روح گیجی و گنگی

عوارض و نشانه های حضور روح گیجی و گنگی در زندگی

عوارض و نشانه های حضور روح گیجی و گنگی در زندگی

۱) عدم تمرکز در انجام هر کاری در خانه و یا محل کار

۲) عدم تمرکز در مدرسه و تعلیم معلم

۳) گیجی و گنگی در تحصیل و در درک مطالب و قبولی در امتحانات

۴) گیجی در رانندگی که منجر به تصادف های کوچک و بزرگ می گردد

۵) روح تنبلی و کاهلی

۶) گیجی در درک مسائل الهی و کتاب مقدس

۷) خستگی از خواندن کتاب مقدس

۸) خستگی در استقامت در دعا کردن

۹) خستگی در جلسات کلیسایی، احساس خواب با این که شب قبل خوب خوابیده و استراحت کرده اید.

۱۰) گیجی و گنگی در اجرای دستورالعمل های کاری و یا تحصیلی

۱۱) گیجی و گنگی در انجام کار خدا

۱۲) به حالت گیج در افکار خود هستید Day Dream و تکرار ممتد آن

۱۳) شنیدن صدا به طور مرتب (غیر از صدای خدا)

۱۴) سخنان بیجا و بی حکمتی که بدون هدف و بی ثمر گفته می گردد.

۱۵) پر حرفی بیجا ، پشت سر هم حرف زدن، در مواردی که بدون مکث و وقفه حرف می زنید.

۱۶) روح مسخرگی و مضحکه برای پر کردن وقت و مکالمه بیجا

۱۷) سکوت بیجا و خارج از نرمال

۱۸) احساس این که می خواهید دعا کنید ولی دهانتان بسته شده و حتی لغتی بیرون نمی آید.

۱۹) احساس این که در خواب هستید ولی روح سنگینی روی شما افتاده است (بختک)

۲۰) احساس اینکه تحمل ماندن در آن محل را ندارید و می خواهید بیرون بروید (بخصوص هنگام پرستش در کلیسا)

۲۱) احساس اینکه می خواهید لباس خود را با ناراحتی از تن خود بیرون کنید.دعای آزادی از روح گیجی و گنگی

در نام عیسی مسیح من و ما حامل روح القدس هستیم و روح خدا روح مکاشفه ، هوشیاری و بیداری است و روح گیجی که توسط خود شیطان و روح مذهب و روح مرگ و روح ترس و روح افسردگی و یا روح خشم به ما انتقال پیدا کرده است ، ما را در مسائل زندگی کنترل می کند و عوارضی که در بالا لیست شد ما را اسیر می کند. (برای ریشه یابی می بایست تعلیمات و باورهای کاذب مذهبی را رد کنیم چون چنین باورهای غلط در افکار ما ، ایجاد قلعه در مقابل حقیقت کلام خدا می کند.)


روش دعای جنگی بر علیه روح گیجی و گنگی:

۱- خداوندا ممنونم که من را از اسارت روح مرگ، روح ترس، روح خشم و روح افسردگی آزاد کردی و مطمئن هستم که من را به اقتدار خونت و قوت روحت از این اسارت گیجی و گنگی آزاد خواهی کرد.

 

۲- خداوندا هر نوع باور غلط و تعلیمات کاذب که هنوز در من به واسطه مذاهب هست را به من نشان بده تا توبه کنم.

 

۳- ای روح گیجی و گنگی هیچ حقی بر من نداری من الان به اقتدار خون مسیح که بر شیطان پیروز شد و او را روی صلیب شکست داد، من نیز او را زیر پای خود کوبیدم و این اقتدار را از مسیح گرفته ام که تمام ارواح منجمله تو را بیرون کنم.

 

۴- ای روح گیجی و گنگی من همین الان روح مرگ، روح ترس و روح خشم و افسردگی را از خودم دور کردم و آنان را اخراج کردم، پس تمام روسایت رفتند و تو هم باید بروی (اگر تا بحال این دعاها را طبق روشی که قبلاً در قسمت اخراج روح مرگ و روح ترس و غیره نوشته شده است را انجام نداده اید ، در اینجا بایستید و رفته اول آن دعاها را انجام دهید تا بتوانید از آن اقتدار برای اخراج روح گیجی استفاده کنید).

 

۵- ای روح گیجی و گنگی خدا به من روح القدس و روح مکاشفه و هوشیاری را داده (اول قرنتیان باب ۲ آیه ۹-۱۱) و تو هیچ حقی به من نداری که مرا گیج کنی و حتی باعث خستگی من شوی. تو جایی در من پیدا نمی کنی ، رؤسایت بیرون رفتند تو هم باید بروی ، من با اقتدار خون مسیح و اقتداری که او از طریق کلامش به من داده دستور می دهم که تو دیگر نمی توانی من را گیج کنی چون من در روح خدا هوشیار و بیدار هستم ؛ پس برو بیرون.

Scroll to Top