جنگ روحانی چگونه است؟

تشخیص وجود شیطان و ارواح پلید و دانستن حیله ها ، مکاید و طرز و ابزار حمله او.

(۱) تشخیص وجود شیطان و ارواح پلید و دانستن حیله ها ، مکاید و طرز و ابزار حمله او.

(۲) مبارزه با ارواح پلید توسط قدرت کلام خدا (اقتدار) و قوت و توانایی روح خدا (مسح) در بعد روح است.

(۳) جنگ روحانی یعنی هر کنترل و حکومت شیطان را از زندگی خود برداریم.

(۴) باید بدانیم که شیطان روی صلیب شکست خورده است و جنگ ما از موضع ضعف و شکست نیست بلکه موضع پیروزی است.

(۵) جنگ ما با شیطان بر سر تسخیر فکر و بُعد احساسات و تمام اراده ماست که جسم ما را نیز کنترل می کند.

(۶) شیطان همه جا نیست ، ارواح پلید او در کنترل افراد و در مناطق مختلف روح های مختلف کنترل گر می باشند ، مثل ملک فارس در دانیال فصل باب ۱۰. در مناطق مختلف طرز کنترل و اعمال این ارواح کمی متفاوت است ولی روش کنترل آنان بر روی انسان ها همیشه به ۴ گونه ذکر شده است.

(۷) شیطان و ارواح پلید روح یک ایماندار را نمی توانند تسخیر کند ولی به قسمت روان ( نفس و جان ) او می تواند لطمه بزنند و از او سوءاستفاده کرده به دیگران لطمه زند. این مرحله از حمله شیطان روح زدگی خوانده می شود نه تسخیر شده توسط روح پلید.

هیچ وقت روح پلید در روح یک ایماندار ساکن نمی تواند گردد ، چون جای برای او نیست ولی در قسمت روان ( نفس ) قسمت فکر و احساسات می تواند قلعه داشته باشد و به این ترتیب از آن طریق به همان قسمت فکر و احساس شخص و یا به نقاط دیگر فکری او و بعد حتی به دیگران لطمه بزند و آن قلعه و دِژ که در کلام خدا در دوم قرنتیان باب ۱۰ آیه ۴-۵ آمده نشانگر محل ستاد کنترل و حمله او به ما و دیگران است.

(۸) یک غیر مسیحی می تواند تسخیر شیطان و ارواح پلید گردد ( مثل یهودا اسخریوطی در یوحنا باب ۱۳ آیه ۲۷ که شیطان داخل او شد ).مسیح جنگ را پیروز شد ه است :

“و کسی که گناه می کند از ابلیس است زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است. و از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد.”

 (اول یوحنا، باب ۳ آیه ۸)

 

“به این ترتیب ، قدرت شیطان را که شما را به گناه متهم می ساخت، در هم شکست. خدا به تمام مردم دنیا به روشنی نشان داد که مسیح بر روی صلیب بر شیطان چیره شده است.”

 (کولسیان باب ۲ آيه ۱۵)

 

“ای فرزندان ، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته اید زیرا او که در شماست ، بزرگتر است از آنکه در جهان است.”

 ( اول یوحنا باب ۴ آيه ۴)

 

“ای پدران ، به شما می نویسم زیرا او را که ازابتدا است می شناسید. ای جوانان به شما می نویسم از آنجا که بر شریر غالب شده اید.”

 ( اول یوحنا باب ۲ آيه ۱۳)

 

“پس دوازده شاگرد خود را طلبیده ، به ایشان قوت و قدرت بر جمیع دیوها و شفا دادن امراض عطا فرمود.”

 ( لوقا باب ۹ آیه ۱)

 

“و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند.”

 ( مرقس، باب ۱۶ آیه ۱۷)

این پیروزی از آن ماست

۱. پیروزی بر تسلط گناه

( کولسیان باب ۲ آیه ۱۴)

۲. پیروزی بر مرگ ابدی

( اول یوحنا باب ۵ آیه ۱۱-۱۲)

۳. پیروزی بر تسلط شیطان 

 

اسلحه های جنگ ما چیست؟

۱) پوشیدن زره روحانی

( افسسیان باب ۶ آیه ۱۳-۱۸)

۲) دعا در روح

( افسسیان باب ۶ آیه ۱۸، اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۱۴)

۳) خون مسیح ، صلیب مسیح ، پاک کننده گناهان و شکست شیطان را نشان می دهد.

( کولسیان باب ۲ آیه ۱۵)

۴) اسم مسیح ، اقتدار مسیح است که شیطان از آن می ترسد.

(اول یوحنا باب ۳ آیه ۸)

۵) شهادت ایمانداران ، بیان کلام حقیقت و اعلام آیات کتاب مقدس بر علیه حیله ها و حتی بیان واقعیت ها

( مکاشفه باب ۱۲ آیه ۱۰-۱۱)

۶) باید با صدای بلند به شیطان و ارواح پلید فرمان داد ، چون آنان افکار ما را نمی خوانند و فقط حدس می زنند. در فکر فرمان ندهید.

۷) اطاعت از کلام خدا تا بتوانیم مقاومت کنیم و او از ما فرار کند.

( یعقوب باب ۴ آیه ۷)

۸) و بدانیم که شیطان زیر پای مسیح و زیر پای ماست.

( رومیان باب ۱۶ آیه ۲۰)

۹) فرشتگان جنگنده خدا ، گرداگرد مقدسین آنان را محافظت می کنند و برای آنان می جنگند.

( مزمور باب ۳۴ آیه ۷)

 

“و آوازی بلند در آسمان شنیدم که می گوید : «اکنون نجات و قوت و سلطنت خدای ما و قدرت مسیح او ظاهر شد زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه روز در حضور خدای ما برایشان دعوی می کند به زیر افکنده شد. و ایشان به وساطت خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند.”

 ( مکاشفه، باب ۱۲ آيه ۱۰-۱۱)

 

“و خدای سلامتی بزودی شیطان را زیرپای های شما خواهد سایید.”

 (رومیان باب ۱۶ آیه ۲۰)

Scroll to Top