، از خدا بخواهيد تا ما را در پیدا کردن ریشه مطلب راهنمایی کند و به ما نشان دهد چگونه در دعا اراده خدا را بطلبیم و در آن مورد كلام خود را براى ما روشن نمايد. دعا ، در پوشيدن زره روحانى ، ايماندارمجهز شده را به ستاد فرماندهى آسمان و يهوه صبايوت متصل مى سازد. دعاى در روح كه در افسسيان باب ۶ ذكر گرديده است ، نه تنها باعث زور آور شدن خود ايماندار در روح مى گردد ، بلكه قدرت هاى آسمان از طريق ايماندار جارى و آزاد مى گردد.دعاى جنگ روحانی مى تواند به سه قسمت تقسيم گردد:

 

(۱) بستن و باز كردن

متی باب ۱۲ آیه ۲۹

متی باب ۱۶ آیه ۱۹

متی باب ۱۸ آیه ۱۸(۲) فرمان دادن براى حركت كوه ها و اخراج ارواح

مرقس باب ۱۱ آیه ۲۳

لوقا باب ۴ آیه ۳۸-۳۹

متى باب ۸ آیه ۱۵

لوقا باب ۱۳ آیه ۱۱-۱۳

 

(۳) باطل کردن بجای لعن کردن لعنت ها ، مشكل ، مريضى و قدرت های ارواح پليد

مرقس باب ۱۱ آیه ۲۱

ما حق لعن و لعنت کردن نداریم این حق مختص خود مسیح است که می تواند استفاده کند چون او حق داوری نهایی مُردگان، زنده گان و فرشتگان را دارد و ما حق فرستادن ( لعن کردن ) به دریاچه گوگرد را نداریم.

ما باید به شیاطین و ارواح پلید فرمان دهیم و اعمال آنان را باطل کنیم و نه لعنت و توهین و فحش ( و دهان خود را کثیف کنیم )

Scroll to Top