آیا شیطان و ارواح پلید افکار ما را می خوانند؟

شیطان و ارواح پلید و فرشتگان نیکو همه از جنس روح هستند ولی خودشان صاحب فکر و احساس و اراده نیز می باشند فقط بدن انسانی ندارند.

آیا شیطان و ارواح پلید افکار ما را می خوانند؟

برای پاسخ به این سوال به نکات زیر توجه کنید:

۱) شیطان و ارواح پلید و فرشتگان نیکو همه از جنس روح هستند ولی خودشان صاحب فکر و احساس و اراده نیز می باشند فقط بدن انسانی ندارند.

۲) فرشتگان در کل ، منجمله شیطان و ارواح پلید و حتی نیکو، شبیه خدا آفریده نشده اند (از نظر شخصیت و درک محبت بی قید و شرط “آگاپه” و انتقال آن به دیگران) فقط انسان است که شبیه خدا آفریده شده است. (پیدایش باب ۱ آیه ۲۶-۲۸)

۳) در هیچ جای کتاب مقدس نمی نویسد که شیطان و یا ارواح پلید قادر به خواندن و یا درک کردن افکار ما هستند.

۴) در کلام خدا آیه ای مستقیما پاسخ این سوال (آیا افکار ما را می خوانند؟) را نمی دهد ، ولی از آیات مختلف کلام به صورت غیر مستقیم می توان تشخیص داد که خیر، شیطان و ارواح پلید و حتی فرشتگان نیکو نیز نمی توانند افکار ما را بخوانند.

۵) شیطان و ارواح پلید می توانند با ما حرف بزنند و افکار خود را به ما القا کنند و ما آنان را باور کنیم.

۶) فقط خداست که افکار را می خواند.

۷) از مکالمات ارواح با مسیح متوجه می شویم که ارواح افکار عیسی مسیح ۱۰۰% انسان را نمی خوانند ( پس افکار ما انسان ها را نیز نمی خوانند).

۸) حتی از مکالمات فرشتگان نیکو نیز متوجه می شویم که فرشتگان نیکو فقط پیام می آورند و از موقعیت فکری و افکار آن اشخاص خبر ندارند.

۹) ارواح پلید فقط از اعمال و گذشته ما حدس می زنند که ما قرار است چه کاری انجام دهیم و بعد با ( سخنان ) کلام گمراه کننده و کلام وسوسه و کلام محکوم کننده ، برعلیه خودمان و خدا و دیگران حرف می زنند و ما آنها را باور می کنیم و بجای فکر خود استفاده می کنیم و تصور می کنیم که چون فکری مثل فکر شیطان در فکر من است پس فکر من را خوانده است. حال آنکه متأسفانه ما حرف های او را باور کرده و به حرف های او فکر می کنیم.

۱۰) چگونه یک روح پلید با ما صحبت می کند که گوش فیزیکی ما آن را نمی شنود و حتی دیگران که اطراف ما ایستاده اند نیز آن را نمی شنوند؟ ولی در افکار ما شکل می گیرد و جزو افکار ما می شود؟

 

فقط خداست که افکار ما را می خواند

فقط خداست که عارف القلوب و آگاه به تمام افکار انسان هاست و گذشته ، حال و آینده همه ما را می داند و حتی می داند که در آینده ما چه فکر خواهیم کرد. فقط خدای قادر مطلق حق خواندن افکار ما را دارد. به کلمه تو به تنهایی در آیه دوم تواریخ باب ۶ آیه ۳۰ توجه کنید.

 

“زیرا خداوند همه دل ها را تفتیش می نماید و هر تصور فکـرها را ادراک می کند.”

 (اول تواریخ باب ۲۸ آيه ۹)

 

“آنگاه از آسمان که مکان سکونت تو باشد بشنو و بیامرز و به هر کس که دل او را می‌دانی به حسب راه هایش جزا بده ، زیرا که تو به تنهایی عارف قلوب جمیع بنی آدم هستی.”

 (دوم تواریخ، باب ۶ آیه ۳۰)

 

“‌ای خدا مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس. مرا بیازما و فکرهای مرا بدان و ببین که آیا در من راه فساد است ! و مرا به طریق جاودانی هدایت فرما.”

 (مزمور، باب ۱۳۹ آيه ۲۳)

 

“عیسی خیالات ایشان را درک نموده، گفت: « از بهر ‌چه خیالات فاسد به‌ خاطر خود راه می‌دهید؟ »

 (متی باب ۹ آیه ۴)

 

“عیسی افکار ایشان را درک نموده ، در جواب ایشان گفت: « چرا در خاطر خود تفکر میکنید؟ »

 ( لوقا باب ۵ آيه ۲۲)

 

مکالمه ارواح پلید با مسیح

  • مرقس ۱: ۲۳

“و در کنیسه ایشان شخصی بود که روح پلید داشت. ناگاه صیحه زده ، گفت: « ای عیسی ناصری ما را با تو چه‌کار است؟ آیا برای هلاک کردن ما آمدی؟ تو را می‌شناسم کیستی ، ای قدوس خدا!» عیسی به وی نهیب داده ، گفت: «خاموش شو و از او درآی! »

