جنگ روحانى در كليسا هاى ايرانى

شيطان نه تنها به تک تک ايمانداران حمله مى كند ، بلكه به كل كليسا نيز حمله كرده و مى خواهد كليسا را پراكنده سازد.

شيطان نه تنها به تک تک ايمانداران حمله مى كند ، بلكه به كل كليسا نيز حمله كرده و مى خواهد كليسا را پراكنده سازد. بزرگترين روش پراكندگى ، حمله به اتحاد در كليسا و همبستگى بين كليساهاى محلی مى باشد. براى انجام اين هدف ، شيطان به سه حوزه لطمه می زند:

۱- رهبران و رهبرى كليسا

۲- اعضاء

۳- همبستگی و رابطه بين كليساهاى محلیجنگ در حوزه رهبری كليسا

اولين و بزرگترين هدف شيطان ، رهبرى كليسا مى باشد. در اين مورد ، از دو روش استفاده مى كند:

۱) شيطان با آوردن رهبران دروغین ( نبى كاذب ، معلمين دروغين ، رسوﻻن دروغين و شبانان خودپرور) كنترل كليسا را به دست گرفته و آن را مى پاشاند. پولس هشدار مى دهد كه عاملين شيطان به عنوان گرگان درنده وارد كادر رهبرى شده تا كليسا را بدرند و نابود كنند (اعمال باب ۲۰ آیه ۲۹-۳۰)

 

۲) شيطان به رهبرانى كه خدا بر سر كليسا گذاشته حمله كرده و مى خواهد كليسا را از سر( راس ) خراب كند. او البته سر كليسا (عيسى) را نمى تواند لطمه بزند. ولی نايب او يعنى خادمين پنجگانه و كشيشان را لطمه مى زند و يا فاسد مى نمايد. او مى خواهد سر را بزند تا گله پراکنده شود (مرقس باب ۱۴ آیه ۲۷).

 

۳) دعا می کنم همه شبانان و رهبران کلیساهای ایرانی در این مورد خود را جلوی مذبح خدا چکاپ کنند. اگر در کلیسای شما خادم و رهبر شما درگیر چنین مسائلی هست بجای قضاوت او، برای او دعا کنید تا خدا برای او کمک و اتوریته ۲:۲ را بفرستد.

روش هاى حمله شيطان به رهبر و رهبرى:

(۱) حمله بدنى و ايجاد مريضى در خادم و خانواده او

(۲) ايجاد اغتشاش و جدايى در خانه و اهل خانه و حمله بدنى و روحانى به همسر و فرزندان خادمين

(۳) استفاده از منفذ گناهان شخصى يك رهبر

گناهان رهبر منفذی بزرگ براى حمله شيطان به او و كليسا است. اين گناهان به دو دسته تقسيم مى شوند. 

انجام دادن آنچه نبايد كرد (Sins of Commission)

انجام ندادن آنچه بايد كرد (Sins of Omission) 

 

گاهى ما گناهان خود را به عنوان « ضعف » جلوى خدا و ديگران اعلام مى كنيم. براى يك خادم ، جز ضعف بدنى ( كه آن نيز مى تواند نتيجه گناه باشد)، هر ضعف و هر كوتاهى و هر كم ايمانى و هر ترسى می تواند شکاف و یا درب بازی برای ورود شیطان باشد و می بایست اعتراف و بررسی و در صورت نیاز توبه گردد.
گناهان رهبر – انجام دادن آنچه كه نبايد كرد:

غرور و خود را بر حق دانستن

 

خود فریبی: من تمام حقيقت را مى دانم و تمام معرفت نزد من است. راه هاى من درست و كامل و روحانى مى باشند.

 • غلاطيان باب ۶ آیه ۳
 • اول قرنتيان باب ۱۳ آیه ۱۲
 • اول قرنتیان باب ۳ آیه ۱۸-۱۹

ترس از مردم

 • اول سموئیل باب ۱۵ آیه ۲۴

حسادت و رقابت

تنبلی و راحت طلبى و خود پروری 

كم ايمانى

 • روميان باب ۱۴ آیه ۲۳ (هرچه از ایمان نیست گناه است)

عدم شخصيت نمونه

( طبق اول تیموتائوس باب ۳ و تيطس باب ۱)

سيستم هاى دفاعی

عدم تشخيص هويت و شخصيت خود در مسيح كه باعث

خشم و تلخی

بى احترامى نسبت به اعضاء

زودرنجی

شك نسبت به افراد

زير پا زدن

كنترل كردن

جلوى رشد را گرفتن

مقام پرستی

شريعتى شدن (عدم تعادل فيض با شريعت و يا عدم تعادل بين عدالت و رحمت)


گناهان رهبر – انجام ندادن آنچه بايد كرد:

اين گناهانى است كه بر اثر انجام ندادن مسئوليت ، رهبر كليسا را بدون حفاظت در مقابل شیطان قرار مى دهد.

عدم استفاده از اقتدار روحانى خود.

خارج از خواندگى خود عمل كردن كه منجر به نداشتن اقتدار روحانى مى شود.

داشتن رابطه شخصى ضعيف با مسيح اما حفظ كردن ظاهر و ادامه خدمت به صورت یک برنامه روزانه و شغلی بدون مسح ( فرق بين شبان و چوپان ).

توجه نکردن و تحمل گناه در كليسا. سازش كردن با گناه و روش هاى انسانی.

