شرایط لازم در جنگ روحانى

۱) با تقدس و پاكى وارد جنگ روحانى شويد.

اول یوحنا باب ۱ آیه ۹

غلاطيان باب ۲ آیه ۲۰

دوم قرنتیان باب ۱۰ آیه ۴- ۵

 

۲) در جنگ روحانى ، مى بايست باور داشت که مسیح بر شیطان پیروز است.

اول یوحنا باب ۳ آیه ۸

کولسیان باب ۲ آیه ۱۵

افسسيان باب ۶ آیه ۱۷-۱۸

۳) با ايمان باور داشته باشيد كه ارواح پليد مى بايست از اقتدارى كه مسيح به شما داده است اطاعت كنند.

مرقس باب ۱۶ آیه ۱۷

لوقا باب ۱۰ آیه ۱۹

رومیان باب ۱۶ آیه ۲۰

 

۴) از قدرت پاك كننده و آزاد كننده خون عيساى مسيح در دعا استفاده نماييد.

مكاشفه باب ۱۲ آیه ۱۱

کولسیان باب ۲ آیه ۱۴

رومیان باب ۸ آیه ۱

 

۵) با دليرى از مسيح قدرت يابيم و از مسيح فيض را دريافته و با قوت روح القدس وارد جنگ روحانى شويد.

عبرانیان باب ۴ آیه ۱۶

دوم تيموتائوس باب ۱ آیه ۷

 

۶) در روح و با قوت روح القدس به عقل و به زبان ها دعا كنيد.

اول قرنتيان باب ۱۴ آیه ۱۴

افسسيان باب ۶ آیه ۱۸

افسسیان باب ۳ آیه ۲۰

 

۷) از خدا نخواهيد كارى را كه به شما واگذاشته است را براى شما انجام دهد.

مرقس باب ۹ آیه ۱۹

چگونه به ارواح پلید فرمان دهيم؟

با قدرت و اقتدار خون مسيح ، به روح فرمان دهيد كه خارج شود. 

آنها مى بايست كه خارج شود.

دروغ هايى كه شيطان در مورد اخراج ارواح به ما مى گويد:

(۱) تو بر ارواح پليد اقتدارى نداری.

(۲) آنها از تو قوى تر هستند.

(۳) تو به اندازه كافى تجربه ندارى اين كار تو نيست.

(۴) آنها حق دارند كه در كنترل شخص باقى بمانند و خارج نشوند.

(۵) آنها نبايد بروند ، فقط مى توانند ساكت باشند.

(۶) ارواح هيچوقت تو را و او را راحت نخواهند گذاشت.

(۷) آنها تلافى خواهند كرد. ( به خانه و خانواده تو لطمه خواهند زد ).

(۸) اين جنگى كه تو در آن هستى ، بسيار سخت تر و بزرگتر از ديگران است.

(۹) تو آزاد نشده اى و نخواهى شد ، داری وقتت را تلف مى كنى.

(۱۰) او مريض است و ديو زده نيست.اگر ارواح يا روح پليد خارج نمى شود ، چه بايد كرد؟

۱) روزه و دعاى ممتد براى تقديس شخصى و كنترل بیشتر روح القدس.

۲) پیگیری و مداومت در دعا با شخص روح زده

۳) بستن درهاى باز در شخص و یا عهدهایی که فرد با ارواح بسته و یا با هدیه دادن به ارواح برای او بسته اند. فرد با باز گذاشتن درى بوسيله گناه يا مسائل عاطفى يا ترس ها و يا غيره ، اجازه نمى دهد كه روح خارج شود و به اين ترتيب هر موقع كه شما فرمان مى دهيد ، روح پليد خود را نشان مى دهد ولی از طريق آن در و یا عهد و یا قرارداد ، دوباره در جای خود محکم در كنترل شخص ديو زده باقی مى ماند. توسط روح خدا مى بايست آن نقطه حمله را مشخص كرد و به وسيله كلام حقيقت و خون مسيح جا پاى شيطان را پاك كرده و دست او را از كنترل شخص قطع كنيد.وقتى روح پلید خود را ظاهر كرد ، چه كنيم؟

شما اقتدار داريد كه به ارواح دستور دهيد كه ساكت باشند و اخراج گردند. مى توانيد با آنها صحبت كنيد ( اما نه طولانی) ، زیرا باید بدانيد كه آنها در بیشتر موارد به شما دروغ مى گويند و احتیاج به تمییز روح دارید. مگر بخواهد قدرت نمایی کند و از اسم و عملکرد خودش با غرور بگوید.

