عوارض و اثرات ارواح پلید در زندگی ما

قبل از مجهز شدن به روش دعا بر علیه مکاید و ابزار جنگی شیطان ، می بایست اسلحه و ابزاری را که خداوند برای ما ایمانداران فراهم کرده را بشناسیم ، باور کنیم و با اقتدار بر علیه قدرت های تاریکی استفاده کنیم.

عوارض و اثرات ارواح پلید در زندگی ما

لیست ارواح پلید و طرز دعای ما
روش دعا بر علیه مکاید و ابزار جنگی شیطان چیست؟

قبل از مجهز شدن به روش دعا بر علیه مکاید و ابزار جنگی شیطان ، می بایست اسلحه و ابزاری را که خداوند برای ما ایمانداران فراهم کرده را بشناسیم ، باور کنیم و با اقتدار بر علیه قدرت های تاریکی استفاده کنیم.

 

ابزار جنگی ما چیست؟

چگونه یک مسیحی از خدا اطاعت می کند و بر علیه دشمن می ایستد؟

خون مسیح

مکاشفه باب ۱۲ آیه ۱۱ و ایشان به وساطت خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند.

( چرا ؟ چون خون مسیح پاک کننده گناهان ماست و شیطان هیچ سندی بر علیه ما ندارد کولسیان باب ۲ آیه ۱۴ ، رومیان باب ۸ آیه ۱)

 

نام عیسی مسیح

فیلیپیان باب ۲ آیه ۱۰ تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود.

نام عیسی یعنی ( حق اجرایی مسیح ، قدرت اجرایی او ، اقتدار او ) ، ( کولسیان باب ۲ آیه ۱۵، متی باب ۲۸ آیه ۱۸)اسلحه روحانی

افسسیان باب ۶ آیه ۱۰-۱۸، خلاصه ای برادران من در خداوند و در قوت توانایی او زورآور شوید. اسلحه تام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید.

 

اعلام حقیقت (کلام شهادت)

مکاشفه باب ۱۲ آیه ۱۱ و ایشان به وساطت خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند.

(آنچه که خداوند در زندگی شما و دیگران انجام داده است واعلام کلام)

 

یک مسیحی نباید فقط در برابر دشمن از خود دفاع کند بلکه باید همواره حالت حمله به دشمن و برهوت ظلمت را داشته باشد ، تا خود شیطان از او بترسد و هر موقع که شیطان به ما حمله می کند ، اگر بداند که ما فقط دفاع نمی کنیم ، بلکه آمده و از برهوت و پادشاهی او تعداد زیادی را از زیر سلطه اش بیرون ببریم ، حساب کار خود را می کند و در عوض اینکه ما از او بترسیم ، او از ما خواهد ترسید.روش دعا بر علیه مکاید و ابزار جنگی شیطان چیست؟

ابزار شیطان در جنگ با ما چیست؟

۱) دروغ ، فریب

دروغ : ( هر چه مخالف کتاب مقدس است دروغ است ).

فریب : ( دروغی است که ما آن را به عنوان راست یا حقیقت می پذیریم ).

۲) وسوسه : ( بر سر دو راهی ) ، (خود وسوسه گناه نیست ولی شیطان ما را بر سر دو راهی ها به طرف خطا تحریک می کند).

 

۳) محکومیت : ( خدا جلوی ما ، دیگران جلوی ما ، خودمان ) را محکوم می کند و نتنها محکوم می کند ، بلکه ادعا و اعلام جزا هم می کند.

 

۴) آسیب بدنی

روش دعای آزادی در مقابل مکاید شیطان

(۱) در مقابل دروغ و فریب شیطان:

می بایست کلام راستی را بشناسیم و کلام حقیقت ما را آزاد می کند . زمان هایی در زندگی ما بوده که شیطان از ما و از عزیزان ما ، حتی از واقعیت های زندگی سو استفاده کرده و اصول دروغین خود را به عنوان راست به ما تحمیل کرده است (فریب داده). 

به طور مثال در مورد هویت ما به ما دروغ گفته و از واقعیت های زندگی در زمان کودکی سواستفاده کرده و تهمت ها و تحقیرها و اسم ها و خصوصیات اشتباه و غلطی را که دنیا و افراد گناهکار برای ما گذاشته اند را بر ما تحمیل می کند و این باور را به ما می دهد که ما هویتی غیر از آنچه خدا می گوید داریم. برای مقابله با این دروغ و فریب می بایست کلام راستی را در مورد آن موضوع بطور مثال ( هویت ، بشناسیم ، باور کنیم ) و در دعا با شکرگزاری به خدا ، ولی با اقتدار به شیطان ، هویت تازه خود را اعلام کنیم.