 

۴) حمله شيطان به روابط بين رهبران

۱- عدم اعتماد ، احترام و محبت بين رهبران

۲- عدم اتحاد در تعليم درست ( اعمال باب ۱۵ راه حل را نشان مى دهد ).

۳- قبول نداشتن و احترام نگذاشتن به خواندگى يكديگر

۴- حسادت و رقابت بين رهبران

۵- دسته بندى و روح ابشالوم

 

راه حل:

روحيه پولس نسبت به رهبرى قابل تحسین مى باشد ( اول قرنتيان باب ۳    آیه ۱۶ و جامعه باب ۴ آیه ۱۲)اخطار:

خدا رهبرانى كه پايگاه و يا مركز نفوذ شيطان در كليسا هستند را خود بر مى دارد (حزقيال باب ۳۴ آیه ۱-۴)

 

جنگ روحانى در بين اعضاى کلیسا

شيطان از طريق گناهان شخصى اعضاء و بندهاى فرهنگى و مذهبى ايرانيان در كليساهاى ايرانى نزاع و ستيزه و دسته بندى و نفاق و پراكندگى ايجاد مى كند. به لیست زیر رجوع کنید و اگر هر کدام از این مسائل در زندگی شما بوده دعا و طبق اول یوحنا باب ۱ آیه ۹ اعتراف و توبه کنید تا دست شریر از گذشته شما قطع شود و اگر کسی در کلیسا این روحیه را دارد شما او را کمک کنید.۱) گناهان شخصی

بى اطاعتى 

(عبرانیان باب ۱۳ آیه ۱۷)

تلخى ، كه منجر به زهر مسموم كننده در بين اعضاء مى گردد (عبرانيان باب ۱۲ آیه ۱۵)

دسته بندى

اول قرنتيان باب ۱ آیه ۱۰-۱۳

حسادت و رقابت بين اعضاء

بدبینی و عدم اعتماد به رهبران كليسا

روحيه ايرادگيرى و محكوميت بر عليه رهبرى و حركت كليسا و بقيه اعضاء

قطع رابطه با رهبران ( از بين بردن اعتماد ، احترام و محبت قلبى )

از بين بردن اتحاد بين اعضاء

رهبر، خود دستگذارى شده

نبی ، خارج از اطاعت

 

۲) گناهان فرهنگى و مذهبى ايرانی

 • روحيه بى اطاعتى ناشى از بند هاى فرهنگى و مذهبی
 • روحيه غيبت ( امثال باب ۱۷ آیه ۴)
 • ظاهرسازی و تظاهر
 • چشم و هم چشمى (اعمال باب ۵ آیه ۳)
 • دروغ مصلحت آميز
 • بدبینی و عدم اعتماد جمعى نسبت به رهبران
 • بندهاى ناشى از دروغ هاى مذهبى شيطان ( مانند معنى پسر خدا )
 • بى جهت كسى را باﻻ بردن یا بى آبرو كردن
 • تعارف و چاپلوسی

 

۳) گناهان فرهنگى غرب زدگی

رابطه غلط پسر و دختر در بعضى از اجتماعات فاسد شده غرب

قايل شدن حقوق غلط براى مرد ، زن و بچه.

تكيه بر حقوق هاى شخصى بجای درك مسئوليت هاى شخصی

آسايش طلبى (به فكر خود بودن و به فكر ديگران نبودن)

دموكراسى در مقابل تئوكراسى (حتى در بين رهبران نيز دموكراسى وجود نبايد داشته باشد بلكه خدا از طريق يك يا چند فرد سخن مى گويد و در دل همه رهبران تأييد مى گردد)
جنگ روحانى در بين كليساهاى ايرانى

شيطان از پيشرفت كليساها و همبستگى كليساهاى ايرانى چه در حوزه رهبری و چه در بين اعضاء متنفر است. براى از هم پاشيدن اتحاد بين كليساهاى ايرانى ، شيطان در دو حوزه از گناهان و بندهاى رهبران و اعضاء استفاده مى كند.۱) حسادت:

رهبران يا اعضاء از پيشرفت كليساهاى ديگر دلشكسته مى شوند و شادى نمى كنند و يكديگر را مى كوبند. براى محافظت چتر روحانى براى يكديگر دعا نمى كنند.

 

۲) غرور:

كليساها خود را از دیگران برتر مى دانند. اين مى تواند درمورد تعداد اعضاء و يا كيفيت برنامه ها و كلاس ها و يا روحانيت رهبران و اعضاء باشد. بعضى از كليساها فكر مى كنند كه تمام حقيقت در دست آنها است. حال آنكه پولس نيز خود اعتراف مى كند كه همه معرفت را ندارد ( اول قرنتيان باب ۱۳ آیه ۱۲).

 

۳) عدم جوابگويى روحانى به يكديگر:

نبودن اعتماد ، احترام و محبت ( رابطه ) جوابگويى را غير ممكن مى كند.

 

۴) فرقه بازى:

در كليساى اوليه ، كليساى اورشليم ، رسوﻻن را به دنيا فرستاد. يك كليسا، يك رهبر (عيسى مسيح) ولی در محل هاى مختلف. خدا در اين دوره دارد خط بين فرقه های مسیحی ( شاخه های مسیحی ) را در جهان محو مى كند. دعا مى كنيم كه در بين كليساهاى ايرانى اين خط ها بوسيله انسان و رهبران كشيده نشود.

Scroll to Top