پوشش روحانی چیست؟

پوشش 

در لغت نامه فارسی: پوشاک، لباس، حجاب، ستر

پوشش روحانی چیست؟

در لغت نامه فارسی: پوشاک ، لباس ، حجاب ، ستر 

در کتاب مقدس:

پوشش: پوشاندن، لباس، کفاره 

 (پیدایش باب ۳ آیه ۲۱)

«خداوند لباسهایی از پوست حیوان تهیه کرد و آدم و همسرش را پوشانید».

 (یوحنا باب ۱ آيه ۲۹)

«و در فردای آن روز یحیی عیسی را دید که به جانب او می‌آید. پس گفت: «اینک بره خدا که گناه جهان را بر می‌دارد!».

(کولسیان باب ۲ آيه ۱۴)

« و آن دستخطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و به خلاف ما بود، محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده، از میان برداشت».

 صلیب و خون عیسی مسیح به عنوان بره نهائی قدرت دارد؟

۱. قدرت آمرزش گناهان و محو کردن گناه 

۲. طبق (کولسیان ۲ : ۱۶ ) قدرت شیطان را درهم شکست .

۳. طبق (رومیان ۱۶ : ۲۰ ) اقتدار شکست شیطان را به ما داده .

پوشش خود خداوند بر شما ما احتیاج به :

۱. اطاعت از کلام خدا 

۲. اطاعت از افرادی که خدا بر سر ما بعنوان محافظ گذاشته است 

اطاعت از آتوریته‌ها و اقتدار دولت و شبانان :

(رومیان ۱۳ : ۱-۲ ) 

(عبرانیان  ۱۳ : ۷ و ۱۷ )

 (اول سموئیل باب ۱۵ آیه ۲۳)

« زیرا که تمرّد (نافرمانی، بی‌اطاعتی) مثل گناه جادوگری است و گردنکشی مثل بت‌پرستی و ترافیم است». 

 (اول تیموتائوس باب ۲ آيه ۱۱- ۱۲)

« زن با سکوت، به‌ کمال اطاعت تعلیم گیرد. و زن را اجازت نمی‌دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود بلکه در سکوت بماند».

 (اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۳۴-۳۵)

« و زنان شما در کلیساها خاموش باشند زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست بلکه اطاعت نمودن، چنانکه تورات نیز می‌گوید. اما اگرمی خواهند چیزی بیاموزند، در خانه از شوهران خود بپرسند، چون زنان را در کلیسا حرف زدن قبیح است».

 (اول قرنتیان باب ۱۱ آیه ۵- ۶)

« اما هر زنی که سر برهنه دعا یا نبوت کند، سر خود را رسوا می‌سازد، زیرا این چنان است که تراشیده شود. زیرا اگر زن نمی‌پوشد، موی را نیز ببرد و اگر زن را موی بریدن یا تراشیدن قبیح است، باید بپوشد.

آیا واقعا پولس به خانم ها اجازه نمی دهد که :

۱-  تعلیم دهند؟ 

۲-  یا حتی حرف بزنند؟  

۳-  و آیا باید روسری سرشان باشد؟ 

پوشش روحانی بسیار مهم است:

۱. شبانان شما، از شما برتر نیستند ولی مسئولیت محافظت شما را در دعا دارند. 

۲. شوهر شما نیز به همین ترتیب از شما برتر نیست ولی مسئولیت محافظت شما را دارد. 

۳. اگر شوهر در جایگاه روحانی درستی نباشد، در آن صورت شبان، پوشش روحانی زن خواهد بود.

Scroll to Top