خصوصیات و کار فرشتگان نیکو چیست؟

جنگجو ( میکائیل در دانیال باب ۱۰ ) 

محافظین – فرشتگانی که اطراف شخص را احاطه کرده اند و از خطرات و جنگ روحانی ما را محفوظ نگاه می دارند.

(۱) جنگجو ( میکائیل در دانیال باب ۱۰ ) 

محافظین – فرشتگانی که اطراف شخص را احاطه کرده اند و از خطرات و جنگ روحانی ما را محفوظ نگاه می دارند. 

( مزمور باب ۳۴ آیه  ۷، عبرانیان باب ۱ آیه ۱۴)

(۲) پیام آور – گابریل (جبرائیل)

(۳) پرستش کننده – تعدادی کثیر در مکاشفه ( اشعیا باب ۶ )

كار شيطان و ارواح پليد مكتوب در عهد عتيق

فريب آدم و حوا (فصل ۳ پيدايش)

سقوط انسان بخاطر غرور آدم و حوا در باب ۳ پيدايش مكتوب است. شيطان با فريبكارى زن و مرد را اغوا نمود تا رابطه آنها با خدا شكسته شود. ولی در نهايت خود آدم و حوا با پذيرش فريب شيطان از حضور خدا خارج گشتند.

 

جنگ روحانى موسى و شيطان

فرعون به عنوان مظهر و عامل شيطان در مقابل موسى و هارون با سحر و جادو مقابله مى كند.

خروج باب ۵ تا آخر باب ۱۴وجود خدايان و پرستش آنان

۱- قوم اسرائيل به پرستش خدايان ديگر پرداختند و قربانى به بت ها مى دادند.

 • داوران باب ۲ آیه ۱۳
 • داوران باب ۳ آیه ۷

 

۲- با بت پرستى و قربانى دادن به خدايان و بت ها ، در حقيقت قوم ارواح پليد را پرستش مى كردند و خداوند هميشه در اين مورد آنان را اكيداً منع کرده بود.

 • ﻻويان باب ۱۷ آیه ۷ ، تثنيه ۳۲ آیه ۱۷
 • اول قرنتيان باب ۱۰ آیه ۱۹-۲۰

 

۳- رابطه با ارواح پليد و فالگيري و غيب گويى از طرف خداوند اكيداً ممنوع است

 • ﻻويان باب ۱۹ آیه ۳۱
 • ﻻويان باب ۲۰ آیه ۶ و ۲۷
 • تثنيه باب ۱۸ آیه ۱۰-۱۱

 

فکر می کنید که غيب گويى از کجا ناشی می گردد و چگونه انجام آن امکان پذیر است؟

فرق آن با بيان علم چيست؟

فکر می کنید که فالگيرى از کجا ناشی می گردد و فرق آن با نبوت چيست؟

 

فريب داود پادشاه

 • اول تواریخ باب ۲۱ آیه ۱

با شمارش افراد در كليسا يا گروه هاى خانگی و پيگيرى تعداد نجات يافتگان در كليسا آيا با شيطان همكارى مى كنيم؟

 • اعداد باب ۱ آیه ۲
 • متی باب ۲۵ آیه ۲۸

 

پادشاهان عهد عتيق

۱. يربعام – كاهنان را براى پرستش خدايان و ديوها گذاشته بود.

 • دوم تواریخ باب ۱۱ آیه ۱۵

 

۲. بعضى از پادشاهان ، پسران و دختران را براى ديوها قربانى مى كردند.

 • مزمور باب ۱۰۶ آیه ۳۷

 

۳. شائول – روح بد ، او را كنترل مى كرد.

 • اول سموئیل باب ۱۶ آیه ۱۴-۲۳

روح بد از طرف خدا به او نازل شد ، چرا؟ • اول سموئیل باب ۱۸ آیه ۱۰-۱۱

آیا خدا روح بد را مى فرستد ؟ چرا ؟

 

۴. روح بد در ميان كمپ دشمن

 • داوران باب ۹ آیه ۲۳
 • اول پادشاهان باب ۲۲ آیه ۲۱-۲۳
Scroll to Top