 (مرقس باب ۱ آيه ۲۳)

 

عیسی با روح پلید که در آن مردی در کنیسه بود ملاقات می کند. اولاً روح بد او را تشخیص می دهد که کیست ، می گوید عیسی ناصری. عیسی در اینجا ۱۰۰% انسان است که با او مکالمه می کند. این روح پلید اگر می توانست فکر او را بخواند این سخن را نمی گفت: “آیا برای هلاک کردن ما آمدی؟”

ما می دانیم طبق مکاشفه باب ۲۰ آیه ۱۰، تا آن زمان این ارواح به دریاچه گوگرد افکنده نخواهند شد بلکه طبق مکاشفه باب ۲۰ آیه ۱-۳ ، فرشتگان نیکو به امر خداوند می توانند شیطان و ارواح پلید را به بند کشیده و تا خود شیطان و ارواح پلید منتظر جزای ابدی شوند و مسیح خود خداست و این فکر اوست که در مکاشفه مکتوب شده است. 

پس طبق این آیات ما می دانیم که مسیح نمی خواست او را هلاک کند و یا به هلاکت بفرستد و طبـق آن آیات مسیح چنین فکری نمی کرد. این روح   نمی دانست که مسیح چه فکر می کند و حتی چه بلایی به سر او بیاورد. در حقیقت این روح پلید نمی توانست فکر مسیح را بخواند. از آنجایی که عیسی اینجا انسان بود و ما نیز مثل او انسان هستیم ، چون آن روح پلید نمی توانست فکر مسیح را بخواند پس نمی تواند فکر ما انسان ها که شبیه مسیح آفریده شده ایم را نیز بخواند.

پس فکر ما انسان ها که شبیه مسیح آفریده شده ایم را نیز نمی تواند بخواند.

ملاقات مسیح با شخصی که تعداد زیادی روح پلید داشت:

در مورد شخصی که لژیون (لجئون = ۶۸۲۶) داشت نیز این صادق است و آن ارواح پلید می دانند که عیسی پسر خداست ولی نمی دانند که مسیح چه فکر می کند و می خواهد با آنان چه کاری کند. از او تقاضا کردند که آنان را در خوک ها بفرستد.

متی باب ۸ آیه ۲۸-۳۲

 

اخراج ارواح ناپاک

“و چون به آن کناره در زمین جرجسیان رسید ، دو شخص دیوانه از قبرها بیرون شده ، بدو برخوردند و بحدی تندخوی بودند که هیچ‌کس از آن راه نتوانستی عبور کند. در ساعت فریاد کرده ، گفتند: «یا عیسی پسر خدا ، ما را با تو چه کار است؟ مگر در اینجا آمده‌ای تا ما را قبل از وقت عذاب کنی؟” و گله گراز بسیاری دور از ایشان می‌چرید. دیوها از وی استدعا نموده ، گفتند: “هرگاه ما را بیرون کنی ، در گله گرازان ما را بفرست.” ایشان را گفت: “بروید!” در حال بیرون شده ، داخل گله گرازان گردیدند که فی‌الفور همه آن گرازان از بلندی به دریا جسته ، در آب هلاک شدند.”

 (مرقس باب ۵ آیه ۱-۲۰ و لوقا باب ۸ آیه ۲۶-۳۹)

نتیجه گیری:

در این جا دوباره مشاهده می کنید که این لژیون یعنی ۶۸۲۶ حدود ۶۰۰۰ روح پلید در این شخص ، با این که مسیح را پسر خدا اعلام می کنند و او را می شناسند ولی نمی دانند که چه فکری می کند و نمی دانستند که مسیح چه بلایی بر سر آنان خواهد آورد. برای همین از او استدعا می کنند که آنان را به داخل گرازان بفرستد.
مکالمه خود شیطان با عیسی مسیح:

“آنگاه عیسی به ‌دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید. و چون چهل شبانه‌روز روزه داشت ، آخر گرسنه گردید. پس تجربه کننده نزد او آمده ، گفت: «اگر پسر خدا هستی ، بگو تا این سنگ ها نان شود.» در جواب گفت: «مکتوب است انسان نه محض نان زیست می‌کند ، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادرگردد.»”

 (متی باب ۵)

 

کاملاً مشخص است که شیطان نمی داند که مسیح چه فکر می کند و چه جواب خواهد داد پس مرتب از او سوال می کند.

 

مکالمات شیطان با خدا درباره ایوب:

تمام مکالمات شیطان را با ایوب در فصل یک بخوانید. متوجه می شوید که شیطان از افکار ایوب خبر ندارد و فقط از کارهای ایوب متوجه می شود که او چه عملی می کند و یا خواهد کرد.

به این ترتیب شیطان نمی تواند فکر ما را بخواند ولی می تواند از اعمال گذشته ما عمل بعدی ما را حدس بزند.

