پوشيدن زره روحانى

پوشيدن زره روحانى در حقيقت پوشيدن مسيح مى باشد ( روميان باب ۱۳ آیه ۱۴ و افسسيان باب ۴ آیه ۲۴)

شيطان بوسيله در ما ايجاد مى كند

پوشيدن زره روحانى در حقيقت پوشيدن مسيح مى باشد ( روميان باب ۱۳ آیه ۱۴ و افسسيان باب ۴ آیه ۲۴)

شيطان بوسيله در ما ايجاد مى كند در مورد تا اینکه ما

۱ دروغ و فريب ترس خدا از سعى كردن دست برداريم

۲ وسوسه شک خودمان از خدمت كناره بگيريم

۳ ادعا و محکومیت یاس و ناامیدی دیگر ایمانداران ترك رابطه ها كنيم

۴ آسیب بدنی خشم گمشدگان به دیگران صدمه بزنيم

۵ گیجی موفقیت من عامل مخرب در ملكوت خدا شويم

۶ خود کم بینی شاهد نيكو نباشيم

۷ دلسردی بشارت ندهيم

۸ غرور عطاياى ما خفه شوند

۹ بدبینی به خود صدمه بزنيم

۱۰ منفی بافی

۱۱ تلخی

۱۲ احساس محکومیت

 

جزئيات زره

(۱) كمر راستى يا حقيقت

عيسى مسيح گفت من حقيقت هستم ( يوحنا باب ۱۴ آیه ۶).

 

(۲) جوشن عدالت

عيسى مسيح عدالت ما است ( اول قرنتيان باب ۱ آیه ۳۰).

 

(۳) نعلين پخش انجيل سلامتى

عيسى مسيح شاهزاده صلح و سلامتى مى باشد (اشعيا باب ۹ آیه ۶).

(۴) سپر ايمان

عيسى مسيح منبع، منشأ و كامل كننـده ايمان ما است (عبرانیان باب ۱۲ آیه ۲).

 

(۵) كلاهخود نجات

عيسى مسيح رئيس نجات ما است (عبرانيان باب ۲ آیه ۱۰ و مزمور باب ۱۸ آیه ۲).

 

(۶) شمشير روح ، كلام خدا

مسيح كلمه خدا مى باشد (يوحنا باب ۱ آیه ۱).

 

(۷) دعا در روح

رابطه با خود مسيح در روح القدس پوششى است بر تمام زره ، هوشيارى ، در تجربه نيفتادن. وقتى مسيح به سبب درخواست شما در  دعا ظاهر مى شود، شياطين مى گريزند (یوحنا باب ۱۶ آیه ۲۴).

 

براى چه بايد زره پوشید؟

در هر جنگ بايد از روش هاى دشمن با خبـر بود و براى دفاع در مقابـل حمله هاى او آماده بود. اما جنگ فقط به دفاع (مقاومت) تمام نمى شود. براى پيروزى بايد به دشمن حمله كرد تا او را شكست داد. 

با دفاع تنها ، دشمن هيچ وقت شكست نمى خورد. اين روحيه مى بايست در همه ايمانداران و بخصوص خادمين باشد كه فقط از خود ، خانواده و كليسا فقط دفاع نكنند ، بلكه هميشه در حال حمله به ملكوت شيطان و قدرت هاى تاريكى باشند.

كمربند حقيقت

كمربند چه نقشى در زره دارد؟

۱-

۲-

۳-

 

كمربند حقيقت از نظر روحانى چيست؟

 

كمربند حقيقت اولين قسمت زره است كه مى پوشيم چرا كه پايه و اساس زندگى ايمانى ما بر اساس حقيقت خدا است. 

حقيقت ستون فقرات روحانى ما را استوار نگاه مى دارد. حقيقت خدا قسمتى از زره روحانى است كه از درون پوشيده مى شود.

براى اينكه اين حقيقت نقش اساسى در زندگى پوياى يك ايماندار داشته باشد، قدم هاى زير را مى بايست رعايت كنيم.

 

۱- تغذيه از حقيقت خدا

خواندن ، مطالعه كردن ، رازگاهان كردن و لذت بردن از كلام خدا

گوسفندان خدا در مرتع هاى سبز غذا خورده و مى خوابند و نه مانند خوك ها در خوكداني . هر قسمت از كلام مكتوب خدا حاوى ويتامين ها و مواد غذايى خاص خود مى باشد. بنابراين براى سلامتى كامل ، يك ايماندار مى بايست از تمام كتاب مقدس خود را تغذيه نمايد. كتاب مقدس مانند ساﻻد بار نيست كه آنچه دوست داريد را برداريد و آنچه را كه نمى خواهيد را رد كنيد.

