خصوصیات و کار فرشتگان نیکو چیست؟

جنگجو ( میکائیل در دانیال باب ۱۰ ) 

محافظین – فرشتگانی که اطراف شخص را احاطه کرده‌اند و از خطرات و جنگ روحانی ما را محفوظ نگاه می‌دارند.

خصوصیات فرشتگان نیکو

(۱) جنگجو ( میکائیل در دانیال باب ۱۰ ) 

محافظین – فرشتگانی که اطراف شخص را احاطه کرده‌اند و از خطرات و جنگ روحانی ما را محفوظ نگاه می‌دارند. 

( مزمور باب ۳۴ آیه ۷، عبرانیان باب ۱ آیه ۱۴)

(۲) پیام آور – گابریل (جبرائیل)

(۳) پرستش کننده – تعدادی کثیر در مکاشفه ( اشعیا باب ۶ )

كار شيطان و ارواح پليد مكتوب در عهد عتيق

فريب آدم و حوا (پیدایش فصل ۳)

سقوط انسان بخاطر غرور آدم و حوا در فصل ۳ پيدايش مكتوب است. شيطان با فريبكارى زن و مرد را اغوا نمود تا رابطه آنها با خدا شكسته شود. ولی در نهايت خود آدم و حوا با پذيرش فريب شيطان از حضور خدا خارج گشتند.

جنگ روحاني موسى و شيطان

فرعون به عنوان مظهر و عامل شيطان در مقابل موسى و هارون با سحر و جادو مقابله مى‌كند.

(خروج باب ۵ تا آخر باب ۱۴)

وجود خدايان و پرستش آنان

۱- قوم اسرائيل به پرستش خدايان ديگر پرداختند و قربانى به بت‌ها مى‌دادند.

(داوران باب ۲ آیه ۱۳)

 (داوران باب ۳ آیه ۷)

۲- با بت‌پرستى و قربانی دادن به خدايان و بت‌ها، در حقيقت قوم ارواح پليد را پرستش مى‌كردند و خداوند هميشه در اين مورد آنان را اكيداً منع کرده بود.

(ﻻويان باب ۱۷ آیه ۷، تثنيه ۳۲ آیه ۱۷)

(اول قرنتيان باب ۱۰ آیات ۱۹-۲۰)

۳- رابطه با ارواح پليد و فالگيری و غيب گويى از طرف خداوند اكيداً ممنوع است

(ﻻويان باب ۱۹ آیه ۳۱)

(ﻻويان باب ۲۰ آیات ۶ و ۲۷)

(تثنيه باب ۱۸ آیات  ۱۰-۱۱)

فکر می‌کنید که غيب گويى از کجا ناشی می‌گردد و چگونه انجام آن امکان‌پذیر است؟

فرق آن با بيان علم چيست؟

فکر می‌کنید که فالگیری از کجا ناشی می‌گردد و فرق آن با نبوت چيست؟

  • فريب داود پادشاه

( اول تواریخ باب ۲۱ آیه ۱)

با شمارش افراد در كليسا يا گروه‌هاى خانگی و پيگيرى تعداد نجات يافتگان در كليسا آيا با شيطان همكارى مى‌كنيم؟

(اعداد باب ۱ آیه ۲)

(متی باب ۲۵ آیه ۲۸)

  • پادشاهان عهد عتيق

۱. يربعام – كاهنان را براى پرستش خدايان و ديوها گذاشته بود.

(دوم تواریخ باب ۱۱ آیه ۱۵)

۲. بعضى از پادشاهان، پسران و دختران را براى ديوها قربانى مى‌كردند.

(مزمور باب ۱۰۶ آیه ۳۷)

۳. شائول – روح بد، او را كنترل مى‌كرد.

(اول سموئیل باب ۱۶ آیات ۱۴-۲۳)

روح بد از طرف خدا به او نازل شد، چرا؟

(اول سموئیل باب ۱۸ آیات ۱۰-۱۱)

آیا خدا روح بد را مى‌فرستد؟ چرا ؟

۴. روح بد در ميان كمپ دشمن

(داوران باب ۹ آیه ۲۳)

(اول پادشاهان باب ۲۲ آیات ۲۱-۲۳)

 

Scroll to Top