 

(۲) در مقابل وسوسه :

با اعتماد به پیروزی بر وسوسه در اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۱۳، در مقابل وسوسه شیطان مثل عیسی مسیح (لوقا باب ۴ و متی باب ۴) و در هر وسوسه یا سوالی که ما را بر سر دو راهی می برد ، می ایستیم ( اول یوحنا باب ۲ آیه ۱۶) و از کلام خدا استفاده کرده به شیطان اعلام می کنیم که بجای راه دروغین و غلط تو، من ، راه کلام را انتخاب می کنم. بطور مثال در وسوسه پُر خوری ، اعلام می کنیم که شیطان نمی توانی من را مجبور به پرخوری کنی ، من باور دارم که طبق اول قرنتیان باب ۶ آیه ۱۹، بدن من معبد روح القدس است و من صاحب این بدن نیستم که آن را آسیب برسانم ، من نفسم را طبق غلاطیان باب ۵ آیه ۲۴، مصلوب کرده ام و در اطاعت نفس نیستیم بلکه در اطاعت روح خدا هستم و روح خدا به من روح پرهیزگاری و خویشتنداری داده است و تو در من جایی پیدا نمی کنی و من طبق کلام خدا به وسوسه تو جواب رد می دهم ، پس از من دور شو و از زندگی من بیرون برو، من از بدنم مثل یک امانت محافظت خواهم کرد.(۳) در مقابل محکومیت ها :

شیطان و ارواح پلید در سه مورد از ابزار محکومیت استفاده می کنند.

 

۱- بر علیه خود ما :

ما را به گناهان و اعمالی که کرده و یا نکرده ایم محکوم می کنند.۲- بر علیه دیگران :

دیگران را در مقابل ما به انجام عمل گناه و یا به کوتاهی در حق ما و یا توطئه ، تهمت ، حسادت ، رقابت و انواع و سایر گناهان محکوم می کنند.

 

۳- بر علیه خدا :

خدا را در مقابل دریافت نکردن جواب دعاها و یا کوتاهی کردن در حق ما محکوم می کند و عملکردی که دنیا و خود شیاطین کرده اند را گردن خدا می اندازند و یا از واقعیت های دنیا و شکست ها و آسیب های دنیا سواستفاده کرده و خدا را محکوم می کنند و یا می گویند خدای تو در این درد و سختی کجا بود؟


طرز مقابله با محکومیت ها

آیات مورد نیاز برای آزادی از محکومیت گناه خود:

 

“و آن دستخطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و به خلاف ما بود ، محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده ، از میان برداشت.”

 (کولسیان باب ۲ آیه ۱۴)

 

“پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند.”

 (رومیان باب ۸ آیه ۱)“و از خویشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده ، آنها را علانیه آشکار نمود ، چون در آن بر آنها ظفر یافت.”

 (کولسیان باب ۲ آیه ۱۵)

 

“و خدای سلامتی بزودی شیطان را زیر پای های شما خواهد سایید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد.”

 (رومیان باب ۱۶ آیه ۲۰)

 

“و ابلیس که ایشان را گمراه می‌کند ، به دریاچه آتش و کبریت انداخته شد ، جایی که وحش و نبی کاذب هستند و ایشان تا ابدالاباد شبانه روز عذاب خواهند کشید.”

 (مکاشفه باب ۲۰ آیه ۱۰)

 

“و با او برخیزانید و در جای های آسمانی در مسیح عیسی نشانید.”

 (افسسیان باب ۲ آیه ۶)

۱- طرز دعا برای سرکوب شیطان در مورد محکومیت خودتان:

۱- وقتی شیطان شما را به گناهی محکوم می کند یا درست است و یا غلط ، در هر دو صورت آن محکومیت را نپذیرید ولی مطلب را در نزد روح خدا باز کنید. که آیا این مطلب را من انجام داده ام و یا خیر. (حتی شیطان از انجام ندادن یک مطلبی در زندگی ، شما را محکوم می کند مثل اینکه شما پدر خوبی نیستی و یا مادر خوبی نیستی به این دلیل …) باید دانست که شیطان همیشه با دروغ به ما تهمت نمی زند و محکوم نمی کند ، بلکه از واقعیت های انجام شده و گناهانی که مرتکب شده ایم ما را محکوم می کند.