 

چگونه ارواح پلید حرف های خود را به ما القا می کنند که گوش ما نمی شنود و حتی دیگران که اطراف ما هستند نیز نخواهند شنید؟

گوش انسان می تواند فرکانس مخصوصی را بشنود و صدا هایی در دنیا هست که گوش فیزیکی انسان ها نمی تواند آن را بشنود مگر این که وسیله ای برای تغییر فرکانس آن داشته باشد. این ارواح پلید از بعد روح با ما سخن می گویند که ضمیر نا خود آگاه ما و افکار ما آن را می شنود ولی گوش ما از آن برخوردار نیست.

 

خداوند یهوه در عهد عتیق از مکالمه با ارواح پلید ما را بر حذر می دارد و هشدار می دهد. در آیه زیر طرز صحبت کردن این ارواح را بیان می کند:

 

“و چون ایشان به شما گویند که از اصحاب اجنه و جادو گرانی که جیک جیک و زمزم می‌کنند سوال کنید ، (گویید) «آیا قوم از خدای خود سوال ننمایند و آیا از مُردگان به جهت زندگان سوال باید نمود؟»”

 (اشعیا باب ۸ آیه ۱۹)

 

جیک جیک در لغت عبرانی (سفاف خوانده می شود) به معنی صدایی است مثل صدای گنجشکان

زمزم در لغت عبرانی (هاگاه خوانده می شود) به معنی ناله ، صدایی که از سگ خشمگین بیرون می آید و به معنی غرغر نیز هست.

 

به این ترتیب صحبت کردن ارواح می تواند از طریق انسانی باشد که آن ارواح او را تسخیر کرده اند و از تارهای صوتی آن شخص روح زده استفاده می کنند و با ما تکلم می کنند ، مثل آن اشخاصی که با مسیح صحبت کردند. صدای متغییر و غیر عادی ولی از تارهای صوتی و از دهان انسان روح زده بیرون می آید و یا می توانند با اصواتی که گوش فیزیکی ما آن را نمی شنود با ما صحبت کنند.

این مطلب اخیر که ارواح می توانند با صدایی که گوش فیزیکی ما نمی شنود صحبت کنند باعث شده است که بعضی از مخترعین نوارهای صوتی تهیه کنند که در دنیا متاسفانه برای شستشوی مغزی در روان شناسی و یا “سلف ایمپرومنت” استفاده شده است. نوارها و سی دی هایی وجود دارد که گوش فیزیکی من و شما فقط موزیک آرام و دلنشینی را می شنود ولی با فرکانس دیگری که گوش فیزیکی ما نمی شنود شخصی در حال صحبت است و البته این نوارها برای برطرف کردن افسردگی و یا دریافت قدرت های عملی و “سلف ایمپرومنت” استفاده شده است. استفاده از این سی دی ها را پیشنهاد نمی کنیم.چرا خداوند شیطان را نابود نمی کند و به آزارهای کلیسا پایان نمی دهد؟

در حقیقت شیطان روی صلیب شکست خورده است و در آینده ما طبق مکاشفه باب ۲۰ آیه ۱۰، به عذاب ابدی محکوم است ولی در حال حاضر خداوند می خواهد که کلیسا قوت و اقتدار خود را استفاده کند تا زمان مکاشفه باب ۲۰ آیه ۱۰ برسد. به همین خاطر اجازه می دهد که هنوز شیطان عمل کند و این باعث خواهد شد که کلیسا با استقامت در قدوسیت با قوت و اقتدار جلو رود و آبواب جهنم بر آن استیلا نداشته باشند.

 

اول پطرس باب ۱ و رومیان باب ۵ آیه ۱-۵ و یعقوب باب ۱ آیه ۲-۴

خداوند به شیطان اجازه می دهد ، به جهت انتخاب های خود ما ، در زندگی ما انسانها عمل کند. آزادی ” اراده ی” انسان ، گران بها تر از غیبت ( نبودن ) شیطان است. هر شرارت ، درد ، بی عدالتی و هر قطره اشک به قلب خداوند غم و حزن می آورد. ( اشعیا باب ۶۳ آیه ۱۰ و مزمور باب ۷۸ آیه ۴۰ ) ولی محبت و عدالت خداوند به شیطان این اجازه را نخواهد داد که از آزادی که به انسان عطا کرده فراتر برود و بدون اراده انسان از او سواستفاده کند.

 

اندک اندک بایستی قوی تر شویم تا پیروزیهای بیشتری داشته باشیم. خروج باب ۲۳ آیه ۲۷-۳۰ و ایوب و شهیدان نامبرده در عبرانیان باب ۱۱ آیه ۳۶-۴۰

 

این زمانیکـه شیطان هنوز به دریاچه گوگرد نرفته است به ما این فرصت را می دهد که چگونگی نبرد و جنگ با شیطان و ارواح پلید را بیاموزیم. داوران باب ۳ آیه ۱-۴ (طرز جنگیدن را بصورت عملی می آموزیم نه به صورت تئوری)

Scroll to Top