خدا انتظار دارد از همه آن تغذيه كنيم.

 

۲- تعمق و تفكر در حقيقت خدا

دعا و تفكر بر حقايق مكشوف شده در كتاب مقدس تا اينكه آنها جزوى از تار و پود انسانى ما گردد.

 

۳- تصفيه مسايل دنيا بوسيله حقيقت خدا

فيلتر كردن هر فكر و اتفاق زندگى و حرف ها و عكس العمل هاى مردم دنيا از طريق كلام مكتوب خدا. رد كردن آنچه با كلام خدا نمى خواند و قبول كردن آنچه با كلام خدا موافق مى باشد.

 

۴- اطاعت از حقيقت خدا

در نور حقيقت كلام قدم زدن و تمام افكار، گفتار و اعمال خود را با كلام خدا وفق دادن. يك ايماندار مى بايست براى هر فكرى و يا كلامى كه از زبان او در مى آيد ، پشتوانه آيات كتاب مقدس داشته باشد.

 

اگر كمربند حقيقت به تن ايماندار مبارز نباشد ، در جنگ با شيطان ، چه اتفاقى        مى افتد؟

 

جوشن عدالت

جوشن فلزى چه نقشى در زره دارد؟

۱-

۲-

۳-

 

جوشن روحانى پوشيدن عدالت خدا بر تن ضعيف ما مى باشد. با پوشيدن عدالت مسيح ، در مقابل شمشير و خنجر هاى شيطان بى عيب باقى مى مانيم. شيطان با وسوسه مى خواهد ما را در گناه انداخته و نگاه دارد. ولی مسيح ما را در پاكى و قدوسيت خود در خدا محفوظ نگـاه می دارد ( اول تسالونيكيـان باب ۵         آیه ۲۳).

عدالت به معنى يكى بودن با خدا است بدون هيچ فاصله ، جوشن عدالت قلب ما را محكم به خدا می چسباند. تا قلب ما از مردم نيز جدا شود. لغت عدالت به معنى «رابطه صحيح داشتن طبق اصول خدا» مى باشد. 

در نتيجه اين عدالت دو بُعد دارد. عدالت عمودى ، رابطه درست با خدا مى باشد و عدالت افقى رابطه درست با مردم است. همانطور كه يك جوشن تميز بر روى بدن يک سرباز برق مى زند ، عدالت و قدوسيت خدا از طريق ايماندار كه آن را پوشیده است در چشم مردم درخشان و براق مى باشد. شيطان از اين برق مى ترسد و چشم او كور مى شود. اين برق نتيجه اعمال ايماندار نيست بلكه شخصيت خود خدا است.

 

شيطان به طرق مختلف مى خواهد اين عدالت را از تن ما بیرون آورد:

 

۱. محكوميت و احساسات منفى در رابطه با خدا

شيطان مرتب ما را محكوم مى كند كه شايستگى بودن با خدا را نداريم. او مى خواهد ما احساس كنيم كه بوسيله خدا طرد شده هستيم. او مى خواهد ، خود را گناهكار ديده و بخواهيم كه با اعمال خود به حضور خدا رفته و عدالت كاذب انسانى خود را بپوشيم.

نكته ! روح فريسي گيری در ميان مسيحيان از اين بوجود مى آيد كه ايماندار در مقابل احساس محكوميت كردن ، مى خواهد عدالت كاذب خود را بپوشد. در نتيجه به اعمال مذهبى تن در مى دهد و ديگران را نيز محكوم كند.

۲. محكوميت و احساسات منفى در رابطه با مردم

شيطان مى خواهد با جريجه دار كردن قلب ما ، رابطه ما را با ديگران خراب كرده و عدالت افقى ما را خدشه دار سازد.نعلين بشارت صلح و سلامتى

كفش سربازى چه نقشى در لباس جنگى دارد؟

۱-

۲-

۳-

 

يك ايماندار مبارز می بايست در زندگى روحانى خود و در جنگ با شيطان جلو رونده و پويا باشد. بزرگترين دفاع حمله مى باشد. كفش بشارت ، ايماندار را به جلو برده و ملکوت خدا را گسترش مى دهد. پس ايماندار مى بايست زندگى او نشانه خبر خوش و وجود او در همه حال و در هرجا و با هركس صلح و سلامتى بياورد.