 

۲- در مورد واقعیت گناه خود ، از روح القدس بخواهید که اول مطلب و عارضه آن و بعد ریشه آن را برایتان باز کند و شما هم برای ریشه آن گناه و ارتکاب آن گناه و عوارض آن گناه به خدا اول اعتراف و بعد توبه کنید. باور کنید که اگر اعتراف و توبه شما از دل و حقیقی باشد ، طبق اول یوحنا باب ۱ آیه ۹ شما فوراً بخشیده شده اید و حکمی بر اساس آیاتی که یاد گرفته اید بر شما نیست.

 

۳- بعد از اعتراف و توبه ، به شیطان فرمان بدهید و بگویید طبق آیاتی که باور دارید (آیات را اعلام کنید) شما به گناه خود معترف شده و بخشیده شده اید و طبق کولسیان باب ۲ آیه ۱۴، ای شیطان تو هیچ سندی بر علیه من نداری از زندگی من بیرون برو.

 

۴- همانگونه که مسیح سر تو را روی صلیب در کولسیان باب ۲ آیه ۱۵ کوبید ، مسیح در من زنده است و طبق رومیان باب ۱۶ آیه ۲۰ این اقتدار را به من داده که سر تو را زیر پای خود بکوبم و با دعا و عمل نبوتی پای خود را بر سر شیطان بکوبید و او را در این مورد از خود دور کنید.

 

۲- طرز دعا برای سرکوب محکومیت دیگران :

۱) باور داشته باشید که جنگ شما با انسان ها نیست بلکه شیطـان از انسان های گناهکار برای آسیب و ضرر به شما استفاده می کند. افسسیان باب ۶ آیه ۱۰-۱۲، را بخوانید و اعلام کنید.

 

۲) طرف مقابل یا به شما گناه کرده و آسیب رسانده است و یا شیطان به دروغ به او تهمت میزند. می بایست در هر دو صورت از روح القدس تأیید آن را بگیرید و به درستی با مطلب روبرو شوید.

 

۳) اگر روح القدس به شما نشان داد که این یک تهمت است و شیطان به دروغ به شخص سوم در مقابل شما تهمت زده و او را در مقابل شما خراب و محکوم کرده ، می بایست به شیطان فرمان دهید که تو حقی نداری که آن فرد را در مقابل چشمان من محکوم کنی ، تو دروغگو و پدر دروغگوها هستی و خداوندم مسیح ، در یوحنا باب ۸ آیه ۳۲ شخصیت تو را برای من آشکار کرده است. پس از دور من و آن شخص برو بیرون ؛ حقی بر او و بر من و رابطه من با این شخص نداری از زندگی من و او برو بیرون و بعد فوراً برای شخص محکوم شده نزد خدا شفاعت کنید که خدا و فرشتگانش او را محافظت کنند.

 

۴) اگر واقعیت این بود که فرد به شما گناه کرده و حتی ضرر و آسیب رسانده است ، در آن صورت بدانید که ضرر و آسیب را شیطان از طریق یک فرد گناه کار به شما رسانده و شخص خاطی ابزار شیطان شده. فرد را برای گناهش طبق اصول بخشش در صفحات ۱۰۰ تا ۱۱۴ کتاب شفا و آزادی ببخشید و به شیطان اعلام کنید که من این شخص را می بخشم و او را دست بسته به خدایم عیسی مسیح واگذار کرده و تو دیگر حق نداری از طریق این شخص به من آسیب برسانی و دیگر نمی توانی من را نسبت به آن شخص خشمگین و یا افسرده کنی ، کارت اینجا تمام شد. تو بودی که به من آسیب رساندی ، خداوند مرا محافظت می کند و هر ضرر و آسیبی را جبران و شفا خواهد داد و تو شکست خورده هستی ، از زندگی من و آن شخص در نام عیسی مسیح بیرون برو.

 

۳- طرز دعا برای سرکوب شیطان در مورد محکومیت خدا در چشمان ما :

شناخت ، باور و اعلام حقیقت راجع به شخصیت خدا در مقابل شیطان ، آیا آیات زیر را باور دارید و می توانید در مقابل شیطان و محکومیت های او این آیات را اعلام کنید؟

(۱) خدا نیکوست (مزمور باب ۱۰۰ آیه ۵)

(۲) خدا من را دوست دارد (ارمیا باب ۳۱ آیه ۳)

(۳) با خون گرانبهای مسیح مرا خریده است (اول پطرس باب ۱ آیه ۱۸-۱۹)

(۴) برای من برنامه های عالی دارد (ارمیا باب ۲۹ آیه ۱۱)

(۵) عیسی به من وفادار است حتی اگر من بی ایمان شوم مرا هرگز رها نخواهد کرد.

