هدف جنگ روحانی در خانواده

هدف خدا برای من به عنوان یک مسیحی و کلیسای خود چیست؟

خدا برای هر یک از شما فرزندانش رویا، هدف و برنامه مخصوصی را دارد که میخواهد در زندگی شما انجام گردد.

شیطان از ابتدای آفرینش آدم ، در وسوسه کردن و ادعا بر علیه حقیقت خدا ، آدم و حوا را راحت نگذاشته و نخواهد گذاشت تا اینکه با اقتداری که مسیح به شما داده او را از زندگی خود دور بسازید.

 

شیطان در زندگی شخصی ما ، در فکر و احساسات و تصمیمات ما باعث ایجاد ( دروغ ، فریب ، وسوسه ، محکومیت ، ایجاد نگرانی ، ترس ، غم ، افسردگی ، خشم ، گیجی ، شهوات و اعتیادها ) می شود.

در زندگی زناشویی باعث ایجاد ( محکومیت ، تحریک به نبخشیدن ، ایجاد تلخی ، تضاد ، دروغ به دو طرف ، بزرگ کردن واقعیت ها ، ایجاد شک و سوءظن ، تحریک به خیانت ، جدایی ) می شود.

جلوگیری از قرار گرفتن مَرد در جایگاه خود

جلوگیری از قرار گرفتن زن در جایگاه خود

عامل تلخی ، نبخشیدن ، نفاق ، ستیزه

دلیل جدایی ها و طلاق ها

وسوسه و گمراهی بچه ها

جدا کردن فرزندان از والدین ، روح بی اطاعتی و سرپیچی

جنگ های خانوادگی با فامیل شوهر یا فامیل زنجنگ روحانی در محل کار

جنگ و ستیزه با رئیس

جنگ و ستیزه با همکاران

نا اطاعتی

وسوسه به دزدی از کار

جنگ روحانی در کلیسای خانگی و کلیسای بزرگتر

ایجاد نا اطاعتی ها ، ایجاد روح سرکشی ، جادوگری و آزاد کردن روح جزابل در کلیسا

ادعاها بر علیه دیگران ( محکومیت ها ، غیبت ها ، تهمت ها ، افترا )

تلخی ها ، نبخشیدن ها ، نفاق ، ستیزه و جدایی

ترک کردن کلیسا

 

اصول مورد نیاز در مشاوره روحانی و جنگ روحانی

۱) دانستن کلام : پیداکردن راه حل های خدا برای مسائل زندگی افراد کلیسای خانگی خود

۲) دانستن امیال و اعمال نفسانی انسان

۳) دادن راه حل برای دادن کنترل نفس به روح القدس

۴) دانستن مکاید شیطان

۵) داشتن مسح و اقتدار در جنگ روحانی

۶) برملا کردن مکاید شیطان و باطل کردن دروغ ها و اعمال شیطان در زندگی

Scroll to Top