 

ارواح پليد بعد از اخراج كجا مى روند؟

(۱) اگر شخص توبه نكرده و مسيح را نپذيرد و يا حقيقت را جايگزين دروغ نكند ، به خود شخص باز مى گردد.

(متی باب ۱۲ آیه ۴۴)

(۲) ارواح مى گردند تا كسى ديگر را گير آورده و او را كنترل نمايند.

(۳) آنها مى توانند توسط مسيح و قدرت او و فرشتگان نيكوى او به بند كشيده شوند و به هاويه روند.

(لوقا باب ۸ آیه ۳۱)

 

(۴) شما می توانید طبق مکاشفه باب ۲۰ آیه ۱ تقاضا کنید که فرشتگان محافظ و جنگجوی خداوند این ارواح آزاد شده را در بند بکشند و تا مکاشفه باب ۲۰ آیه ۱۰ در قفس ها نگاه دارند تا با شیطان و ضد مسیح و پیامبران دروغین و دنیای مُردگان به دریاچه گوگرد برود و تا ابد با شیطان در عذاب ابدی بروند.

 

توصیه:

۱- قبل از ورود به هر خانه¬ای برای جنگ روحانی دعا کنید و نفس خود را مُرده اعلام کنید و از هر بند و قلعه ای آزاد باشید تا با مسح روح خدا و اقتدار مسیح وارد گردید.

۲- بعد از هر دعای جنگ روحانی خود و خانواده و خانه خود را با خون مسیح بشویید و مکاشفه باب ۲۰ آیه ۱ را استفاده کنید.جنگ روحانى در بشارت و شاگرد سازى

موقعيت شخص گمشده در جنگ روحانی

(۱) فهمِ دلِ شخص گمشده بوسيله شيطان بسته و كور شده است كه حتى نمى تواند مژده نجات را به قدرت خود درک كند.

دوم قرنتيان باب ۴ آیه ۳-۴

دوم قرنتيان باب ۳ آیه ۱۴-۱۵

 

(۲) تمام دنيايى كه شخص گمشده در آن زندگى مى كند كاملاً در كنترل شرير مى-باشد.

اول یوحنا باب ۵ آیه ۱۹

 

(۳) شخص گمشده در ملكوت و قدرت ظلمت زندگى مى كند.

کولسیان باب ۱ آیه ۱۲-۱۴

 

(۴) شخص گمشده زير قدرت شيطان عمل مى كند.

اعمال باب ۲۶ آیه ۱۸

افسسيان باب ۲ آیه ۲

 

(۵) شخص گمشده مى تواند خود را در زمره فرزندان شيطان قرار داده و كاملاً از ارث آسمانى محروم گردد.

اول یوحنا باب ۳ آیه ۱۰  

يوحنا باب ۸ آیه ۴۴  

متى باب ۱۳ آیه ۳۷-۳۹
نتيجه:

۱- شخص گمشده در يك جنگ روحانى زندگى مى كند ولی خود او خبر ندارد.

۲- امكان دارد كه هر شخص گمشده نسبت به شخص دیگر با شدت یا ضعف متفاوتی ، تحت كنترل ارواح پليد باشد.

۳- امكان دارد كه گمشده اى كه با او روبرو هستيم ، روح زده باشد ( صد درصد كنترل ).

۴- یک شخص گمشده با شنيدن مژده نجات ، روحش عوض مى شود ولی امکان دارد ، خودبخود از كنترل دیوزدگی آزاد نگردد.

۵- مبشر مى بايست از جنگ هاى روحانى آگاه باشد و مانند شاگردان مسيح از مسح و اقتدار عيساى مسيح در اخراج ارواح برخوردار باشد و بتواند از اين اقتدار به درستى و با قدرت استفاده نمايد.

Scroll to Top