خود ايماندار مى بايست انجيل مسيح باشد. زندگى او با خدا و ديگران در صلح و سلامتی است. شيطان مخالف آرامش و صلح است. بشارت يک ايماندار نه تنها زندگى نمونه مى باشد ، بلكه دادن خبرِ خوشِ نجات از گناه و پيروزى بر شيطان است.چگونه شيطان نعلين را از پاى ما در مى آورد؟

 

سپر ايمان

سپر ايمان چه نقشى در لباس جنگى دارد؟

۱-

۲-

۳-

 

ايمان مخالف ترس است. كار شيطان ايجاد ترس ، وحشت ، نااميدى و احساس خشم مى باشد. شيطان مى خواهد از مسايل دنيا و چيزهايى كه مى بينيم و لمس مى كنيم ، با ترس ما را تحت تاثیر خود قرار داده و كنترل نمايد. 

شيطان از طريق دنيا به ما ياد مى دهد كه « اول ببين و بعد باور كن » و « اول تجربه كن قبل از اينكه بپذيرى ». با اين دروغ شيطان انسان را از باور كردن خود خدا و حقايق او جدا مى سازد و سپر ايمان ما را مى دزدد تا بدون دفاع در مقابل ترسِ حال و آينده در جاى خود ميخكوب شويم و به جلو نرويم. اما ايمان « اول خدا و كلام او را باور مى كند و بعد مى بيند و تجربه مى نمايد.»

اين ايمان ، ايمانِ عملی ، پيشرونده و محافظت كننده است. منظور از اين ايمان ، ايمان اوليه به عيساى مسيح نيست ولی از همان نوع است. اين ايمان ، باور داشتن و تكيه كردن به وعده هاى تجربه نشده خدا است. در عمل در مقابل دروغهاى شيطان و حملات او، اين وعده ها ما را محافظت مى كند و روزانه عملاً در زندگى ما تجربه مى شود.

ما احتياج داريم كه از ايمان به ايمان رشد كنيم. اندازه سپر ايمانى ما به اين بستگى دارد كه چند تا از وعده هاى خدا را مى دانيم و باور داريم.كلاهخود نجات

كلاهخود چه نقشى در لباس جنگى دارد؟

۱-

۲-

۳-

 

سَر مركز افكار و اراده شخص مى باشد و راحت ترين هدفِ گرز شيطان است. او با دروغ ها فكر ما را مختل كرده و اراده ما را تحت تاثير قرار مى دهد. بزرگترين حمله شيطان به نجات ما است او مى خواهد ما را از فيض مسيح جدا سازد. اين نجات سه بُعد زمانى دارد. گذشته ، حال و آينده.

 

سرباز مبارز می بايست:

(۱) در مورد نجات خود از گناهان گذشته و اتمام شكست هاى پى در پى از شيطان در گذشته.

(۲) باور داشتن آنكه هم اكنون مسيح او را پذيرفته است و او در مسيح بر شيطان پيروز است

(۳) و اميد نيكو به ملاقات مسيح در آسمان و نجات ابدی اطمينان داشته باشد.

در سه مورد باﻻ شيطان چه فريب ، دروغ و يا وسوسه اى مى كند؟

۱-

۲-

۳-شمشير روح = كلام

از لحاظ روحانى اين شمشير روح خدا ، با كمربند حقيقت خدا چه فرقى دارد؟

شمشير چه نقشى در جنگ دارد؟

۱-

۲-

۳-

شمشير روحانى ، كلام خدا در مقابل شيطان چه اثری دارد؟

چرا شمشير دودم است؟دعاى در روح

دعاى « در روح » چيست و چرا خداوند آن را در اينجا ذكر مى كند؟

براى يك سرباز در جنگ ، دعا چه معنى مى دهد؟

۱-

۲-

۳-

 

جنبه گروهى جنگ روحانى Teamwork

جنگ روحانى فقط یک جنگ تن به تن بر عليه شيطان نیست ،  بلكه كليسا هم باید در اتحاد بر عليه شيطان بايستد ، اين همكارى محدود به جنبه هاى زير نيست و موارد دیگری نیز می تواند داشته باشد.

۱) حمايت و پشتيبانى از يكديگر در جنگ هاى روحانی

چرا زره فقط قسمت هاى جلو را مى پوشاند؟

 

۲) همكارى در ايستادگى در مقابل شيطان

در جنگ ها چرا سپرها به هم قفل مى گردند؟

 

۳) بيدار و هوشيار بودن و دعا كردن براى مقدسين تا از خطر شرير محفوظ باشند.

 

نتيجه كلی از پوشيدن اين زره و دعا چيست؟

(افسسيان باب ۶ آیه ۱۹-۲۰)

۱-

۲-

۳-

 

در نتيجه شيطان شكست خورده و گمشده نجات مى يابد و ايماندار با دليرى بر دنيا پيروز مى شود.

Scroll to Top