(دوم تیموتائوس باب ۲ : ۱۳، رومیان باب ۸ آیه ۳۸-۳۹)

(۶) هر اتفاقی برای من بیافتد ، چون او مرا دوست دارد و مرا انتخاب کرده آن را برای خیریت من تمام می کند. (رومیان باب ۸ آیه ۲۸)

(۷) او مرا محافظت می کند (مزمور باب ۲۳، مزمور باب ۹۱)

(۸) او مرا از هر وسوسه و موقعیتی می رهاند (مزمور باب ۴۶ آیه ۱، اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۱۳)

(۹) او قوت و قدرت انجام هر کاری را به من می دهد (افسسیان باب ۳ آیه ۲۰ و فیلیپیان باب ۴ آیه ۱۳)

(۱۰) او به دنبال من می آید و مرا با خود تا به ابد روی تخت سلطنت خود نشانده و می نشاند.

(افسسیان باب ۲ آیه ۶ ، اول تسالونیکیان باب ۴ آیه ۱۷)به شیطان بگویید و دستور دهید که :

ای شیطان نمی توانی خدا را جلوی چشم من محکوم کنی ، دروغ هایت و محکومیت هایت را باور نمی کنم بلکه تمام این آیاتی را که اعلام کردم باور دارم که خدای من نیکوست و او قادر مطلق است ، پس شیطان ساکت شو و از زندگی من برو بیرون.

 

تو زیر پای مسیح روی صلیب طبق کولسیان باب ۲ آیه ۱۵ شکست خورده ای و طبق رومیان باب ۱۶ آیه ۲۰ مسیح این اقتدار را به من داده که سر تو را زیر پای خود بکوبم و من از این حق امروز استفاده می کنم و تو را زیر پای خود کوبیده و اعلام می کنم که تمام دروغ هایت و محکومیت هایت نسبت به خدای من باطل است ، چون من حقیقت را می دانم و حقیقت من را آزاد کرده است. پس برو بیرون.

در نام عیسی مسیح ، آمین.

طرز بستن لعنت ها و باز کردن برکات

بستن و باز کردن : 

بستن لعنت ها و اعمال شیطان و باز کردن برکت ها

عیسی اقتدار باز و بسته کردن را دارد ، چه موت و چه حیات و چه برکت و این اقتدار را به ما داده است که درهای باز را ببندیم و درهای بسته را باز کنیم.

 

“من هستم اول و آخر و زنده و مرده شدم و اینک تا ابدالاباد زنده هستم و کلیدهای موت و عالم اموات نزد من است.”

 (مکاشفه باب ۱ آیه ۱۷-۱۸)

“و به فرشته کلیسای فیلادلفیه بنویس که این را می‌گوید آن قدوس و حق که کلید داود را دارد که می‌گشاید و هیچ کس نخواهد بست و می‌بندد و هیچ کس نخواهد گشود.”

 (مکاشفه باب ۳ آیه ۷)

“و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می‌سپارم و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود.”

 (متی باب ۱۶ آیه ۱۹)

 

“هر آینه به شما می‌گویم آنچه بر زمین ببندید ، در آسمان بسته شده باشد و آنچه بر زمین گشایید ، در آسمان گشوده شده باشد.”

 (متی باب ۱۸ آیه ۱۸)طرز دعا در مقابله با لعنت ها :

(۱) خدا برای من برکت خواسته و می خواهد و هر لعنتی را که بر من است او طبق غلاطیان باب ۳ آیه ۱۳ از من برداشته است.

 

(۲) شیطان تو حقی بر من نداری ، هر لعنتی که از پدر و مادر و یا اجداد من ، به من رسانده ای را طبق غلاطیان باب ۳ آیه ۱۳ باطل می کنم و اعلام می کنم که پدر و مادر و اجداد خود را می بخشم و تو حقی بر آنان و بر من نداری از زندگی من خارج شو.

 

شیطان بدان که امروز این لعنت از زندگی من و فرزندان و نسل من برداشته شد و تو حقی بر خانواده من نداری از زندگی آنان برو بیرون ، خداوند من در خروج باب ۲۰ آیه ۶ ، در ۱۰ فرمان فرموده که تا هزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند ، رحمت می‌کنم. باور دارم که با دعای من از الان برکت به دنبال آنان است و تو دستت از من و آنان قطع شده است. در نام عیسی مسیح ، آمین.

Scroll to Top