آزمون

آزمون شفا و آزادی

لطفاً آزمون مورد نظر خود را انتخاب کنید و به سوالات پاسخ دهید. در صورتی که جواب شما صحیح باشد، پیام “صحیح می‌باشد” را دریافت خواهید کرد. اگر جواب شما اشتباه بود، راهنمایی‌های موجود را دنبال کنید تا به جواب صحیح برسید

مقدمه

راه جعلی در مقابل راه درست

اطاعت

آزادی از گناهان و لعنت ها

Scroll to Top